Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Annex al conveni de cotutela de tesi entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat París Saclay –l’École Normale Supérieure de Paris Saclay (anteriorment École Normale Supérieure de Cachan)

PREAMBUL

La Universitat París Saclay, establerta a l'espai tecnològic, edifici Discovery, carretera de I'Orme aux Merisiers RO 128, 91190 Saint-Aubin, França, representada pel seu president, Gilles Bloch, de la qual és membre l'École Normale Supérieure de Paris Saclay (I'ENS Cachan)

La Universitat de les llles Balears, amb adreça a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma, Illes Balears, Espanya, representada pel vicerector doctor Jaume Carot Giner, per delegació del Rector, en aplicació de l’Acord normatiu 10645/2013, de 18 de juny (FOU núm. 384, de 21 de juny) (UlB)

Han signat un acord de cotutela de tesi referit al doctorand Martín Emilio Rais, dirigit pel professor Jean-Michel Morel, membre del CMLA, i el doctor Bartomeu Coll Vicens, membre de Grup d’Investigació de Tractament i Anàlisi Matemàtica d’Imatges (TAMI) i del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB.

En virtut d’aquest conveni les institucions signatàries es comprometen a expedir el títol corresponent de doctor amb inclusió de la menció de: «Tesi en règim de cotutela amb la Universitat París Saclay» o «Tesi en règim de cotutela amb la Universitat de les Illes Balears».

Vista la decisió d'acreditació del doctorat, a partir del primer de setembre de 2015, de la Universitat París Saclay, de la qual és membre l'École Normale Supérieure de Paris Saclay (I'ENS Cachan)

Vista la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats

Vista la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, que modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats

Vist el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat

Vist l’Acord normatiu 11330/2015, de 23 de març, pel qual es modifica l’Acord normatiu 11037/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears

Article 1

Als diplomes de doctor del senyor Martín Emilio Rais hi ha de figurar la menció de: «Tesi en règim de cotutela amb la Universitat Paris Saclay» o «Tesi de cotutela amb la Universitat de les Illes Balears», segons correspongui, en virtut d’aquest acord de cotutela signat entre la Universitat París Saclay l’École Normale Supérieure de Paris Saclay (anteriorment École Normale Supérieure de Cachan) i la Universitat de les Illes Balears.

Article 2

Les disposicions de l'acord de cotutela de tesi entre la Universitat de les Illes Balears i l’École Normale Supérieure de Cachan signat el 21 de novembre de 2013 que no han estat modificades pel present acord, resten vigents.

Fet en dos exemplars en llengua catalana i en llengua francesa.

Per la Universitat de les Illes Balears,

a Palma,

Jaume Carot
Vicerector d’Investigació i Postgrau

Per la Universitat París Saclay,
a Saint-Aubin,

Gilles Bloch
President

Palma, 24 d’abril de 2017

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 29 de novembre de 2016 i la va ratificar el Consell de Govern en data 20 de desembre de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.224 i 1472 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig)

 
Contenido en el idioma por defecto