Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Catalana d’Estiu  

Palma, 9 de juny de 2017

PARTICIPANTS

D’una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), doctor Llorenç Huguet, i, de l’altra, el President de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), doctor Jordi Casassas.

Ambdues parts actuen en representació dels càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni.

MANIFESTEN 

Que són objectius comuns promoure i fomentar el progrés i el desenvolupament generals de la ciència i la cultura catalana.

Que ambdues parts col·laboren de temps enrere, en virtut de l’acord marc signat el 17 d’agost de 1991.

Que, amb aquesta finalitat, la Fundació UCE organitza anualment, a Prada, un intercanvi cultural per posar en contacte els corrents intel·lectuals de tota la nostra àrea lingüística.

Que la Universitat de les Illes Balears està interessada que aquest intercanvi tingui la màxima difusió territorial i que hi participin, bàsicament, els professors de les Illes Balears.

I per dur-ho a terme,

CONVENEN 

Primer. La Universitat de les Illes Balears organitzarà a la Universitat Catalana d’Estiu un mòdul de Patrimoni cultural, que coordinarà el doctor Sebastià Serra i Busquets.

Segon. La Universitat Catalana d’Estiu: de primer, accepta aquest curs i altres activitats que puguin ser d’interès comú; segon, es farà càrrec dels costs de desplaçament, manutenció i allotjament dels professors que intervinguin en el mòdul, sense superar la quantitat que s’estipuli prèviament, segons preveu el punt quart d’aquest conveni; i tercer, justificarà amb una memòria la realització d’aquestes activitats.

Tercer. En funció de la disponibilitat pressupostària, la UIB podria concedir una ajuda als alumnes matriculats o prematriculats a la UIB que hagin obtingut una beca de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya per assistir a l’UCE, per fer front a les despeses de desplaçament.

Quart. Per portar a terme aquesta activitat, la UIB hi aportarà almenys la quantitat de 2.000 euros, revisable anualment.
Cinquè. Aquest conveni tindrà validesa fins que alguna de les parts el denunciï i es revisarà anualment.

Així ho acorden i firmen, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats al començament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per la Universitat Catalana d’Estiu,
Jordi Casassas
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 de maig de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 
Contenido en el idioma por defecto