Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

Addenda al conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria de Salut i Consum pel desenvolupament de les activitats pròpies de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS) a les instal·lacions de Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA)

Palma, 30 de novembre de 2006

COMPAREIXEN

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Sr. Avel·lí Blasco, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el Sr. Rafael Romero Ferrer, Director gerent de Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA), empresa pública dependent de la Conselleria de Salut i Consum.

Ambdues parts, basant-se en les atribucions conferides per les institucions respectives,

EXPOSEN

Primer . Que en l'estructura de la UIB s'integra l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS), creat pel Decret 72/2002, de 17 de maig (BOIB núm. de 63, de 25 de maig de 2003), de conformitat amb el que estableix l'article 10 de la Llei orgànica 6/2001, d'universitats.

Que el IUNICS té com a objectiu fonamental estimular i facilitar l'obtenció de coneixements biomèdics per permetre llur eventual translació a la pràctica clínica habitual, amb la intenció de potenciar la interacció entre els diversos grups d'investigació de la Universitat de les Illes Balears i del sistema de salut de les Illes Balears, per generar la massa crítica intel·lectual necessària i la col·laboració mútua que impulsi l'avanç de les ciències biomèdiques.

Segon . Que la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria de Salut i Consum tenen signat un conveni per regular la col·laboració en el desenvolupament i consolidació de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS).

Com a conseqüència del dit conveni i com a primera mesura que s'hi relaciona, es va adoptar la decisió de la instal·lació en els recintes dels diferents centres assistencials que formen part de la xarxa hospitalària del Servei de Salut de les Illes Balears, d'una seu del IUNICS, per contribuir a complir els fins que s'especifiquen en la clàusula tercera del conveni.

Tercer . Que Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA) forma part de l'esmentada xarxa d'hospitals de la comunitat autònoma de les Illes Balears i en conseqüència estableix mitjançant aquesta addenda les relacions adients amb el IUNICS per contribuir a complir els fins que s'especifiquen en l'esmentat conveni.

Basant-se en les anteriors consideracions, ambdues parts estableixen la present addenda d'acord amb les clàusules següents:

CLÀUSULES

Primera . Les parts signatàries acorden que el IUNICS disposi d'un espai als centres hospitalaris de Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA) per dur a terme les seves finalitats d'investigació. Així, GESMA es compromet a proporcionar una dependència d'ús exclusiu per a la finalitat acordada a l'Hospital General, Hospital Joan March i Àrea de Salut Mental.

Segona . Tindran accés a les dependències esmentades els grups de recerca de la Conselleria de Salut i Consum, grups de recerca en ciències de la salut de la UIB i grups de recerca que duguin a terme la seva feina assistencial als centres de GESMA, per tal d'estimular i facilitar l'obtenció de coneixements biomèdics que permetin l'eventual translació a la pràctica clínica, a més d'altres activitats relacionades amb la investigació.

Tercera . La Universitat de les Illes Balears es compromet al següent:

1. Que els investigadors de la UIB que desenvolupin llur funció en les seus del IUNICS de Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA) puguin desplaçar d'entre els seus equipaments científics aquells que considerin necessaris per establir-s'hi i desenvolupar la seva tasca.

2. Fer complir, als investigadors de la UIB que desenvolupin llur funció en les seus del IUNICS de Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA), les normes de salut laboral i protecció radiològica, seguretat contra incendis, tractament i evacuació de residus i, en general, adoptar totes aquelles mesures que sobre aquestes matèries estableixin les normes de caràcter estatal o autonòmic que siguin aplicables. En concret, es complirà el contingut de la Llei 31/1995, de prevenció de riscs laborals, i també la normativa interna dels centres de GESMA sobre les condicions de seguretat.

3. En aquest sentit, qualsevol investigador ha de comunicar al Servei de Prevenció de GESMA qualsevol situació de risc greu i imminent i aquelles situacions que puguin suposar un risc potencial per a la seguretat i salut dels treballadors, i també qualsevol accident de treball del qual tingui coneixement. Aquesta comunicació s'efectuarà també i al mateix temps als responsables de la coordinació i el seguiment d'aquest conveni.

Quarta . La present addenda tindrà igual vigència que el conveni de col·laboració entre la UIB i la Conselleria de Salut i Consum per tal de desenvolupar el IUNICS.

Com a prova de conformitat amb tot el que s'ha indicat abans, les parts signen aquest conveni en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per Gestió Sanitària de Mallorca,

Rafael Romero
Director gerent

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de setembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 3 de novembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).