Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de col·laboració entre la Federació Empresarial Balear de Transports i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 30 de gener de 2017 

REUNITS 

D’una part, el senyor Rafael Roig Grimalt, president de la Federació Empresarial Balear de Transports (FEBT), amb DNI 43027349F i amb domicili fiscal al carrer d’Aragó, 215, 1r, 07008 Palma, i CIF G07118110.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues parts, d'acord amb llurs respectives atribucions,

EXPOSEN  

La Federació Empresarial Balear de Transports (FEBT) té com a objectiu fonamental l'associació patronal dels empresaris de les Illes Balears dedicats al transport de mercaderies i viatgers per carretera i/o activitats auxiliars i complementàries del transport.

L'àmbit principal d'actuació és Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, on representen els interessos de les empreses associades en les diferents agrupacions i associacions membres davant l'Administració, altres associacions empresarials i els sindicats de treballadors en la negociació dels convenis col·lectius sectorials.

Fundada l'any 1977 a l'empara de la llei 19/1977, d'1 d'abril, que regula el dret d'associació sindical, 2000 empreses, 5000 treballadors, 3000 autònoms i 60.000 vehicles conformen l'entitat més representativa del sector del transport terrestre a les Illes Balears.

La Universitat de les Illes Balears, a través de les diverses facultats, els departaments o instituts, i a través del seu personal docent i investigador, té entre els seus objectius la investigació, la docència i la divulgació del coneixements en els seus diversos àmbits.

Les parts consideren que per a una millor consecució dels fins convergents exposats, és necessària una entesa i col·laboració, motiu pel qual es firma aquest conveni marc amb les següents

CLÀUSULES 

Primera. Objectius

Aquest conveni s'estableix per desenvolupar programes de col·laboració i d'estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants, divulgació i investigació, en els termes que s’acordin de forma específica.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre les parts pot incloure els punts següents:

 1. Intercanvi d'informació i publicacions.
 2. Realització de seminaris, col·loquis, simposis.
 3. Estudis d'investigació conjunts.
 4. Realització de programes de formació.
 5. Realització de visites per part de membres de la comunitat universitària.
 6. Realització d’activitats educatives conjuntes d’acord amb els objectius de les parts.
 7. Altres activitats de col·laboració establertes entre les parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues parts.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
 3. La durada del programa projecte.
 4. ElDs recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
 5. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats, etc.

Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació dels responsables de cada part.

Cinquena. Condicions financeres

 1. No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les parts en el moment de la firma d'aquest conveni.
 2. Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, les parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Setena. Comissió mixta

Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la firma del present conveni, una comissió mixta formada per dos membres elegits per cada una de les parts. Aquesta comissió s’ocuparà d’aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni. La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l’aplicació del conveni o dels acords particulars que s’adoptin a l’empara d’aquest, correspon a la comissió mixta.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu el present conveni al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per la Federació Empresarial Balear de Transports,
Rafael Roig
President

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell de Direcció de data 29 de novembre de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de desembre de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 
Contenido en el idioma por defecto