Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Acord de col·laboració acadèmica, científica, tècnica i cultural entre l’Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, sa (EMAYA), i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 16 de març de 2017      

REUNITS 

D'una part, la senyora Neus Truyol Caimari, presidenta de l’Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, SA (EMAYA), amb domicili a efectes de comunicació al carrer de Joan Maragall, 3, 07006 Palma.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, amb domicili a efectes de comunicació a Son Lledó, campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues entitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la tècnica, la recerca, la innovació, la docència i la formació d'estudiants, en els termes que s'indiquen més avall.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues entitats pot incloure els punts següents:

 1. Seguiment ambiental dels embassaments, possible seguiment hidrològic i de sediments.
 2. Seguiment de l’antiga font de la Portella, a la murada del parc de la Mar.
 3. Cicle de l’aigua, exposició permanent. Cicle de l’aigua i turisme.
 4. Galeria de la font de la Vila, reparació i restauració.
 5. Laboratori i anàlisis de mostres.
 6. Seguiment i millora de processos de depuració de tractament biològic d’aigua residual i de llots per a la producció de metà.
 7. Col·laboració en temes d’energia i agronomia. Biomassa al Pla de Sant Jordi.
 8. Col·laboració en recerca en xarxes, telecomunicacions i programació. SmartCity.
 9. Col·laboració en la gestió de projectes LIFE i d’altres fons europeus.
 10. Recerca, millora de la gestió i tractament de residus.
 11. Estudis sociològics i de comportament ciutadà en matèria de qualitat ambiental i usos de l’aigua, reciclatge, etc.
 12. Campanyes d’estalvi i de sensibilització ambiental.
 13. Altres activitats de col·laboració establertes entre les parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins les àrees que siguin comunes a ambdues entitats.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per totes dues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per a cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
 3. La durada del programa projecte.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
 5. Sistema de control de les despeses.

Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació prèvia de cada entitat.

Cinquena. Condicions financeres

 1. No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.
 2. Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició de totes dues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Setena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, les parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Vuitena. Coordinació

Cada entitat nomenarà, en un termini no més gran de tres mesos, una persona responsable i un suplent que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord.

Per l’Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram (EMAYA),
Neus Truyol
Presidenta

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 d’abril de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 12 de maig de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 
Contenido en el idioma por defecto