Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de col·laboració entre la Fundació SARquavitae i la Universitat de les Illes Balears  

Palma, 16 de novembre de 2017 

REUNITS

La senyora Mª Lourdes Amer Forteza, amb DNI 42980488C, en qualitat de directora Territorial de Geriatros-SARquavitae Balears, amb CIF G-61559647 i amb seu al carrer Aribau, 185, entresol, 08021 Barcelona.

El doctor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

La doctora Cristina Nicolau Llobera, professora titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Fisiologia i membre del Departament de Biologia de la UIB, amb domicili a Palma, c/ de Joaquim Togores, 7, i DNI 42996003X, que actua en nom i interès propi i en nom dels membres del grup d’investigació de Neurofisiologia del Son i dels Ritmes Biològics del Departament de Biologia de la UIB, el doctor Rubén Rial Planas (CU emèrit de la UIB), el doctor Antoni Gamundí Gamundí (professor TU de la UIB), el doctor Mourad Akaarir El Ghourri (professor associat de la UIB), la doctora Francesca Cañellas Dols (metgessa adjunta del Servei de Psiquiatria, HUSE, i professora associada de la UIB) i el senyor José Ángel Rubiño Díaz (llicenciat en Psicologia i expert en neuropsicologia; alumne investigador del Doctorat en Neurociències de la UIB).

Tots els compareixents, en la qualitat amb què actuen, es reconeixen mútua capacitat i competència per intervenir en aquest acte, en relació amb el qual fan constar els següents

ANTECEDENTS

Primer. Geriatros-SARquavitae és una organització líder en l’atenció a persones dependents que actua en tot el territori nacional desenvolupant tot tipus de serveis i programes, amb èmfasi en la qualitat assistencial, l’atenció integral i integrada, les ofertes de multiserveis i els valors de l’atenció personalitzada i l’ètica assistencial. Entre els seus centres, Geriatros-SARquavitae disposa del Centre Residencial Can Carbonell.

La Fundació SARquavitae, fundació corporativa de Geriatros-SARquavitae, promou la innovació, qualitat i formació en el camp de la salut i la dependència i desenvolupa activitats formatives, jornades tècniques i projectes d’investigació i cooperació en l’àmbit sanitari i de l’atenció a persones en situació de dependència.

Segon. El grup d’investigació de Neurofisiologia del Son i dels Ritmes Biològics té una llarga trajectòria en la recerca de la cronobiologia i de la son en l’envelliment, producte de la qual són els innombrables articles nacionals i internacionals publicats en revistes científiques indexades i la seva participació i presentació de comunicacions en congressos nacionals i internacionals.

Tercer. El grup d'investigació de Neurofisiologia del Son i dels Ritmes Biològics va posar en marxa el projecte «Estudio piloto sobre la validez de la luminoterapia ante los trastornos de sueño y cambios emocionales que se producen en la demencia y en el deterioro cognitivo leve» amb l’objectiu de fer un estudi complet de cronobiologia de l’envelliment amb persones grans institucionalitzades en un centre de dia. L’estudi es va dur a terme mitjançant una metodologia basada en la col·locació de sensors de registre d’activitat, de llum i de temperatura i l’exposició a llum brillant, amb l’objectiu de valorar els efectes de la teràpia lumínica sobre la millora de la disrupció, alteració freqüent en l'envelliment.

Quart. El desenvolupament de l’estudi es va dur a terme al centre de dia Verge Maria de Núria, ubicat a Palma, al carrer de Francesc Martí i Mora, durant un període de dos anys. Sobre la base dels resultats obtinguts una vegada avaluats els efectes positius de la teràpia de llum brillant sobre una mostra de 25 persones grans amb deteriorament cognitiu i demència, es proposà de continuar l’estudi a la Residència SARquavitae Can Carbonell, ubicada a Marratxí, s/n (07141), i per això es va signar el corresponent conveni: Conveni de col·laboració entre SAR Residencial y Asistencial, SA, i la Universitat de les Illes Balears (ref. 2709), signat el 7 de novembre de 2013 a la UIB. La Residència SARquavitae Can Carbonell, per la seva localització i l’organització de les seves activitats diàries, tenia les característiques ideals quant a exposició de llum rebuda pels subjectes d’estudi, institucionalitzats al centre. Per la qual cosa el grup d’ancians va constituir el grup control. L’estudi va tenir una durada d’un any. Durant els anys 2014 i 2015 es varen dur a terme una sèrie d’estudis que varen complementar els resultats anteriors, incloent la Residència de Costa d'en Blanes, ubicada a Calvià, avinguda Tomàs Blanes Tolosa, 1, (07184), del mateix grup i amb unes característiques semblants a la Residència Can Carbonell.

Cinquè. El projecte primer ha estat presentat i avaluat pel Comitè Ètic d’Investigació Clínica de les Illes Balears (CEIC), que ha emès informe favorable per al seu desenvolupament (n. IB 1409/10 PI).

Sisè. Sobre la base del que s’ha esmentat, actualment es pretén desenvolupar un projecte de seguiment durant un període de tres anys a partir d’una mostra de trenta ancians que ingressin per primera vegada a un dels tres centres seleccionats del grup Geriatros-SARquavitae: Can Carbonell, Costa d'en Blanes i Palma, ubicat al camí dels Reis, 308 (07010), que per primera vegada incloem a l’estudi i que té característiques semblants als dos anteriors.

Setè. La Fundació Geriatros-SARquavitae permet la instal·lació de part de l’equip de laboratori de cronobiologia a les instal·lacions de la Residència Can Carbonell, a la planta baixa, en un recinte habilitat a l’efecte com a laboratori de cronobiologia.

Vuitè. En aquest cas l’estudi consistirà a fer un seguiment de cadascun dels ancians que ingressin a qualcuna de les residències esmentades al punt sisè. El seguiment consistirà a mesurar els paràmetres circadiaris, la qualitat del son i els paràmetres cognitius i de depressió. La mesura d’aquests paràmetres es farà en el moment d’ingrés i al cap de sis i dotze mesos, per a cada subjecte que formarà la mostra. Paral·lelament, si qualcun dels subjectes presenta problemes de disrupció a partir del primer control, es programaran una sèrie de sessions d’aplicació de llum, atesa la demostració dels seus efectes beneficiosos sobre la disrupció (investigacions del grup de Neurofisiologia del Son i dels Ritmes Biològics esmentades al punt quart). Aquestes sessions es faran mitjançant la taula de llum que el grup té ubicada al laboratori esmentat al punt setè. El seguiment dels subjectes, la col·locació dels sensors, el tractament de dades i l’aplicació de teràpia de llum, es farà en aquesta sala, que compta amb l’equipament apropiat per part del grup d’investigació de la UIB.

Novè. Partint del que s’ha exposat, s’elaborà una Memòria on s’especifica la base científica, la metodologia, el pla de treball i el cronograma per dur a terme l’estudi i es presentà a la direcció de SARquavitae.

Desè. Les parts, una vegada consensuats els aspectes esmentats a la Memòria i amb la finalitat d’executar l’estudi proposat a les tres residències de Geriatros-SARquavitae, formalitzen el present conveni acceptant de comú acord les següents

CLÀUSULES

Primera. La investigadora Cristina Nicolau Llobera, en nom i interès propi i en nom del grup d’Investigació de Neurofisiologia del Son i dels Ritmes Biològics del Departament de Biologia de la UIB, es compromet a desenvolupar el projecte d’acord amb la memòria presentada i el projecte de seguiment, i en les condicions que es determinen en aquest conveni.

Segona. El desenvolupament del projecte d'investigació de seguiment titulat «Estudios de seguimiento de una muestra de ancianos con estado cognitivo normal y deterioro cognitivo moderado, ingresados por vez primera en alguna de las residencias de Geriatros-SARquavitae durante un periodo de un año, para analizar la posible mejora de los parámetros circadianos del ritmo sueño-vigilia y parámetros cognitivos y funcionales, tras exposición a la luz incidente» es durà a terme a les residencies de Geriatros-SARquavitae Can Carbonell, Costa d’en Blanes i Palma, i l’anàlisi i organització de les dades, al laboratori ubicat a la Residència Can Carbonell, que pertany a Geriatros-SARquavitae, equipada amb els sistemes de registre i anàlisi de dades i amb la taula de teràpia de llum pel grup de Neurofisiologia del Son i dels Ritmes Biològics de la UIB, d'acord amb el que es proposa a la Memòria del projecte presentat i amb les condicions següents:

  1. El desenvolupament del projecte de seguiment no comportarà cap despesa econòmica per part de Geriatros-SARquavitae. El grup de recerca de Neurofisiologia de la UIB compta amb tot el material i l’instrumental necessari per dur a terme l’estudi fins a la seva finalització. La UIB aportarà els sensors de registre que portaran els subjectes d’estudi. Una vegada acabat el projecte i havent obtingut resultats satisfactoris, Geriatros-SARquavitae estudiarà la possibilitat de col·laborar amb la despesa d’obtenció de més sistemes de registre per poder ampliar la mostra d’estudi i oferir el servei als seu residents.
  2. Cap dels participants voluntaris a l’estudi pertanyents a les residències SARquavitae Can Carbonell, Costa d’en Blanes i Palma, i si escau, cap familiar o tutor, i cap dels membres participants de la Residència i de l’equip investigador de la UIB, no rebrà cap tipus de contraprestació econòmica per la seva participació al projecte.
  3. Els investigadors del grup de Neurofisiologia del Son i dels Ritmes Biològics de la UIB es comprometen a assegurar la privacitat i protecció de les dades que surtin a partir del desenvolupament del projecte. En tot moment es mantindran els principis de confidencialitat segons normativa de protecció de dades, i es preservarà la identitat dels subjectes participants a l’estudi i dels seu familiars i/o tutors, ja que serà codificada.
  4. El desenvolupament del projecte de seguiment, segons la Memòria presentada, no implicarà cap tipus d’intervenció farmacològica o invasiva sobre els participants i es limitarà a la recollida de dades de variables fisiològiques dels subjectes i l’aplicació de llum, en els casos en què sigui necessari, teràpia innòcua, com s’explica a la Memòria.

Tercera. El termini d'execució del projecte serà de tres anys des de la data de la signatura del conveni. Així mateix, i si les parts així ho decideixen, es podrà continuar l’estudi ampliant-ne el nombre de subjectes participants, tal com ve definit a la Memòria. Aquest conveni podrà ser prorrogat amb l’acord previ exprés de les parts, sense que operi la tàcita reconducció. Tot i això, qualsevol de les parts el pot donar per acabat sense necessitat de justa causa, si ho manifesta a les altres de forma fefaent amb un preavís de trenta dies.

Quarta. El control dels aspectes tècnics i científics del projecte d'investigació el realitzaran els investigadors del grup de recerca de Neurofisiologia del Son i dels Ritmes Biològics de la UIB. Però tot i així, Geriatros-SARquavitae pot portar a terme les comprovacions i els seguiments que estimi oportuns, sigui directament o a través de les persones especialitzades que designi.

Cinquena. Per fer qualsevol modificació de la metodologia i/o del pla de treball es necessitarà la conformitat de la Geriatros-SARquavitae, per la qual cosa s'ha de sol·licitar i justificar prèviament, per escrit, l'autorització corresponent.

Sisena. En la difusió científica i divulgativa que per qualsevol mitjà els investigadors de la UIB, participants de l’estudi, efectuïn dels resultats o informacions relacionats amb el projecte, es farà menció de la participació de Geriatros-SARquavitae. Així mateix, els articles científics, les comunicacions a congressos i la resta de material científic que es derivi dels resultats obtinguts en el desenvolupament del present estudi, seran consensuats per part del grup investigador de la UIB i per part de la persona/es que Geriatros-SARquavitae designi com a especialista/es científic/s.

Setena. Una vegada acabat l’estudi, es durà a terme una Memòria final on es descriuran els resultats obtinguts i les conclusions, i serà presentada internament i externament en jornades i congressos científics amb el consens de les parts.

Vuitena. L’acceptació del desenvolupament del present estudi no implica cap tipus de vinculació contractual entre els investigadors participants del projecte i per part de Geriatros-SARquavitae. Aquesta no assumeix cap responsabilitat per l'actuació de l'investigador ni del seu equip ni pels danys i perjudicis que els puguin sobrevenir a ells o a tercers amb motiu del desenvolupament de l’estudi i l’ús o aplicació de les informacions o els resultats que s’obtinguin en la seva realització.

Novena. En el cas d’incompliment d’alguna de les clàusules d'aquest conveni, per part dels membres del grup d’Investigació de Neurofisiologia del Son i dels Ritmes Biològics del Departament de Biologia de la UIB, o de la mateixa UIB, o per part dels membres de Geriatros-SARquavitae, l’altra part podrà rescindir el present conveni.

La Memòria que s’esmenta al llarg del conveni regula allò que aquí no queda reflectit.

I com a prova de conformitat, se signa el present conveni en tres exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats al principi.

La Directora Territorial  de Geriatros-SARquavitae Balears,
Mª Lourdes Amer

El Rector de la UIB,
Llorenç Huguet

La professora titular de la UIB membre del Departament de Biologia,
Cristina Nicolau

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de juliol de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).