Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de coedició (Addenda al conveni marc de coedició signat el 28 de juny de 2011 entre diverses universitats i l'Associació Recerques per a la publicació de la revista Recerques. Història, Economia, Cultura)

Palma, 11 de febrer de 2019

Intervenen

D’una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOIB núm. 71, de 10 de juny), d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) dels Estatuts de l'esmentada universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma.

I de l'altra, el senyor Joaquim Nadal Farreras, representant de l'Associació Recerques.

En virtut dels seus càrrecs, tenen i es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a la signatura d'aquest conveni i, per aquest motiu,

Manifesten

  1. Que el 28 de juny de 2011 els rectors de les universitats de Barcelona, de Girona, de Lleida, de València, Pompeu Fabra i Autònoma de Barcelona i el senyor Josep Fontana i Lázaro, president de l'Associació Recerques, considerant l’interès mutu per dur a terme una actuació conjunta per publicar la revista Recerques. Història, Economia, Cultura, signaren un conveni regulador per a l'edició de l'esmentada revista, al qual se sumà posteriorment la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona.
  2. Atès que la Universitat de les Illes Balears, vists els vincles acadèmics que va mantenint d'una manera continuada amb l'Associació Recerques, com també amb les esmentades universitats, i que van en benefici de l'edició d'investigacions de primer nivell, té també interès a contribuir a la publicació de la revista, vol subscriure aquest conveni, que es considerarà addenda del signat el 28 de juny de 2011, el qual es regirà per les seves mateixes clàusules.

I, com a prova de conformitat i d'acceptació, les parts implicades signen el present conveni, al lloc i en la data assenyalats a l'encapçalament.

Llorenç Huguet
Universitat de les Illes Balears

Joaquim Nadal
Associació Recerques

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de gener de 2019 i el va ratificar el Consell de Govern en data 15 de febrer de 2019, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 
Contenido en el idioma por defecto