Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i el Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa i Formentera (GALEF)

Palma / Eivissa, 2 de maig de 2017

REUNITS

D’una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), en ús de les facultats que li confereix l’article 29 dels Estatuts de la fundació indicada.

I de l’altra, el senyor Miguel Alejandro Vericad Marcuello, que actua en representació del Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa i Formentera (GALEF) en qualitat de president, amb domicili social a l’avinguda d’Espanya 49, 3r, 07800 Eivissa, i CIF G57135816.

Les parts, convençudes de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació, d'acord amb llurs respectives atribucions, 

EXPOSEN 

 1. Que la Universitat de les Illes Balears (en endavant, la Universitat) és una universitat pública i, segons els seus Estatuts, és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimonial pròpia, que desenvolupa les competències que la legislació vigent li atribueix expressament.
 2. Que la Universitat, a través de les diverses facultats, els departaments o els instituts i a través del seu personal docent i investigador, té entre els seus objectius la investigació, la docència i la transferència de coneixements en els seus diversos àmbits.
 3. Que el Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera (en endavant, l’Associació) exerceix principalment les seves activitats en els àmbits del desenvolupament rural i del desenvolupament pesquer a Eivissa i Formentera, creant i dinamitzant processos i liderant projectes que responguin a les necessitats identificades de manera participativa amb els agents econòmics, socials i mediambientals del territori.
 4. Que l’Associació, entre altres activitats, desenvolupa projectes de recerca, innovació i desenvolupament pesquer, en què col·laboren altres institucions tant públiques com privades.
 5. Que la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (d’ara endavant, Fundació) és una fundació cultural privada de caràcter permanent, constituïda per la Universitat de les Illes Balears i promoguda mitjançant acord de la Junta de Govern de la UIB del dia 26 de febrer de 1996 i acord del Consell Social de la UIB del dia 29 de febrer de 1996.

CLÀUSULES

Primera. Objectius del conveni

Aquest conveni s'estableix per desenvolupar programes de col·laboració i d'estudis conjunts i l'intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants, divulgació i investigació, en temes que s'acordin de forma específica.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues parts pot incloure els punts següents:

 1. Realització d’estudis d'investigació conjunts: als resultats i publicacions que se'n derivin hi figuraran ambdues parts.
 2. Realització de seminaris, col·loquis, simposis.
 3. Realització d'activitats educatives conjuntes d'acord amb els objectius d'ambdues parts.
 4. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins les àrees que siguin comunes a ambdues parts. Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s’haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
 3. La durada del programa projecte.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
 5. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats, etc.

En cas que la col·laboració suposi una prestació de serveis per part de la Universitat, la gestió economicoadministrativa dels programes específics par part de la UIB serà a càrrec de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, a l'empara del que disposen l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats (Llei 6/2001, de 21 de desembre, BOE núm. 307, de 24 de desembre, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril) i els Estatuts de la UIB (Decret 64/2010, d’aprovació: BOIB núm. 76, de 22 de maig). En aquest marc, la Fundació Universitat-Empresa col·laborarà amb la Universitat i l’empresa dins els termes que s'especifiquen a l’Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol, pel qual s’encarrega a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització d’activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i del coneixement i l’emprenedoria (FOU núm. 352, de 16 de setembre).

Aquests protocols hauran de tenir l’aprovació dels responsables de cada part.

Cinquena. Recursos

Per a cada nou programa o projecte acordat per la comissió mixta s'indicaran, separadament i específicament, els detalls financers aportats per l’Associació.

Sisena. Vigència i durada

El present conveni entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de 5 anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que el conveni es denunciï, les parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Setena. Comissió mixta

Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la firma del present conveni, una comissió mixta formada per dos membres elegits per cada una de les parts. Aquesta comissió s’ocuparà d'aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni. La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l'aplicació del conveni o dels acords particulars que s'adoptin a l'empara d'aquest, correspon a la comissió mixta.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, les parts signen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’inici.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector i president de la FUEIB

Per l’Associació,
Miguel Alejandro Vericad

President del GALEF

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de març de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 30 de març de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 
Contenido en el idioma por defecto