Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de col·laboració entre Cineciutat i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 7 de novembre de 2017

REUNITS 

D’una banda, Javier Pachón Paz, amb el DNI 43108681B, president de l’Associació Xarxa Cinema (Cineciutat), amb domicili al carrer de l’Emperadriu Eugènia, 6, 07010 Palma, amb el CIF G57760779.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOIB núm. 71, de 10 de juny), d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) dels Estatuts d’aquesta universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma.

Convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de col·laboració entre ambdues parts, d’acord amb llurs respectives atribucions,

EXPOSEN 

Que l’Associació Xarxa Cinema, empresa gestora de Cineciutat, es dedica a la difusió i la promoció del cinema d’autor i en versió original, així com la cultura i altres disciplines, a través de la cinematografia.

Que el Vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries, a través del Servei d’Activitats Culturals (SAC), dinamitza la vida cultural de la comunitat universitària oferint al·licients artístics i creatius de tota mena al món universitari i a la societat en general, amb el benentès que la cultura genera coneixement i progrés.

És per això que, en haver arribat a un acord a l’efecte expressat, les parts convenen de formalitzar el present conveni de col·laboració i de sotmetre’s al compliment de les següents

CLÀSULES

PRIMERA. L’objecte d’aquest conveni és regir la col·laboració entre la UIB i Cineciutat per tal de donar cobertura específica a les activitats organitzades conjuntament per les parts d’ara endavant. Tot i això, al present document ja s’estableix com a primera activitat el cicle de cinema clàssic anomenat Amor als Clàssics en Blanc i Negre, de durada compresa entre el novembre 2017 i el juny de 2018.

SEGONA. Cineciutat es compromet a:

  • Gestionar els drets d’exhibició de les pel·lícules.
  • Coordinar la logística de les còpies.
  • Cedir i posar al servei de la UIB el seu personal tècnic durant les projeccions.
  • Fer publicitat del cicle en web, butlletins d’informació electrònics i xarxes socials.
  • Utilitzar la imatge de la UIB i el logotip en les condicions adequades i en tota la publicitat que faci referència a aquest cicle.

TERCERA. La UIB, a través del SAC, es compromet a:

  • Fer front a la inversió i les despeses corrents que requereix la posada en marxa de les activitats que prèviament hagin acordat les parts, si les condicions són favorables als interessos d’ambdues entitats.
    En el cas específic del cicle de cinema clàssic Amor als Clàssics en Blanc i Negre, la inversió seria de 545 euros més IVA per projecció.
  • Fer publicitat del cicle.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, signen aquest conveni, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet

Per Cineciutat,
Javier Pachón

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 d’octubre de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 7 de novembre de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).