Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears per a la impartició del Màster en Formació de Professorat a les aules de l’Institut d’Ensenyament Secundari Joan Maria Thomàs de Palma

REUNITS

D’una banda, el senyor Martí March i Cerdà, conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears (en endavant, Conselleria), per delegació de la presidenta de les Illes Balears, nomenat mitjançant el Decret 9/2015, de 2 de juliol, i habilitat per a la signatura del conveni pels articles 80.4 i 11 c de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), nomenat mitjançant el Decret 29/2013, de 14 de juny, com a representant de la UIB segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, E-07122 Palma (Illes Balears).

Antecedents

 1. El dia 1 d’octubre de 2008 el Govern de les Illes Balears i la UIB varen signar el Protocol general de col·laboració entre ambdues institucions per establir una col·laboració institucional permanent amb finalitat de desenvolupar actuacions que responguin a objectius compartits mitjançant convenis específics.
 2. D’acord amb la Llei orgànica 2/2006 i amb el Reial decret 1393/2007, la obtenció del Màster en Formació del Professorat (MFP) habilita els llicenciats per impartir classes a l’educació secundària d’acord amb les seves especialitats.
 3. Correspon a la UIB la formació acadèmica per a l’obtenció del MFP. D’altra banda, la Conselleria manifesta la seva disposició a col·laborar per garantir que aquesta formació s’imparteixi en les millors condicions, atès que això repercuteix directament en la millora de la formació del professorat que impartirà classes a l’ensenyament secundari.
 4. L’increment de les especialitats del Màster que concorren en període d’impartició i horari, la docència de les quals, a més a més, coincideix amb la dels estudis de grau que s’imparteixen durant els horabaixes a la UIB, determina que la Universitat només pugui donar resposta a la necessitat d’aules del Màster distribuint la docència entre els diferents edificis del campus. Com que el desenvolupament òptim de la docència aconsella que aquesta es concentri en un sol edifici, la UIB va decidir de sol·licitar a la Conselleria l’ús de qualque centre adient dels que gestiona que pugui estar disponible durant els horabaixes del curs acadèmic 2016-17.
 5. L’Institut d’Ensenyament Secundari Joan Maria Thomàs, de Palma, ha tramès a la Conselleria la seva disponibilitat i voluntat de permetre l’ús dels espais adients durant els horabaixes, quan el centre no té necessitat de fer ús d’aquests espais. De fet, i davant la urgència de començar els estudis, des del passat dia 19 de setembre ja s’imparteixen en aquest centre.
 6. En conseqüència, la Conselleria manifesta que, fins que la Universitat disposi dels espais adients, l’IES Joan Maria Thomàs de Palma pot acollir temporalment la docència del MFP en els termes i les condicions especificats en el present conveni de col·laboració.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

Clàusules

Objecte

Primera. Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears en relació amb la utilització per part de la Universitat dels espais de l’IES Joan Maria Thomàs de Palma que es detallen a la clàusula segona d’aquest conveni per tal que s’hi pugui impartir el MFP durant el curs acadèmic 2016-17.

Espais i horari

Segona. La Universitat pot fer ús de forma gratuïta dels espais següents:

 1. Aules 1ESOA, 1ESOB, 1ESOC, 1ESOD, 2ESOA, 2ESOB; aula de llatí; aula de física i química; aula multiaulari; aula de dibuix; aula de dibuix tècnic; tres aules de desdoblament (ciències naturals, anglès i castellà) i aula d’informàtica.
 2. Taller de tecnologia, gimnàs i sala de professors (amb ús dels ordinadors i de la fotocopiadora).
 3. Departaments de català, castellà, ciències socials, orientació, anglès i matemàtiques; a més del multidepartament de física i química, biologia, tecnologia i filosofia.
 4. Banys i aparcament del centre.

La docència del Màster en Formació de Professorat i l’ús de les aules i altres espais es duu a terme en dos períodes: del dia 19 de setembre al dia 24 de novembre de 2016; i del dia 9 de gener de 2017 al dia 23 de febrer de 2017.

Aquests espais només es podran usar en horari d’horabaixa, concretament des de les 15 fins a les 21 hores.

Responsabilitat patrimonial

Tercera. Les incidències i/o desperfectes i/o accidents que es produeixin durant l’horari d’impartició del Màster que puguin afectar el professorat o l’alumnat com a conseqüència de les classes i l’ús dels espais són responsabilitat de la Universitat, com a entitat que duu a terme l’activitat docent.

Despeses

Quarta. Les despeses dels serveis de llum i aigua que poden derivar del conveni estan englobades dins la partida pressupostària de funcionament dels centres docents, la qual es distribueix anualment de manera proporcional entre els centres de les Illes Balears.

La signatura d’aquest conveni de col·laboració no suposa cap altra despesa per a la Conselleria d’Educació i Universitat.

Comissió de seguiment

Cinquena. A fi de resoldre problemes d’interpretació i compliment d’aquest conveni específic, es crea una comissió de seguiment integrada per:

 1. El director general de Planificació, Ordenació i Centres o persona que delegui.
 2. El vicerector de la UIB competent en matèria de gestió d’espais o persona que delegui.
 3. El director de l’IES Joan Maria Thomàs de Palma o persona que delegui.

Aquesta comissió es reunirà a demanda de qualsevol de les parts quan sigui necessari per a la recerca de solucions als problemes que puguin sorgir.

Termini i pròrroga

Sisena. Aquest conveni tindrà efectes des del dia 19 de setembre de 2016 i es mantindrà vigent durant el període de realització dels estudis de MFP el curs escolar 2016-17.

S’entendrà prorrogat de forma tàcita pel mateix període o similar si cap de les parts no en fa una denúncia expressa abans del dia 31 de juliol de cada any. En cap cas no pot tenir una vigència de més de quatre anys.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Palma, 17 de març de 2017

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet

El Conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears,
Martí March

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 de febrer de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 30 de març de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 
Contenido en el idioma por defecto