Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

 Acord de col·laboració entre l’Acadèmia Mèdica Balear i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 3 de maig de 2017

REUNITS 

D’una banda, el senyor Jordi Reina Prieto, president de l’Acadèmia Mèdica Balear (AMB), corporació de dret públic i filial de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears (Estatuts actualitzats i aprovats en assemblea general extraordinària el 5 de juny de 2012), amb el CIF G-61421418 i que té la seu al passeig de Mallorca, 42, Palma.

I de l’altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat, que té la seu a la carretera de Valldemossa, km 7,5, Palma.

MANIFESTEN 

PRIMER. Les finalitats essencials de l’AMB es detallen als seus Estatuts:

«Art. 45. L'AMB podrà dur a terme activitats científiques i culturals per iniciativa de la Junta de Govern o de les seccions especialitzades o societats adherides.
La Junta de Govern podrà no autoritzar aquelles activitats que, segons el seu parer, no s'atinguin a l'esperit de l'article 2n dels Estatuts de l'ACMCB o incompleixin algun apartat d'aquests Estatuts o del present Reglament.

»Art. 46. Les activitats de l'AMB es regiran pel Reglament per a les activitats de l'Acadèmia Mèdica Balear, aprovat en la Junta de Govern de 4 d'octubre de 1994.

»Art. 47. El president de la secció especialitzada convocarà junta general ordinària de la secció entre els mesos de maig i setembre de cada any. En aquesta s'haurà de decidir el programa bàsic d'activitats de la secció per al curs acadèmic següent.»

SEGON. La UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

TERCER. La UIB, dins l’àmbit de les Ciències de la Salut, compta amb la Facultat de Medicina, on s’imparteix el grau de Medicina, que té com a finalitat formar professionals amb els coneixements científics necessaris per fer activitats de promoció i manteniment de la salut, prevenció de les malalties i diagnòstic, tractament i rehabilitació de les persones amb problemes de salut.

QUART. Ambdues institucions tenen objectius i interessos comuns i consideren convenient establir una possible vinculació en diverses matèries, arbitrant per a això una sèrie de mecanismes i instruments.

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES 

PRIMERA. Objecte

La UIB i l’AMB es comprometen a fomentar el desenvolupament de projectes i experiències en matèries d’interès comú mitjançant l’execució de programes mutus, per tal de promoure, planificar i desenvolupar accions encaminades a fomentar la formació continuada amb l’estudi i el conreu de les ciències de la salut en tots els seus aspectes: humà, tècnic, social i cívic, tant en el vessant assistencial com docent i d’investigació.

SEGONA. Modalitats de col·laboració

Les àrees en què podran desenvolupar-se les activitats de col·laboració o de cooperació poden ser:

 • Docència i formació continuada
 • Recerca, desenvolupament i innovació
 • Prevenció de malalties i promoció de la salut
 • Divulgació de temes relacionats amb la medicina
 • Informació sobre projectes d'interès comú a través dels seus mitjans de comunicació (pàgina web, butlletins periòdics, xarxes socials, etc.).
En concret, l’AMB es compromet a:
 • Posar a disposició dels estudiants de la Facultat de Medicina la infraestructura i els mitjans tècnics, materials i humans necessaris per facilitar l’assistència i la participació en totes les seves activitats.
 • Així mateix admetrà sense limitacions tots els estudiants de la Facultat de Medicina que ho desitgin com a membres socis de l'AMB, als quals aplicarà una tarifa reduïda.
 • L'AMB, a iniciativa pròpia o a instàncies dels estudiants de la Facultat de Medicina, organitzarà activitats científiques destinades específicament a aquests estudiants.
Per la seva part, la UIB, a través de la Facultat de Medicina, es compromet a:
 • Per a les activitats pròpies de l’AMB, cedirà de forma gratuïta l’ús de les infraestructures de la UIB, mitjançant la reserva prèvia corresponent i segons les disponibiltiats, sense que això suposi un sobrecost addicional per a la UIB.
 • Donar a conèixer i fomentar entre els alumnes i professorat les activitats de l’AMB.
 • Fomentar que les seccions de l’AMB en què participin alumnes del grau de Medicina en formació puguin desenvolupar activitats externes de formació i divulgació social de temes relacionats amb la medicina.

Hi ha la possibilitat de poder desenvolupar de forma específica una addenda relacionada amb algun punt anterior o amb altres iniciatives que es considerin oportunes.

TERCERA. Comissió mixta

Es constitueix una comissió de seguiment que serà formada per dos representats de cada entitat.

La comissió esmentada coordinarà les relacions entre les parts en l’execució d’aquest conveni.

A més, la comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte del present conveni.

QUARTA. Vigència

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i tindrà una vigència d’un any, renovable automàticament pel mateix període si no es denuncia. La denúncia ha de realitzar-se amb una antelació de dos mesos respecte a la data inicial prevista de finalització o la de qualsevol de les pròrrogues.

CINQUENA. Modificació

Ambdues parts, de comú acord, poden proposar la modificació o rescissió del conveni amb sis mesos d’antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l’acord marc es denunciï, es comprometen a acabar els projectes i les activitats que hi hagi en fase de realització.

SISENA. Règim jurídic

Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació, el desenvolupament i els efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present conveni, les resoldrà la comissió de seguiment prevista. Si les parts no arriben a un acord, sotmetran les qüestions litigioses als òrgans de la jurisdicció competent amb seu a Palma, amb renúncia expressa a qualsevol jurisdicció que els pugui correspondre.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni i perquè tingui els efectes oportuns, les parts el signen al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per l’Acadèmia Mèdica Balear,
Jordi Reina
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 d’abril de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 5 de maig de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).