Escuchar

Convenis

Contenido en el idioma por defecto

 Acord de cooperació entre el Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, i la Universitat de les Illes Balears per a la creació de la Càtedra Mário Cesariny

El Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, IP (d'ara endavant, Camões IP), entitat pública amb NIF 510322506 i seu a l'Avenida de la Liberdade, 270, 1250-149 Lisboa, representat per l’ambaixador de Portugal a Madrid, doctor Francisco Ribeiro de Menezes, en substitució de la presidenta del Consell Directiu del Camões IP, professora doctora Ana Paula Laborinho,

i

La Universitat de les Illes Balears (d’ara endavant, UIB), representada pel doctor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic d’aquesta universitat, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 29/2013, de 14 de juny (BOIB núm. 85, de 15 de juny), d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) del Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07121 Palma (Illes Balears),

d'ara endavant designats signataris,

Consideren que

 1. La UIB pretén impulsar els esforços que promoguin l'estatut de la llengua portuguesa mitjançant el desenvolupament de projectes en l'àmbit dels Estudis Portuguesos,
 2. La UIB vol proporcionar a professors, estudiants i altres persones interessades mitjans que permetin l'aprofundiment dels seus coneixements en l'àmbit de la llengua i cultura portuguesa,
 3. El Camões IP té com a vocació la promoció de l'ensenyament i la divulgació de la llengua i cultura portuguesa, i també és la seva intenció donar suport als projectes que fomentin el coneixement de la cultura portuguesa, mitjançant programes conjunts amb institucions de l'ensenyament superior,

I acorden d’aprovar el present acord de cooperació per a la creació de la Càtedra Mário Cesariny, en els termes i condicions que es descriuen a continuació. 

Clàusula 1a
Objecte 

 1. El Camões IP i la UIB promouran un diàleg constant per a l'aprofundiment de la col·laboració entre ambdues institucions per tal de crear programes de promoció de la llengua i de la cultura portugueses a la UIB, tant en l'àmbit de la docència com en l'àrea de la investigació científica i en el desenvolupament d'activitats culturals.
 2. Les iniciatives que promourà la UIB en l'àmbit de la Càtedra Mário Cesariny tindran com a línies d'investigació:
  1. Modernitat i avantguarda en la literatura i l'art portuguesos. Surrealisme a Portugal. Mário Cesariny, vida i obra.
  2. Didàctica de la llengua portuguesa i la seva literatura.
  3. Estudis de cultura portuguesa.
  4. Literatura portuguesa i els diàlegs amb altres literatures i altres llenguatges.

Clàusula 2a
Direcció de la Càtedra 

La Càtedra Mário Cesariny serà dirigida pel professor doctor Perfecto Cuadrado, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Filologies Gallega i Portuguesa de la UIB, i tindrà el suport d'un subdirector, nomenat pel director de la Càtedra amb el vistiplau del Camões IP. 

Clàusula 3a
Suport financer 

El Camões IP atribuirà a la Càtedra Mário Cesariny el suport financer de 8.000 (vuit mil) euros anuals, a transferir en un únic ingrés el mes d'abril mitjançant la presentació prèvia de la previsió d'activitats (gener) i la tramesa de la memòria d'activitats de l'any anterior (desembre). El primer any de vigència, la transferència es farà una vegada tramesa la previsió d'activitats.

Clàusula 4a
Obligacions del Camões IP 

 1. En l'àmbit del present acord de cooperació, el Camões IP, com a entitat finançadora, es compromet a:
  1. Donar suport científic a la UIB, posant a disposició d'aquesta materials bibliogràfics, audiovisuals i multimèdia del seu fons, seleccionats d'acord amb el programa d'activitats a desenvolupar.
  2. Acompanyar i monitorar l'execució del present acord de cooperació.
  3. Donar suport financer a la Càtedra Mário Cesariny amb l’import de finançament previst a la clàusula 3a del present acord de cooperació, mitjançant la transferència a un compte bancari indicat per la UIB.
  4. Concedir una borsa d'estudis d'un curs d'estiu de Llengua i Cultura Portuguesa a un estudiant seleccionat per la UIB com a premi al millor estudiant de l'any en l'àrea dels Estudis Portuguesos.
 2. Cada any de vigència del present acord de cooperació el finançament queda condicionat per la disponibilitat pressupostària del Camões IP. 

Clàusula 5a
Obligacions de la UIB 

Constitueixen obligacions de la UIB a través del director de la Càtedra:

 1. Comprometre's a presentar una previsió d'activitats, degudament i fonamentadament pressupostada, fins al 30 de gener de cada any natural, subjecta a l'aprovació del Camões IP.
 2. Comprometre's a presentar la memòria d'activitats realitzades fins al 31 de desembre de cada any natural.
 3. Executar l'acord de cooperació tenint en compte els terminis i condicions estipulats.
 4. Comunicar al Camões IP qualsevol alteració que pugui modificar els pressuposts indicats a la concreció de l'acord de cooperació.
 5. Lliurar al Camões IP les informacions i els documents que li sol·liciti relatius a l'execució de l'acord de cooperació.
 6. Assegurar la visibilitat i la necessària divulgació del suport que concedeix el Camões IP a través de la inserció del logotip del Camões IP a la coberta o l’encapçalament de carpetes, manuals didàctics o qualsevol altre material anàleg, com també en prospectes o cartells.
 7. A efectes del que s'ha esmentat a l'apartat anterior, hi ha disponible el document «Logótipo do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua» a la pàgina web del Camões IP: https://www.instituto-camoes.pt/quem-somos/logotipos-descarregar.

Clàusula 6a
Alteracions de l'acord 

Qualsevol alteració del present acord de cooperació només serà vàlida en cas que sigui efectuada per escrit i signada pels signataris. 

Clàusula 7a
Resolució i renúncia 

 1. L'incompliment total d'una o diverses condicions de les que s’estableixen al present acord de cooperació per part de la UIB, pels motius que li siguin imputats, constitueix motiu per a la renúncia del primer signatari i implica la devolució dels imports rebuts, sens perjudici de les indemnitzacions que es considerin degudes.
 2. L'incompliment de l'acord de cooperació constitueix impediment per a la presentació d'una nova petició de suport per part del segon signatari per un període que establirà per deliberació el Consell Directiu del Camões IP.
 3. L'incompliment parcial ha de ser avaluat i justificat, i pot comportar la devolució parcial del finançament, corresponent a la part no realitzada.
 4. Qualsevol dels signataris pot renunciar al present acord de cooperació por motius degudament fonamentats, sempre que aquesta intenció sigui comunicada a l'altre signatari per escrit amb una antelació mínima de 120 dies útils. 

Clàusula 8a
Divergències 

En cas que sorgeixin divergències en relació amb l'aplicació del present acord de cooperació, es procedirà consultar les parts amb l'objectiu de resoldre-les en l'àmbit dels principis que regeixen la signatura de l'acord de cooperació. 

Clàusula 9a
Validesa de l'acord 

El present acord de cooperació comença en la data de la signatura, per un període de tres anys, i pot ser renovat per acord de les parts.

Lisboa, 10 de març de 2017
Pel Camões IP,
Dr. Francisco Ribeiro de Menezes 
Ambaixador de Portugal a Madrid

Palma, 6 de març de 2017
Per la UIB,
Prof. Dr. Llorenç Huguet Rotger
Rector de la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de gener de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de febrer de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 
Contenido en el idioma por defecto