Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre la Federació deF de les Illes Balears (FFIB) i la Universitat de les Illes Balears (Regne d’Espanya)

Palma, 22 de novembre de 2017  

REUNITS 

D’una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOIB núm. 71, de 10 de juny), d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) dels Estatuts d’aquesta universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma.

I de l’altra, el senyor Miquel Bestard, amb DNI 41320738L, president de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), amb NIF 07164411G, amb domicili a la carretera de Manacor, km 2, 07007 Palma.

Les parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se, i acorden voluntàriament de subscriure el present acord.

EXPOSEN

 1. Que la FFIB és una institució privada sense ànim de lucre, d'interès públic i social, dedicada a la promoció del futbol, constituïda per esportistes, tècnics, clubs i agrupacions esportives, i que té personalitat jurídica pròpia amb capacitat per arribar a acords institucionals per al compliment dels seus objectius. Es regeix per la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, pel Decret 86/2008, d'1 d’agost, pel qual es desenvolupen i regulen els processos electorals de les federacions esportives, i pel Decret 33/2004, de 2 d'abril, pel qual es regulen les federacions esportives. També es regeix per les disposicions i reglamentacions de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
 2. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).
 3. Que la UIB, a través de les diverses facultats, els departaments o els instituts i a través del seu personal docent i investigador, té entre els seus objectius la investigació, la docència i la divulgació del coneixement en els diversos àmbits.
 4. Que la UIB, per acomplir les seves funcions, ha de cooperar amb altres universitats i institucions de tot arreu per mantenir i enfortir el seu caràcter universal.
 5. Que per dur a terme les relacions institucionals, la UIB, d’acord amb el que estableix l’article 147.1 dels Estatuts, ha de fomentar, en la mesura de les seves possibilitats, una adequada política de convenis i d’intercanvis amb altres universitats, centres de recerca, instituts, institucions i empreses.
 6. Que ambdues institucions col·laboren des de l’any 2001, en què es va signar un acord marc, i amb el present acord es pretén d’enfortir i ampliar aquesta col·laboració.

Les parts, convençudes de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Les parts consideren de mutu interès, per complir millor els seus objectius, d’establir el present acord de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials.

Hi ha una coincidència d’interessos de la Federació de Futbol de les Illes Balears i de la Universitat de les Illes Balears en moltes àrees de la cultura i de la ciència, en especial pel que fa al camp de les ciències de l’activitat física, així com pel que fa al desenvolupament i consolidació de la pràctica del futbol de forma saludable, segura, neta i que tingui en compte el desenvolupament personal i social dels seus practicants.

Segona. Tipus de cooperació

 1. Fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació d’ambdues institucions pel que fa a la recerca per part de la UIB en el camp de l’activitat física, de la nutrició i de la salut i a l’aplicació i confirmació dels resultats de recerca a través de la Federació de Futbol de les Illes Balears.
 2. Organitzar conjuntament activitats docents i de formació i cooperar en aquelles tasques docents que ambdues institucions organitzin.
 3. Possibilitar als estudiants, en especial als dels pràcticums, cursos de postgrau i títols propis de la UIB, i la realització de pràctiques en el marc de les ciències de l’activitat física i la salut en els diversos àmbits de la FFIB.
 4. Establir qualsevol tipus de concerts i contractes que interessin les dues institucions mitjançant acords puntuals, amb la utilització d’instal·lacions i materials comuns i, àdhuc, de personal.
 5. Intermediar per aconseguir la participació de la FFIB en projectes de la Comissió Europea, d’R+D, o d’altres institucions que puguin ser d’interès.

Tercera. Programes i projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa o projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
 3. La durada del programa o projecte.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el programa o projecte i la distribució dels diners en qüestió, si escau.
 5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.

Aquests protocols han de tenir l'aprovació del rector de la UIB i del president de la FFIB.

Quarta. Condicions financeres

 1. No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.
 2. Per a cada programa o projecte s'indicaran, si escau, separadament i específica, els detalls financers.

Cinquena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició de les parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Sisena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Amb la signatura del present acord es deixa sense efecte l’acord signat el 17 de gener de 2001.

Setena. Coordinació

El president de la FFIB i el rector de la UIB nomenaran, en un termini no més gran de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració.

Per la Federació de Futbol de les Illes Balears,
Miquel Bestard
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 10 d’octubre de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 7 de novembre de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).