Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Acord marc de col·laboració entre Arixa Clarinets i la Universitat de les Illes Balears

Palma / Alaior, 25 de juliol de 2017

REUNITS

D'una banda, el senyor Bartomeu Mercadal Coll, propietari del taller artesanal Arixa Clarinets, amb DNI 41500147-M, amb domicili al carrer Bergantí, 417, urbanització Cala Llonga, Maó, Menorca.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma. 

BASES GENERALS D’ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s’estableix per desenvolupar programes de cooperació en els camps de la docència, la recerca, la innovació i la transferència de coneixements, especialment en els àmbits de:

 • L’exploració de la tecnologia d’Impressió 3D per a la seva aplicació als processos de fabricació d’instruments.
 • La generació de coneixement conjunt mitjançant la col·laboració amb els professors que desenvolupen la tecnologia d’impressió 3D al Departament de Física de la UIB i
 • El suport a iniciatives conjuntes relacionades amb l’aplicació de tecnologia per a la promoció, el desenvolupament de metodologies i l’aplicació de la tecnologia d’impressió 3D amb múltiples materials.
Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues entitats pot incloure els punts següents:

 • Seminaris, col·loquis, simposis.
 • Estudis d’investigació conjunts.
 • Participació en projectes de recerca i innovació conjunts.
 • Programes formatius conjunts.
 • Projectes d’innovació i transferència del coneixement conjunts.
 • Altres activitats de col·laboració establertes entre les parts.
Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues entitats.

El personal que ofereixin les parts per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per totes dues, sota els estrictes principis d’idoneïtat professional per a les tasques preteses. Aquesta acceptació la realitzaran els coordinadors del conveni nomenats per les dues parts segons la base general novena.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s’haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada part.
 3. La durada del programa projecte.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució d’aquests recursos.

Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació del representant de cada entitat.

Cinquena. Condicions financeres
 1. No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les parts en el moment de la firma d’aquest acord.
 2. Per a cada programa/projecte s’indicaran, separadament i específica, els detalls financers.
Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d’activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d’ambdues parts, llevat que s’estableixin altres normes.

Setena. Compromisos i drets de les parts

Les parts podran fer comunicacions de tot tipus (a Internet, xarxes socials, comunicacions digitals o impreses, etc.) on es pugui fer menció dels projectes i col·laboracions que hagin desenvolupat dins el marc d´aquest acord.

Arixa Clarinets disposarà d’un distintiu/logotip que li permetrà d’identificar clarament enfront de tercers que l’empresa col·labora amb la UIB en les matèries descrites a l’acord. Aquesta identificació quedarà subjecta al compliment que estableix l’Acord normatiu 10065/2011, de 16 de desembre, pel qual s’aprova la normativa d’entitats col·laboradores de la Universitat.

Les parts es comprometen a comunicar i demanar autorització del contingut dels comunicats a través dels coordinadors del conveni.

Vuitena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Novena. Coordinació

El responsable de cada entitat nomenarà, en un termini no més gran de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars; cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per Arixa Clarinets,
Bartomeu Mercadal
propietari 

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de maig de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).