Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre la Universitat Austral (Xile) i la Universitat de les Illes Balears (Regne d’Espanya)

Palma, 30 de juny de 2016

Valdivia, 

REUNITS 

D'una part, la Universitat Austral de Xile, corporació de dret privat, sense finalitats de lucre, destinada a l'educació superior, que té per missió contribuir al progrés espiritual i material de la societat mitjançant els recursos del saber científic i humanístic, de l'avanç tecnològic i de la creació artística, d'acord amb els valors de la seva pròpia tradició històrica i amb la necessitat de desenvolupament sostenible de la regió i del país, representada pel Rector, doctor Óscar Galindo Villarroel, amb domicili a Valdivia, carrer Independencia, 641, Xile.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues universitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Es durà a terme dins el marc de col·laboració cultural i científica establert entre ambdós països, i ambdues parts es comprometen a promoure davant els respectius consells universitaris o organismes de coordinació interuniversitària la possibilitat de fer extensiu aquest acord a altres institucions dels seus països.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues universitats pot incloure els punts següents:

 1. Intercanvi d'informació i publicacions: s'inclou l'intercanvi entre les biblioteques de les respectives institucions.
 2. Intercanvi de personal docent i investigador per complementar els cursos oferts a les respectives institucions.
 3. Seminaris, col·loquis, simposis.
 4. Estudis d'investigació conjunts.
 5. Programes i plans d'estudis conjunts.
 6. Accés a equips i material específics.
 7. Visites de durada curta.
 8. Intercanvi de pregrau i de postgrau.
 9. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues universitats.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per totes dues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
 3. La durada del programa projecte.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
 5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.
 6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació dels convidats en activitats universitàries, etc.

Aquests protocols han de tenir l'aprovació del rector de cada universitat.

Cinquena. Condicions financeres

 1. No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.
 2. Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Reconeixement i convalidació

En cas de programes d'estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, dins el marc de programes o intercanvis internacionals, s'establirà un sistema acadèmic de reconeixement mutu i convalidació.

Aquest sistema s'haurà de descriure en cada protocol específic i l'hauran d'aprovar les autoritats acadèmiques corresponents de totes dues universitats.

Setena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició de totes dues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Vuitena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Novena. Coordinació

Per la UACH:

 • Oficina de contacte: Unidad de Relaciones Internacionales
 • Acadèmic responsable: Dr. Rafael Coopman
 • Càrrec: acadèmic, Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio; Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales

Per la UIB:     

 • Oficina de contacte: Servei de Relacions Internacionals
 • Acadèmic responsable: Dr. Jaume Flexas
 • Càrrec: professor titular d’universitat, Departament de Biologia, Facultat de Ciències

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

Desena. Facultats jurídiques

La facultat jurídica del doctor Llorenç Huguet Rotger per representar la Universitat de les Illes Balears consta al Decret 29/2013, de 14 de juny, pel qual es nomena Rector d’aquesta universitat (BOIB núm. 85, de 15 de juny).

La facultat jurídica del doctor Óscar Galindo Villarroel, Rector, per representar la Universitat Austral de Xile consta a l’acta de la sessió extraordinària del Consell Superior Universitari, de data 26 de juny de 2014, reduïda a escriptura pública de data 30 de juny del mateix any a la notaria de la senyora Carmen Podlech Michaud de Valdivia, notària pública titular de la comuna de Valdivia, repertori núm. 2823-2014.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà, i cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat Austral de Xile,
Óscar Galindo
Rector

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 31 de maig de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de juny de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 
Contenido en el idioma por defecto