Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Acord de col·laboració entre el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 19 d'octubre de 2017

REUNITS 

D'una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

I de l’altra, el senyor Alfredo Arias Berenguer, amb DNI 34066716J, en qualitat de degà del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de les Illes Balears (COEIB), que també és president de l'Associació d'Enginyers Industrials Superiors de Balears (AESIB), que té facultat per a aquest acte per l'acord adoptat per la Junta de Govern del COEIB celebrada el 28 de juliol de 2016.

Les parts es reconeixen mútua capacitat per obligar-se i convenir i

EXPOSEN 

  1. La Universitat de les Illes Balears i el COEIB disposen de dos convenis de col·laboració, un de l’any 1992 i l’altre de 1999, que es volen continuar amb la signatura d’aquest nou acord.
  2. La Universitat de les Illes Balears imparteix els estudis de grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i el Màster en Enginyeria Industrial.
  3. Els enginyers industrials tenen com a tasca dissenyar, planificar i dirigir una gran quantitat de projectes: des d'edificis fins a sistemes antiincendis, piscines, sistemes de renovables, etc.; i l’estudi i el desenvolupament de les tècniques de calefacció, aire condicionat i refrigeració i els fluids en general, a més de la utilització racional de l’energia i les accions adients per a la protecció del medi ambient. A les Illes Balears tenen el seu propi col·legi professional, que fa les tasques de formació contínua i de donar suport jurídic i tècnic.

Per tot això, les parts subscriuen el present acord de col·laboració d’acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera

Les parts volen aprofitar millor els recursos humans i materials en temes comuns, afins i complementaris d’interès mutu per a l'elaboració conjunta i coordinada de cursos i seminaris en la forma i les condicions que es prevegin per a cada cas concret, en els quals podran participar alumnes de la UIB i associats/col·legiats del Col·legi. La cooperació entre les parts pot incloure els punts següents:

  1. Intercanvi de personal docent i investigador per complementar els cursos oferts a les respectives parts.
  2. Seminaris, col·loquis, simposis. (S’organitzarà com a mínim un seminari conjunt anual de sortides professionals dels enginyers industrials.)
  3. Estudis d'investigació conjunts.
  4. Accés a equips i material específics per a assaigs i mesures.
  5. Suport en la millora contínua dels estudis de Màster en Enginyeria Industrial i cursos de postgrau.

Segona. Compromisos de la UIB

La Universitat de les Illes Balears cooperarà en la consecució dels esmentats objectius del COEIB, amb el fi d’acostar el personal docent i investigador al sector professional i disposar d’informació del sector.

La UIB es compromet, en la mesura de les seves possibilitats, a col·laborar amb el COEIB en la recerca, el suport tècnic i la docència. Especialment en la utilització d’aules d’informàtica o sales d’actes per a seminaris o jornades que superin la capacitat del Col·legi.

Tercera. Compromisos del COEIB

El COEIB i l’associació, en la mesura de les seves possibilitats, col·laboraran en les tasques d’investigació i docència de la UIB i facilitaran la informació que estigui al seu abast referida a dades d’ofertes de treball i dades estadístiques de projectes visats.

El COEIB també col·laborarà amb la FUEIB amb l’oferta de pràctiques en empreses a través dels seus col·legiats, associats i empreses col·laboradores.

El COEIB farà una precol·legiació als estudiants de màster per poder accedir als actes del Col·legi.

El COEIB donarà suport als alumnes un cop acabats els estudis del màster, i durant el primer any següent tindran un descompte del 50% en la quota col·legial.

Quarta. Constitució del comitè de seguiment

A l’efecte de dur a terme un seguiment adequat de les activitats que es realitzin amb el COEIB/AESIB, es constituirà un comitè de seguiment, constituït per un representant de la UIB i un representant del COEIB/AESIB oportunament designats per ambdues parts. En totes les actuacions que s’hagin de desenvolupar conjuntament i en especial en la promoció i publicitat, les edicions o els actes públics, la UIB i el COEIB revisaran prèviament el material, on ha de figurar la denominació o el logotip de l’associació i de la Universitat.

Cinquena. Prevenció de riscs laborals

L’entitat titular del centre de treball on es realitzin físicament les tasques acordades és responsable de donar compliment a les obligacions empresarials en matèria d’informació sobre els riscs existents al lloc de treball, a les instruccions adequades, a les mesures de prevenció o protecció que s’han d’adoptar i a les mesures d’emergència establertes al centre, i l’altra entitat ha d’atendre les obligacions empresarials quant a formació i vigilància de la salut.

Sisena. Durada

Aquest acord s'estableix amb una durada de cinc anys, prorrogable, si bé tant la UIB com el COEIB poden proposar-ne la modificació o rescissió si ho comuniquen a l’altra part en un període de temps no superior a un mes.

I com a prova d’acceptació del que s’ha convingut, les parts implicades firmen el present acord de col·laboració en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de les Illes Balears,
Alfredo Arias
Degà

Lorenza Carrasco
Directora de l’EPS

Andreu Moià
Professor responsable

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 25 de juliol de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).