Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Addenda al conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears de data 24 de juliol de 2017

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 29 de setembre de 2017

REUNITS

D’una part, la senyora Margarita Arboix Arzo, Rectora Magnífica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), segons el Decret 260/2016, de 31 de maig, en representació d’aquesta institució, que té la seu social al Campus Universitari, s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i NIF Q-0818002-H, en virtut de les competències que li atorga l’article 75, paràgraf m), dels Estatuts.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, segons el Decret 30/2017, de 9 de juny, en representació d’aquesta institució, que té la seu social a la carretera de Valldemossa, km 7,5, Palma (Illes Balears), i CIF Q-0718001-A, en virtut de les competències que li atorga el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte i

MANIFESTEN

 1. Que ambdues institucions tenen objectius comuns i/o complementaris en àrees de recerca, docència i desenvolupament tecnològic i que, per tant, la col·laboració permet aprofitar al màxim llurs potencials. Que ambdues institucions consideren convenient la formalització d’aquest tipus de cooperació i l’establiment del marc d’actuació al qual s’adaptin les successives accions que es portin a terme en aquest sentit. Que la relació entre ambdues institucions va començar des del mateix moment del naixement de la UIB.
 2. Que la Universitat de les Illes Balears ha iniciat el grau de Medicina recentment  –any acadèmic 2016-17– i necessita organitzar, dins aquests estudis, la formació, teòrica i pràctica, d’Anatomia Humana.
 3. Que la Universitat Autònoma de Barcelona és un centre de referència estatal pel que fa a l’organització d’aquests estudis.
 4. Que la complexitat d’aquesta organització requereix un suport per part d’un centre especialitzat en aquesta gestió, per tal d’evitar la problemàtica que altres centres universitaris han tingut recentment.
 5. Que el responsable a la Universitat Autònoma de Barcelona d’aquests estudis és el catedràtic d’universitat doctor Alfonso Rodríguez Baeza.
 6. Que en data 24 de juliol de 2017 les parts compareixents van formalitzar un conveni de col·laboració l’objecte del qual era establir el marc de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears en els aspectes acadèmics, de recerca i de gestió en matèria dels estudis d’Anatomia Humana, i es van fixar com a objectius:
  1. La col·laboració temporal de la Universitat Autònoma de Barcelona amb la Universitat de les Illes Balears per organitzar la docència teòrica i pràctica d’Anatomia Humana, així com l’organització de les infraestructures necessàries per a aquesta docència.
  2. El desenvolupament d’activitats de docència, i/o de recerca, en matèries d’interès comú per a aquestes institucions. Fomentar l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació. Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que puguin beneficiar aquestes institucions.
 7. Que en l’àmbit d’execució del conveni, la Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes Balears necessita disposar de cossos humans per als seus ensenyaments de grau de Medicina i per a la millor formació dels alumnes en les pràctiques i els seminaris de les matèries d’anatomia que formen part del pla d’estudis.
 8. Que la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, a la seva Sala de Dissecció, per la seva llarga tradició en els ensenyaments mèdics, disposa de cossos humans que poden cobrir les necessitats de la UIB.

Per això, les institucions sotasignades formalitzen el present acord, que sotmeten a les següents

CLÀUSULES

Primera. En el marc de col·laboració existent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears en els aspectes acadèmics, de recerca i de gestió en matèria dels estudis d’Anatomia Humana, l’objecte de la present addenda és d’establir la col·laboració per a la cessió, de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes Balears, de cossos humans per a finalitats de docència i investigació.

Segona. La Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes Balears, d’acord amb les disposicions vigents, es farà càrrec dels tràmits legals i administratius, així com de les despeses econòmiques que es derivin del trasllat de les peces esmentades des de Barcelona fins a Palma, en concret des de les instal·lacions de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona fins a les instal·lacions de l’Hospital Universitari Son Espases, de Palma.

Tercera. La Facultat de Medicina de les Universitat de les Illes Balears, una vegada determini que no necessita els cossos esmentats perquè ja compti amb un Servei de Donació de Cossos propi en el futur, es compromet a incinerar els cossos o les peces disseccionades d’acord amb els procediments legalment establerts.

Quarta. La signatura del present conveni no implica cap compromís econòmic per a cap de les dues parts.

Cinquena. Es constituirà una comissió mixta que s’encarregarà del seguiment dels acords adoptats a la present addenda, la qual estarà integrada per dos representants de cada universitat i tindrà per funcions: (i) programar, desenvolupar, supervisar i avaluar l’adequada execució del present conveni; (ii) dur un registre que serveixi per identificar els cossos o les peces anatòmiques que entregui la Universitat Autònoma de Barcelona i es rebin a les instal·lacions de l’Hospital Universitari Son Espases a Palma; i (iii) qualsevol altra actuació que sigui necessària per al compliment d’aquest conveni.

Sisena. Aquesta addenda entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i produirà efectes fins a la finalització del conveni.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per la Universitat Autònoma de Barcelona,
Margarita Arboix
Rectora

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de setembre de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).