Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Acord marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Submarine Mission, SL

Palma, 4 de maig de 2017 

REUNITS

D'una banda, el senyor Ramon Llull Truyols Baiget, que actua en representació de Submarine Mission, SL, en qualitat d’administrador únic, en virtut de les atribucions atorgades mitjançant escriptura pública de constitució, amb domicili social al camí de Jesús, 22, 07011 Palma (Illes Balears), i CIF B16516817.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, en què s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), fent ús de les facultats que li concedeix l'article 29 dels Estatuts de la fundació indicada. 

EXPOSEN

 1. Que l’entitat Submarine Mission, SL, desenvolupa principalment les seves activitats en l’àmbit del medi marí i submarí, mitjançant la captació de dades científiques, prospecció, visualitzacions, configuració de cartografies, localització de derelictes, etc. Així com activitats de caràcter científic relacionades amb la recerca, l’estudi, la docència i la divulgació del medi marí i submarí, el tractament de les aigües residuals i pluvials i instal·lacions que les tracten i aboquen al medi natural. Igualment té com a objecte el disseny, la creació i el desenvolupament de plataformes digitals relacionades amb el trànsit marítim i portuari, centres de control de trànsit, enginyeria robòtica i de vehicles tripulats i no tripulats i obres de manteniment portuari, així com d'abalisament i senyalització del trànsit marítim. D'altra banda, té com a objecte la gestió de drets de propietat intel·lectual, ja siguin patents, marques o models d'utilitat.
 2. IQue la UIB és una institució de dret públic, al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propi, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la recerca, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la LOU.
 3. Que la Universitat, a través de les diferents facultats, els departaments i instituts i a través del seu personal docent i investigador, té entre els seus objectius la recerca, la docència i la transferència de coneixements en els seus diversos àmbits.
 4. Que la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (en endavant, Fundació) és una fundació cultural privada de caràcter permanent, constituïda per la Universitat de les Illes Balears i promoguda mitjançant acord de la Junta de Govern de la UIB del dia 26 de febrer de 1996 i acord del Consell Social de la UIB del dia 29 de febrer de 1996. 

CLÀUSULES

Primera. Objectius del conveni

Aquest conveni s’estableix per desenvolupar programes de col·laboració i estudis conjunts, així com per a l’intercanvi i la cooperació en l’àmbit de la docència, la divulgació, la recerca i la prestació de serveis a tercers, en temes que s’acordin de forma específica entre les parts.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre les parts pot incloure el següent:

 1. Realització d’estudis de recerca conjunts: en els resultats i publicacions que se’n derivin hi figuraran ambdues parts en funció de la seva participació i el tipus de publicació de què es tracti.
 2. Realització de seminaris, col·loquis i altres activitats de divulgació.
 3. Accés a equips i material específic.
 4. Elaboració i desenvolupament de programes i tecnologies aplicades al mercat.
 5. Altres activitats de cooperació acordades entre les parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins d’aquelles àrees que siguin comunes a ambdues parts. Les àrees en les quals es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diverses que es definiran específicament en els protocols corresponents.

Quarta. Programes i projectes específics

Per cada programa o projecte específic s’haurà de desenvolupar un protocol que podrà incloure la informació següent:

 1. L’origen, la naturalesa i la descripció del programa o projecte.
 2. Els noms dels responsables i els participants de cada Institució, així com la distribució de les activitats a realitzar.
 3. La durada del programa o projecte.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels doblers en qüestió.
 5. El règim de titularitat i explotació dels resultats.
 6. I qualsevol altre aspecte que les parts considerin.

En el supòsit que la col·laboració suposi una prestació de serveis per part de la Universitat, la gestió economicoadministrativa dels programes específics per part de la UIB anirà a càrrec de la Fundació, a l’empara del que disposen l’article 83 de la LOU (Llei 6/2001, de 21 de desembre, BOE núm. 307, de 24 de desembre, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril) i els Estatuts de la UIB (Decret 64/2010 d’ aprovació: BOIB núm. 76, de 22 de maig). En aquest marc, la Fundació col·labora amb la Universitat i l’empresa dins els terminis que s’especifiquen a l’Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol, pel qual s’encarrega a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització d’activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i del coneixement i l’emprenedoria (FUE núm. 352, de 16 de setembre).

Aquests protocols hauran de tenir l’aprovació dels responsables de cada part.

Els programes i projectes específics aportats per Submarine Mission, SL, en l’execució del present conveni es realitzaran sota criteris de confidencialitat i exclusivitat amb els seus patrocinadors.

Cinquena. Disposició de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d’activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a la disposició de les parts, llevat que s'estableixin altres normes als programes i projectes específics.

Sisena. Recursos

Per a cada nou programa o projecte acordat per la comissió mixta s’indicaran, separadament i específicament, els recursos financers aportats per l’empresa.

Setena. Comissió mixta

Es constituirà, en el termini de 30 dies a partir de la signatura del present conveni, una comissió mixta formada per un mínim de dos membres i un màxim de quatre elegits per cada una de les parts. Aquesta comissió s’ocuparà d’aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni. La resolució de les controvèrsies que poden suscitar-se per l’aplicació del conveni o dels acords particulars que s’adoptin a l’empara d’aquest, correspon a la comissió mixta.

Vuitena. Vigència i durada

El present conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i tindrà una validesa mínima de quatre anys, renovable automàticament. Les parts, de comú acord, en podran proposar la modificació o rescissió amb sis mesos d’antelació a la data prevista per a això. En cas que el conveni es denunciï, es comprometen a acabar els projectes i estudis que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb el que antecedeix, les parts signen el present document en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats al començament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector de la UIB i president de la FUEIB

Per Submarine Mission,
SL,
Ramon Truyols
Administrador únic

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 d’abril de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 5 de maig de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 
Contenido en el idioma por defecto