Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de col·laboració entre l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per al seguiment de la reforma de Ca Ses Llúcies

Calvià/Palma, 6 de setembre de 2017 

REUNITS 

D’una part, el senyor Andreu Manresa i Monserrat, titular del DNI 78194569C, en representació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB), entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, regulada per la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, com a director general d’aquesta entitat, de conformitat amb l’elecció duta a terme pel Ple del Parlament de les Illes Balears en sessió del dia 9 de desembre de 2015 i publicada al BOIB de data 10 de desembre de 2015, d’acord amb el que preveu l’article 15 de l’esmentada llei i conformement amb el que disposa l’apartat segon de la disposició transitòria primera de la Llei 9/2015, de 26 de novembre, de modificació de la Llei 15/2010, amb domicili al carrer Madalena, núm. 21, Polígon Son Bugadelles, 07180 Calvià, i amb CIF Q-0700458-C.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet i Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat, amb NIF Q0718001A i domicili a Son Lledó, campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears).

EXPOSEN

 1. Que l’EPRTVIB, de conformitat amb la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, modificada per la Llei 9/2015, de 26 de novembre, exerceix les funcions que corresponen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a titular del servei públic de ràdio i televisió.
 1. Que l’EPRTVIB, en el marc de les seves funcions institucionals encomanades mitjançant la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, modificada per la Llei 9/2015, de 26 de novembre, té com a missió de servei públic, entre altres, contribuir a la promoció de la imatge exterior de les Illes Balears des de l'àmbit audiovisual; i promoure el coneixement i el respecte als valors ecològics i de protecció del medi ambient, així com la creació artística, la ciència, la història i la cultura pròpia de les Illes Balears.
 1. Que la UIB és una institució de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i independent de l'Estat i d'altres ens públics i gaudeix d'autonomia, i segons els seus Estatuts ha de prestar una atenció especial al desenvolupament científic, innovador i tècnic de les Illes Balears. Per aquest motiu la UIB, a través de les diverses facultats, els departaments o els instituts i a través del seu personal docent i investigador, té entre els seus objectius la investigació, la docència i la divulgació del coneixement en els diversos àmbits.
 1. Que la UIB ha de dur a terme la reforma de la casa coneguda com Ca ses Llúcies, antic habitatge de construcció tradicional situat a l’extrem est del campus de la Universitat de les Illes Balears la reforma del qual consisteix a transformar-lo en un espai 100% sostenible, des del punt de vista tant dels materials a emprar com de l’energia necessària per al seu correcte funcionament.
 1. Que ambdues parts tenen interès a col·laborar per donar a conèixer i difondre els esmentats treballs de reforma.
 1. Que en aquest context, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni de col·laboració, d’acord amb les següents 

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI

L’objecte d’aquest conveni és establir els mecanismes de col·laboració adients per donar a conèixer i difondre els treballs de reforma de la casa coneguda com Ca ses Llúcies a través de microespais audiovisuals o píndoles (d’ara endavant, l’obra audiovisual) tant en l’àmbit local com nacional i internacional mitjançant les diferents plataformes de difusió de què disposa l’EPRTVIB.

SEGONA. COMPROMISOS DE LES PARTS

1. Compromisos de la UIB

El Servei de Recursos Audiovisuals de la UIB serà l’encarregat de l’enregistrament del procés d’obres, tant per incorporar-ho com a documentació pròpia de la UIB com per després compartir-ho amb l’EPRTVIB.

2. Compromisos de l’EPRTVIB
 • Establir un manual d’estil perquè els responsables del Servei de Recursos Audiovisuals de la UIB disposin d’uns estàndards de difusió (broadcast) per a la correcta producció de l’obra audiovisual objecte d’aquest conveni.
 • Fer difusió de l’obra audiovisual tant a IB3 Televisió com a Internet.
3. Compromisos conjunts
 • L’EPRTVIB i SmartUIB es comprometen a cercar patrocinadors per poder assolir el cost del projecte televisiu de tal manera que es pugui fer en les millors condicions i en un format amb ambició de consum internacional.
 • Ambdues parts tutelaran els continguts de l’obra audiovisual que s’hagi d’emetre.

TERCERA. COMISSIÓ MIXTA

Es crea una comissió mixta que farà el seguiment d’aquest conveni i que serà constituïda per dos representants propis de cada una de les parts signants.

QUARTA. TITULARITAT DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L’EPRTVIB i la UIB seran titulars dels drets d’explotació de l’obra audiovisual resultant en un 50% respectivament.

El material audiovisual que enregistri el Servei de Recursos Audiovisuals de la UIB, serà propietat de la UIB.

CINQUENA. PREU

La signatura d’aquest conveni de col·laboració no comporta cap despesa monetària per a cap de les dues parts.

SISENA. VIGÈNCIA

Aquest conveni tindrà una vigència de cinc anys, a comptar de la data de la signatura.

SETENA. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les parts es comprometen a la més estricta confidencialitat en l'accés, la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal objecte d'aquest conveni, així com a adoptar les mesures necessàries que garanteixin la seguretat de les dades personals. En qualsevol cas, s’haurà d'informar els treballadors de les noves obligacions. Tot això en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

El tractament de les dades d'acord amb les finalitats anteriors podria implicar la necessitat de mantenir-les més enllà de la fi de la relació contractual, per raons de gestió i compliment de la normativa vigent.

Finalment, la UIB queda informada i consent expressament que les dades de caràcter personal que es proporcionen a través d'aquest conveni s'incloguin en fitxers informatitzats per a la gestió de la contractació i comptabilització de les transaccions corresponents. El destinatari de la informació i responsable que el tractament de dades sigui de conformitat amb la finalitat, la forma, les limitacions i els drets que concedeix la LOPD, és I'EPRTVIB, carrer Madalena 21, Polígon Industrial Son Bugadelles, 07180 Calvià.

El consentiment cedit pel titular de les dades de caràcter personal s’atorga sens perjudici de tots els drets que l'assisteixen en virtut de la norma esmentada abans, i especialment de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, que es podran exercitar mitjançant comunicació per escrit a I'EPRTVIB.

VUITENA. RESOLUCIÓ I MODIFICACIÓ

En tot cas aquest conveni es pot resoldre per alguna de les causes següents:

 1. Per mutu acord de les parts, que s’ha de formalitzar per escrit.
 2. Per l’incompliment greu o manifest de les obligacions d’una de les parts signants.
 3. Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni.

Així mateix, les parts podran, de mutu acord, dur a terme la modificació del conveni amb un mes d’antelació.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen en dos exemplars, al lloc i en la data que consten a l’encapçalament.

Per l’EPRTVIB,
Andreu Manresa
Director general

Per la UIB,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de maig de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).