Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de col·laboració entre la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 19 de maig de 2017  

REUNITS 

D’una banda, la directora de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, senyora Nekane Aramburu, com a representant de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, amb domicili fiscal a la Plaça de la Porta de Santa Catalina, 10, 07012 Palma, Illes Balearsi CIF G57223992.

I de l’altra, la senyora Joana Maria Seguí Pons (vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta), Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB) per substitució reglamentària, en virtut del que estableixen l’article 40.4 dels Estatuts d’aquesta universitat (Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB) i la Resolució 12248/2017, de 8 de maig (FOU núm. 448, de 9 de maig), com a representant de la UIB de conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

ANTECEDENTS

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma i la Universitat de les Illes Balears col·laboren des de l’any 2009 mitjançant la signatura de distints convenis.

En el marc de l’acord marc signat el 31 de març de 2010, amb l’objecte de desenvolupar programes d’interès comú, ambdues parts convenen a desenvolupar el fi de curs del programa de tallers familiars «Família! El dissabte va d’art», que es durà a terme a l’Espai Educatiu Guillem Cifre de Colonya d’Es Baluard.

EXPOSEN

 1. El Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, dins el seu programa de tallers familiars «Família! El dissabte va d’art», està interessat a poder realitzar la instal·lació Nus a l’Espai Educatiu Guillem Cifre de Colonya.
 2. L’esmentada instal·lació és de l’autora Paula Franco, alumna del grau d’Educació Infantil de la UIB, i ha estat tutoritzada pel Grup de Recerca en Art i Educació (GRAiE) de la UIB.
  El tema de la instal·lació ha estat utilitzat com a fil conductor d’un taller familiar amb infants de 3 a 5 anys i la peça formarà part de l’exposició de cloenda de temporada de tallers familiars el 20 de maig de 2017. Acompanyant aquesta intervenció sonora es desenvoluparan una sèrie d’activitats musicals participatives a partir de la proposta de Paula Franco, sota la tutorització de Magdalena Jaume, docent de la Facultat d’Educació de la UIB, i amb el vistiplau d’Es Baluard.
 3. Així mateix serà utilitzat per l’àrea educativa del Museu com a eina per a activitats entorn del tema de la comunicació que l’àrea pretén desenvolupar amb col·lectius diversos al voltant del 18 de maig, Dia Internacional dels Museus.
 4. Tot el temps que la instal·lació estigui muntada a l’Espai Educatiu Guillem Cifre de Colonya podrà ser visitada pel públic habitual del museu i hi haurà una cartel·la explicativa del projecte on consti la col·laboració entre ambdues entitats.

Les parts, convençudes de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, acorden de concretar la col·laboració amb els següents 

ACORDS

Primer. Nom de l’activitat

Instal·lació de Nus a l’Espai Educatiu Guillem Cifre de Colonya i activitats musicals el 20 de maig de 2017 en relació amb aquesta peça. El context serà la cloenda dels talleres familiars de la temporada 2016-17.

Segon. Compromisos d’Es Baluard

 • Pressupost de 500 euros per al material de la instal·lació i honoraris de Paula Franco.
 • Proporcionar infraestructura per al muntatge de la instal·lació (bastides, escales...).
 • Esmentar la col·laboració amb la UIB en el fullet de famílies del museu, així com a l’apartat de la web en relació amb els tallers familiars i a les xarxes socials del museu.
 • Explicació de la peça Nus en una cartel·la visible a l’Espai Educatiu Guillem Cifre de Colonya que indiqui la col·laboració d’ambdues entitats.
 • Esmentar la col·laboració amb la UIB en la difusió de totes les activitats que hi estiguin relacionades del Dia Internacional del Museu, a la web del museu i les xarxes socials i en publitrameses en línia.

Tercer. Compromisos de la Facultat d’Educació de la UIB

 • Proporcionar assessorament qualificat per al muntatge de la instal·lació Nus i equip humà per al muntatge per tal d’ajudar Paula Franco en aquesta tasca. Data prevista del muntatge: setmana del 15 de maig de 2017.
 • Assumir les despeses de les activitats musicals en paral·lel i per a la dinamització de la peça Nus fins a un màxim de 700 euros i tutoritzar Paula Franco en la proposta.

Quart. Persones de contacte

 • Per part d’Es Baluard - Eva Cifre: difusio01@esbaluard.org
 • Per part de la Facultat d’Educació de la UIB - Noemy Berbel i Magdalena Jaume: recerca.art.educacio@gmail.com

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Joana Maria Seguí
Rectora p.s.r.

Per la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma,
Nekane Aramburu
Directora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de maig de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntas frecuentes sobre convenios

 1. ¿Quién puede proponer la firma de convenios a la UIB?
 2. ¿A qué órgano se tienen que presentar las propuestas de convenios?
 3. ¿Qué documentación se tiene que adjuntar a la propuesta?
 4. ¿Cuál es el órgano competente para firmar convenios de la UIB?
 5. ¿Quién es el representante legal de la UIB?
 6. ¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo marco y un convenio específico?
 7. ¿Se puede hacer un convenio específico sin que se haya hecho un acuerdo marco previamente?
 8. Si hay obligaciones financieras, ¿qué tendrá que incluir la propuesta de convenio?
 9. ¿Cuándo se pretenda modificar una o más cláusulas de un convenio, habrá que hacer un convenio nuevo?
 10. ¿Cuándo se puede modificar un convenio?
 11. ¿Se puede cambiar el objeto inicial del convenio?
 12. ¿Qué vigencia tiene que tener un convenio?
 13. ¿Se puede prorrogar un convenio?
 14. ¿Quién aprueba los convenios?
 15. ¿Quién autoriza la ratificación y revocación, si procede, de los convenios?
 16. ¿Se puede firmar un convenio si no está ratificado?

1. ¿Quién puede proponer la firma de convenios a la UIB?

La iniciativa para suscribir convenios corresponde tanto al personal de la Universidad como a los órganos de la UIB (artículo 147.2 de los Estatutos).

2. ¿A qué órgano se tienen que presentar las propuestas de convenios?

El órgano competente para tramitar convenios es la Secretaria General, en virtud de la Resolución 12718/2018, de 10 de abril, por la cual se fija una nueva distribución de servicios y competencias de los miembros del Consejo de Dirección (FOU n.º 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaría General se encarga de la tramitación (no de la elaboración) de convenios.

3. ¿Qué documentación se tiene que adjuntar a la propuesta?

El proponente tiene que enviar la propuesta consensuada con la otra parte a la Secretaría General <secretaria.general@uib.es>. La propuesta se tiene que enviar en documento Word por correo electrónico. La propuesta tiene que ser en catalán si la entidad o las entidades con las que firmamos el documento están ubicadas en un ámbito territorial de habla catalana, o en castellano si se trata de entidades ubicadas en territorio español.

4. ¿Cuál es el órgano competente para firmar convenios de la UIB?

El representante legal de la UIB.

5. ¿Quién es el representante legal de la UIB?

El representante legal de la UIB es el Rector. El Rector es el órgano competente para firmar convenios, porque tiene atribuida la representación de la Universidad (arte. 20.1 de la LOU y arte. 38 de los Estatutos): el Rector es la máxima autoridad académica y tiene la representación.

6. ¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo marco y un convenio específico?

En el acuerdo marco se establecen las directrices que obligan a las partes; en el convenio específico se desarrollan y especifican alguna o todas las obligaciones contenidas en un acuerdo marco.

7. ¿Se puede hacer un convenio específico sin que se haya hecho un acuerdo marco previamente?

Sí. Se puede hacer un convenio específico cuando se establezcan las obligaciones a las que se comprometen las partes.

De acuerdo con la normativa vigente por la cual se rigen los convenios (Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, LRJSP) es necesario que el convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se analice:

 • La necesidad y oportunidad
 • El impacto económico
 • El carácter no contractual de la actividad
 • El cumplimiento de lo previsto en la ley.

8. Si hay obligaciones financieras, ¿qué tendrá que incluir la propuesta de convenio?

En este caso, el convenio tiene que llevar adjunta o tiene que incluir una memoria económica en que la que se haga constar el coste aproximado, periodicidad y financiación. En caso de obligaciones económicas asumidas por la Universidad, se tiene que expresar el concepto presupuestario con cargo al cual se financiará el convenio, y la persona, órgano o unidad que asuma la obligación de pago.

9. ¿Cuándo se pretenda modificar una o más cláusulas de un convenio, habrá que hacer un convenio nuevo?

No, no será necesario hacer un convenio nuevo. En estos casos se hará una adenda o un documento administrativo que complete el convenio o el acuerdo del que se trate.

10. ¿Cuándo se puede modificar un convenio?

Un convenio se puede modificar mientras esté vigente.

11. ¿Se puede cambiar el objeto inicial del convenio?

La modificación no puede afectar a la esencia del convenio.

12. ¿Qué vigencia tiene que tener un convenio?

La duración del convenio tiene que ser concreta, no puede ser indefinida y no puede ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

13. ¿Se puede prorrogar un convenio?

Si es el caso, la prórroga se tiene que acordar de forma unánime entre las partes dentro del periodo de vigencia del convenio. Si el convenio tiene una duración de cuatro años, se puede acordar una prórroga por cuatro años adicionales como máximo o la extinción. Por lo tanto, los convenios pueden tener una duración máxima de ocho años, prórrogas incluidas, salvo que normativamente se haya podido establecer un plazo superior.

La prórroga tiene que ser siempre expresa, no puede ser tácita en ningún caso.

14. ¿Quién aprueba los convenios?

La iniciativa para subscribir convenios la tiene que aprobar el Consejo de Dirección: «La iniciativa para suscribir convenios corresponde tanto al personal de la Universidad como a los órganos de la UIB. Corresponde al Consejo de Dirección aprobarlos, y al Consejo de Gobierno ratificarlos» (art. 147.2 de los Estatutos).

15. ¿Quién autoriza la ratificación y revocación, si procede, de los convenios?

Esta competencia recae en el Consejo de Gobierno (art. 24.2.24 de los Estatutos).

16. ¿Se puede firmar un convenio si no está ratificado?

Sí, una vez aprobada por el Consejo de Dirección, se puede firmar el convenio. En caso de que el Consejo de Gobierno no lo ratifique posteriormente, el convenio se tendrá que rescindir y dejará de tener efectos.

 
Contenido en el idioma por defecto