Escuchar

Convenis

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de col·laboració entre el Parlament de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a l’organització de la IV Convocatòria de la Lliga de Debat de la UIB

Palma, 22 de febrer de 2017

REUNITS

D’una part, el senyor Baltasar Damià Picornell i Lladó, President del Parlament de les Illes Balears, amb domicili al carrer del Conquistador, 11, Palma, que actua d’acord amb el que preveu l’article 33 del Reglament de la Cambra i autoritzada per la Mesa del Parlament en sessió de 2 de febrer de 2017.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet i Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 47/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat, amb NIF Q0718001A i domicili a Son Lledó, campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears).

Les parts, amb la representació legal que tenen, es reconeixen la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden, voluntàriament, d’establir el present conveni, per la qual cosa

EXPOSEN

  1. Que el Parlament de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears mantenen des de ja fa molts d’anys uns estrets vincles institucionals, mostra dels quals són, entre d’altres, els convenis de cooperació educativa per a estudiants de la UIB perquè puguin col·laborar en tasques i projectes de l’àrea Tecnològica i de Gestió Patrimonial del Parlament.
  2. Que ambdues institucions coincideixen en la voluntat no tan sols de mantenir aquesta recíproca cooperació, sinó d’augmentar-la i, en conseqüència, fer-la extensiva a nous camps que permetin a l’una i l’altra institució acostar-se a la societat que serveixen i enfortir els vincles que les hi uneixen.
  3. Que la Universitat de les Illes Balears organitza la IV Lliga de Debat universitari, 2017, la qual té com a objectiu potenciar la discussió i la confrontació d’arguments entre estudiants universitaris amb la finalitat que millorin els seus dots d’oratòria i fomentar la tolerància envers les opinions contràries. Aquesta lliga de debat es desenvolupa sobre dos temes: Cal que el poder públic controli els mitjans de comunicació? (en català: és el tema de la Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives 2017). I ¿Las redes sociales han modificado la libertad de expresión? (en castellà: és el tema de la IX Liga de Debate Interuniversitario del G9, que enguany té lloc a la Universitat de les Illes Balears). S’adjunta com a annex a aquest conveni la informació per participar a la IV Lliga de Debat.
  4. Que ambdues institucions consideren que l’activitat descrita a l’expositiu anterior és un àmbit idoni per incrementar la recíproca cooperació, conforme al que preveu l’expositiu II, per la qual cosa signen el present conveni d’acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera: Objecte del conveni

L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració entre el Parlament de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per tal que aquesta organitzi la IV convocatòria de la Lliga de Debat Universitari, 2017.

Segona: Aportacions del Parlament de les Illes Balears

El Parlament de les Illes Balears serà la seu de la fase final de la IV Lliga de Debat i el lloc on es farà la proclamació dels guanyadors. I serà la seu de la final de la IX Liga de Debate Interuniversitario del G9.

El Parlament de les Illes Balears aportarà les quantitats econòmiques que s’indiquen per als equips guanyadors:

  1. Equip Xarxa Vives, en llengua catalana: 500 euros per a l’equip guanyador.
  2. Equip G9 d’universitats, en llengua castellana: 500 euros per a l’equip guanyador.
  3. 2.000 euros per a la preparació dels estudiants i les despeses per participar a les lligues de debat de la Xarxa Vives i del G9.

El Parlament de les Illes Balears abonarà aquestes quantitats a la Universitat de les Illes Balears una vegada acabada la IV Lliga de Debat Universitari, 2017.

El Parlament designarà les persones que, en representació seva, hagin de formar part del jurat, en el nombre que determinin les bases de la convocatòria de la Lliga de Debat Universitari de la UIB 2017.

Tercera: Compromisos de la Universitat de les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears es compromet a satisfer la resta de les quantitats que siguin necessàries per fer efectius els premis per als equips guanyadors segons el detall següent:

  1. Viatge, estada i participació, en representació de la UIB, a la Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives d’Universitats (Universitat Pompeu Fabra, del 24 al 27 d’abril de 2017), amb un mínim de dos participants i un màxim de cinc.
  2. Participació a la IX Liga de Debate Interuniversitario (Palma, del 22 al 24 de març de 2017), amb un mínim de tres participants i un màxim de cinc.

La Universitat es compromet, a més, a aprovar les bases de la convocatòria del concurs i fer-se càrrec de tota la gestió inherent a l’organització de la Lliga de Debat, sens perjudici de la col·laboració que presti el Parlament de les Illes Balears pel que fa al desenvolupament de la fase final d’aquesta.

Així mateix, la Universitat de les Illes Balears es compromet a destacar la col·laboració del Parlament de les Illes Balears en qualsevol mitjà de difusió que es faci servir per comunicar l’organització de la Lliga de Debat de la Universitat de les Illes Balears (notes de premsa, rodes de premsa, etc.), com també als cartells i a la documentació corresponent, respectant, en qualsevol cas, les directrius d’imatge externa que li siguin facilitades amb aquesta finalitat.

La Universitat de les Illes Balears autoritza el Parlament de les Illes Balears per efectuar qualsevol tipus de publicitat, comunicats de premsa, etc., sobre la seva participació com a entitat col·laboradora en l’organització de la Lliga de Debat, i el Parlament assumeix l’obligació d’esmentar en tot cas la Universitat de les Illes Balears.

La Universitat de les Illes Balears es compromet a elaborar un compte justificatiu dels imports abonats pel Parlament de les Illes Balears amb les finalitats que es preveuen al present conveni.

Quarta: Entrada en vigor i durada del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor el dia que se signi i serà vigent fins que les parts hagin complert els compromisos que s’hi assumeixen i, com a màxim, fins al dia 31 de desembre de 2017.

I perquè aquest conveni tingui els efectes que corresponguin, les parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l’encapçalament, de tal manera que en quedarà una còpia en poder de cadascuna de les parts que hi intervenen.

Pel Parlament de les Illes Balears,
Baltasar Picornell
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Esperança Munar i Pascual
Lletrada oficial major del
Parlament de les Illes Balears

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de febrer de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de febrer de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 
Contenido en el idioma por defecto