Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de donació d’un ajut econòmic a la Universitat de les Illes Balears

Palma, 25 d'octubre de 2017

REUNITS

D’una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), segons nomenament efectuat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOIB núm. 71, de 10 de juny).

I de l'altra, el senyor Gabriel Company Vives, amb DNI 41524829P i amb domicili al carrer Serral Barber, s/n, de Maria de la Salut (Mallorca).

INTERVENEN

El senyor Llorenç Huguet, en representació de la UIB, d’acord amb el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i l’article 38.1.b) i n) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig.

El senyor Gabriel Company, en el seu propi nom i dret.

Les parts, en la representació amb la qual intervenen, es reconeixen recíprocament la capacitat jurídica necessària per signar aquest conveni i obligar-se i

EXPOSEN 

Primer. Que la Universitat de les Illes Balears, sensible a la situació econòmica de molts ciutadans i compromesa amb el desenvolupament d’un país capdavanter en la societat global del coneixement, promou iniciatives per potenciar la formació d’investigadors i catalitzar la generació de nous coneixements i el seu transvasament cap a la societat.

Segon. Que en virtut del que estableix l’article 2.2 de la LOU, l'autonomia de les universitats comprèn l’establiment de relacions amb altres entitats per a la promoció i el desenvolupament de les seves finalitats institucionals (article 2.2.j). Així mateix, els Estatuts de la Universitat, a l’article 147.1, estableixen que la UIB fomentarà una adequada política de convenis.

Així mateix, l’article 3.1 dels Estatuts de la UIB disposa que «la Universitat és una institució que està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears».

Tercer. Que entre aquestes iniciatives hi ha la relació amb entitats i particulars que poden i volen col·laborar amb aquest fi.

Quart. Que fruit d’aquesta relació ha estat la decisió del senyor Gabriel Company d’afavorir la recerca en neuropsicologia de l’envelliment mitjançant una beca de col·laboració. Aquest suport és incompatible amb altres ajuts anàlegs que s’hagin pogut aconseguir per a la mateixa finalitat.

És per això que

ACORDEN 

Primer. El senyor Gabriel Company farà donació a la Universitat de les Illes Balears de la quantitat de 1.500 euros dins el termini d’un mes.

Segon. El Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a les clàusules següents.

Tercer. El senyor Gabriel Company ha delegat el Rector de la Universitat de les Illes Balears perquè convoqui la beca de col·laboració i fixi les condicions mitjançant convocatòria pública per a l’adjudicació d’aquest ajut.

Quart. La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació prové del senyor Gabriel Company.

Cinquè. Els ingressos es faran al compte corrent de la UIB BMN 0487-2151-10-2000000799.

Llegit per les parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Llorenç Huguet
Rector

Gabriel Company

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de setembre de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).