Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Acord marc de col·laboració entre l’Associació Balear de Pares d’Infants amb el Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (STILL) i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 4 de maig de 2017 

REUNITS 

D’una banda, la directora de l’Associació Balear de Pares d’Infants amb el Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (STILL), senyora Esther Ureña Morales, com a representant de STILL, amb domicili fiscal al carrer de Josep Anselm Clavé, 8, 4t 1a, 07002 Palma, i CIF G57066318. 

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 29/2013, de 14 de juny (BOIB núm. 85, de 15 de juny), d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) del Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues parts, d'acord amb llurs respectives atribucions, 

EXPOSEN 

 1. Que l’Associació Balear de Pares d’Infants amb el Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH), anomenada STILL, és una associació sense ànim de lucre destinada a millorar la qualitat de vida de les persones amb TDAH a través de l’oferta dels millors serveis de formació, d’avaluació, de diagnosi i d’intervenció basats en l’evidència científica desenvolupada en les àrees de la psicologia clínica i de la salut en general.
 2. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).
 3. Que la UIB disposa del Servei Universitari d’Atenció Psicològica (SUAP), creat mitjançant l’Acord normatiu 10875/2013, de 18 de desembre (FOU núm. 395, de 24 de gener de 2014), i que entre els seus objectius i finalitats hi ha facilitar la formació i el desenvolupament de projectes de recerca en les àrees de la psicologia clínica i de la salut.
 4. Que la UIB, per acomplir les seves funcions, ha de cooperar amb altres universitats i institucions de tot arreu per mantenir i enfortir el seu caràcter universal.
 5. Que per dur a terme les relacions institucionals, la UIB, d’acord amb el que estableix l’article 147.1 dels Estatuts, ha de fomentar, en la mesura de les seves possibilitats, una adequada política de convenis i d’intercanvis amb altres universitats, centres de recerca, instituts, institucions i empreses.

Les parts, convençudes de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD 

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes de col·laboració i d'estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants, divulgació i investigació, en els termes que s’acordin de forma específica.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues parts pot incloure els punts següents:

 1. Intercanvi d'informació i publicacions.
 2. Realització de seminaris, col·loquis i simposis.
 3. Estudis d'investigació conjunts.
 4. Realització d’activitats formatives conjuntes d’acord amb els objectius de les parts.
 5. Altres activitats de col·laboració establertes entre les parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins les àrees que siguin comunes a les parts.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes i projectes específics

Per cada programa o projecte específic s'ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa o projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
 3. La durada del programa o projecte.
 4. Els recursos financers prevists, en cas d’haver-n’hi, per cobrir les despeses relacionades amb el programa o projecte i la distribució dels diners en qüestió.
 5. Qualsevol altra informació rellevant per a l’execució i el bon funcionament del projecte.

Aquests protocols han de tenir l'aprovació dels responsables de cada part.

Cinquena. Condicions financeres

 1. No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les parts en el moment de la firma d'aquest conveni.
 2. Si cal, per a cada programa o projecte se n'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició de les parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Setena. Coordinació

En un termini no més gran de tres mesos, es nomenarà un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

Vuitena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord es denunciï, es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu el present acord al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per l’Associació Balear de Pares d’Infants amb el Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat,
Esther Ureña
Presidenta

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 de març de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 5 de maig de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).