Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA FUNDACIÓ BALEÀRIA

 

Palma, 25 de juliol de 2012

REUNITS

D’una part, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, la UIB), com a representant d’aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

I de l’altra, el senyor Adolfo Utor Martínez, president de la Fundació Baleària (en endavant, la Fundació), com a representant d’aquesta, amb domicili social al carrer d’Ignasi Wallis, 21, 5è, d’Eivissa, CP 07800.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest acord.

MANIFESTEN

1. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

2. Que la UIB té entre els seus objectius els següents:

a) La creació, el desenvolupament, la transmissió i la crítica de la ciència, de la tècnica i de la cultura.

b) La preparació per a l'exercici d'activitats professionals que exigeixin l'aplicació de coneixements i mètodes científics o per a la creació artística.

c) El suport científic i tècnic al desenvolupament cultural, social i econòmic del seu àmbit d'actuació.

3. Que segons l’article sisè dels seus estatuts, la Fundació té entre les seves finalitats donar suport a activitats culturals i esportives, en el sentit més ampli, que contribueixin a la vertebració del territori de les Illes i a la projecció exterior de les Balears, i concretament per a la consecució d’aquestes finalitats preveu la promoció, en col·laboració amb les administracions públiques, dels vincles històrics i culturals entre les Illes Balears i el País Valencià.

4. Que les dues institucions que representen volen conjuminar i coordinar els seus esforços, amb la finalitat d'afavorir la col·laboració entre ambdues com a via per contribuir al desenvolupament de l'àmbit d'actuació comuna.

Per això subscriuen aquest acord marc amb les següents

CLÀUSULES

Primera

L’objecte d’aquest acord és establir el marc de la col·laboració i assistència mútua entre la Fundació i la UIB.

Segona

Aquest acord serà desenvolupat posteriorment en els seus aspectes concrets i específics mitjançant convenis específics.

Tercera

Tant en aquest acord com en els convenis que ulteriorment puguin desenvolupar-se es tindran en compte els principis següents:

1. El de la mútua col·laboració per desenvolupar conjuntament activitats de tipus docent i cultural.

2. El de la reciprocitat de la prestació en activitats culturals.

3. El d'assistència i assessorament tant tècnic com científic sobre tot tipus de temes i qüestions que ambdues institucions plantegin.

Quarta

Ambdues parts, de comú acord, constituiran una comissió mixta en regim paritari, que tindrà com a funcions la programació, el seguiment i la valoració de les activitats derivades d’aquest acord.

Cinquena

Aquest acord entrarà en vigor el dia que el signin ambdues parts, sens perjudici de la corresponent i preceptiva aprovació dels òrgans superiors, i vigirà fins al 31 de desembre de 2012. Es renovarà de manera automàtica, tret que alguna de les parts el denunciï formalment amb trenta dies d'antelació a la data de venciment.

I com a prova de conformitat, signam aquest acord, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per la Fundació Baleària,
Adolfo Utor
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de maig de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 8 de juny de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).