Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de col·laboració entre l’Asociación Cultural Patrimonio Histórico del Mediterráneo i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 21 de novembre de 2017

REUNITS 

D’una part, el senyor Diego Zaforteza Torruella, president de l’Asociación Cultural Patrimonio Histórico del Mediterráneo, com a representant d’aquesta entitat, amb domicili fiscal al carrer dels Oms, 50, esc. A, planta 1, 07003 Palma, i CIF G57901969.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta institució, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOIB núm. 71, de 10 de juny), d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) dels Estatuts d’aquesta universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma.

Les parts, convençudes de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional, d'acord amb llurs respectives atribucions,

EXPOSEN 

 1. Que l’Asociación Cultural Patrimonio Histórico del Mediterráneo és una entitat privada sense ànim de lucre constituïda el 2015 per un grup de professionals dels sectors turístic, cultural i de la comunicació. Que els seus principals objectius són: a) Dissenyar, fomentar i realitzar tot tipus d’accions divulgatives sobre les possessions mallorquines i altres elements patrimonials similars de l’àmbit mediterrani promovent la seva inclusió en l’àmbit del desenvolupament local i del turisme cultural, b) Participar en el desenvolupament integral de la comunitat local mitjançant l’establiment d’acords de col·laboració amb altres associacions, entitats educatives i ajuntaments, així com amb agrupacions professionals i empresarials a fi d’identificar i assolir fites comunes i c) Col·laborar en programes locals, autonòmics, nacionals i internacionals de turisme cultural i en programes i projectes de desenvolupament territorial, econòmic, social o d’altres vinculats a l’activitat turística cultural.
 2. Que en aquest context l’Asociación Cultural Patrimonio Histórico del Mediterráneo és l’entitat operadora del projecte ITINEREM, una iniciativa que té com a objectiu la creació d’un Itinerari Cultural del Consell d’Europa al voltant de les cases rurals històriques de la Mediterrània que a Mallorca són conegudes com a possessions i que tindrà com a motors de desenvolupament la participació ciutadana, la difusió i el turisme cultural sostenible.
 3. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).
 4. Que per dur a terme les relacions institucionals, la UIB, d’acord amb el que estableix l’article 147.1 dels Estatuts, ha de fomentar, en la mesura de les seves possibilitats, una adequada política de convenis i d’intercanvis amb altres universitats, centres de recerca, instituts, institucions i empreses.

En virtut d’això, subscriuen els següents

ACORDS

Primera. Objectius

Contribuir a fer que la candidatura del projecte ITINEREM obtingui la certificació d'Itinerari Cultural del Consell d'Europa a partir de les indicacions de la Unitat d’Anàlisi d’Itineraris Culturals del Consell d’Europa, adscrita a la Subdirecció General de Protecció de Patrimoni Històric del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, i la normativa establerta per l’Institut Europeu d'Itineraris Culturals del Consell d'Europa.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre les parts pot incloure els punts següents:

 1. Intercanvi d'informació i publicacions.
 2. Realització de seminaris, col·loquis, simposis.
 3. Estudis d'investigació conjunts.
 4. Realització de programes de formació i sensibilització de diferents col·lectius de la societat.
 5. Realització de visites per part de membres de la comunitat universitària a possessions i elements patrimonials de característiques similars de l’àmbit mediterrani.
 6. Realització d’activitats educatives conjuntes d’acord amb els objectius de les parts.
 7. Altres activitats de col·laboració establertes entre les parts.

Tercera. Condicions financeres

 1. No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les parts en el moment de la firma d'aquest conveni.
 2. Per a cada programa o projecte s'indicaran, separadament i de forma específica, els detalls financers.

Quarta. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest conveni estarà a disposició de les parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Tant la UIB com l’Asociación Cultural Patrimonio Histórico del Mediterráneo podran en tot moment fer referència al present conveni en les seves comunicacions, en les seves documentacions i en les seves publicitats.

Cinquena. Creació del Comitè científic del projecte ITINEREM

El Comitè científic ha d'estar compost, com a mínim, per un membre de cada un dels països que participen en la ruta cultural, sense que hi hagi una limitació en el nombre màxim de membres.

Aquest comitè ha de ser constituït en la forma i en els termes prevists a la normativa establerta per l'Institut Europeu d'Itineraris Culturals del Consell d'Europa i a partir de les indicacions de la Unitat d'Anàlisi de Itineraris Culturals del Consell d'Europa, adscrita a la Subdirecció General de Protecció de Patrimoni Històric del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. L'acta constitutiva ha de contenir, almenys, tota la informació relativa a la constitució del comitè, la forma de la seva convocatòria, els acords i iniciatives a desenvolupar, la periodicitat de les reunions i el règim de majories.

La UIB nomenarà una persona responsable que podrà assumir, si escau, el paper de director del Comitè científic i serà qui coordinarà i revisarà les activitats que es duguin a terme dins el marc d'aquest acord. Aquesta coordinació es desenvoluparà en col·laboració amb una persona responsable de l’Asociación Cultural Patrimonio Histórico del Mediterráneo que serà nomenada per a aquest fi.

Sisena. Naturalesa

Aquest conveni té la naturalesa que preveu l’article 4.1.c) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i es fa a l’empara del que estableix l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Setena. Jurisdicció contenciosa administrativa

Les parts que subscriuen aquest conveni es comprometen a intentar resoldre de comú acord les diferències que puguin sorgir a l’hora d’aplicar-lo i interpretar-lo. Si això no és possible, de les qüestions litigioses que puguin sorgir pel que fa a la interpretació n'haurà de conèixer i en tindrà la competència l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Vuitena. Vigència i durada

Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i es mantindrà vigent per quatre anys. Amb una antelació prèvia de tres mesos a la data de finalització del conveni, els firmants podran acordar de prorrogar-lo per un termini de quatre anys addicionals. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que el conveni es denunciï, es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu el present conveni al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per l’Asociación Cultural Patrimonio Histórico del Mediterráneo,
Diego Zaforteza
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de novembre 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de desembre de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).