Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

Protocol de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per donar impuls a l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS)

REUNITS

Lluís Ramis de Ayreflor Cardell, conseller d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret del president del Govern de les Illes Balears 7/2003, de 30 de juny;

Aina Maria Castillo Ferrer, consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears, nomenada pel Decret del president del Govern de les Illes Balears 7/2003, de 30 de juny;

I Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, nomenat pel Decret 47/2003, de 9 de maig, en virtut del que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

EXPOSEN

 1. Que el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears (UIB) manifesten el seu interès a col·laborar per tal de fomentar i impulsar la investigació de qualitat en l'àrea de ciències de la salut a través de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS).
 2. Que la Universitat de les Illes Balears té com a objectiu fomentar, promoure i dur a terme activitats d'investigació, i manifesta el seu interès a col·laborar amb el Govern de les Illes Balears en aquesta tasca d'impulsar la investigació de qualitat, en especial les ciències de la salut, en el marc del IUNICS.
 3. Que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació va elaborar el Pla de ciència, tecnologia i innovació, que va aprovar el Consell de Govern el 7 d'octubre de 2005.
 4. Que els objectius generals d'aquest Pla són, entre d'altres, reforçar el sistema d'innovació de les Illes Balears i fomentar la investigació científica i tecnològica en àrees temàtiques d'interès estratègic per a les Illes, entre les quals es defineix com a àrea prioritària les ciències de la salut.
 5. Que l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) va sorgir de la necessitat d'unir i d'ordenar els esforços per impulsar la recerca de qualitat en ciències de la salut a les Illes Balears. La creació del IUNICS va tenir com a objectiu fonamental estimular i facilitar l'obtenció de coneixements biomèdics per permetre'n l'eventual translació a la pràctica clínica habitual. Aquest institut va néixer, des de la UIB, amb la intenció de potenciar la interacció entre els diversos grups d'investigació de la Universitat de les Illes Balears i del sistema de salut de les Illes Balears, per generar la massa crítica intel·lectual necessària i la col·laboració mútua que impulsin el progrés de les ciències de la salut.
 6. La seva creació es va contextualitzar dins el marc del Pla d'investigació i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears, elaborat per la Conselleria d'Innovació i Energia i aprovat pel Consell de Govern de les Illes Balears; de les accions del fons FEDER d'R+D, sol·licitat per la Universitat de les Illes Balears, amb l'acord i el finançament del Govern, i de la política integral i de qualitat que s'impulsa des de la Conselleria d'Educació i Cultura en relació amb la Universitat de les Illes Balears. A més, amb les transferències de l'assistència sanitària a la comunitat autònoma, és voluntat de la Conselleria de Salut i Consum d'unir els esforços investigadors dels professionals dels centres sanitaris públics amb els de la Universitat de les Illes Balears i potenciar estructures de recerca, com ara el IUNICS.

 7. Que el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, durant l'any 2006 ha realitzat aportacions al IUNICS per un valor d'1.895.754 euros.
 8. Que el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de Salut i Consum, ha facilitat que el IUNICS utilitzàs determinades instal·lacions a l'Hospital Son Dureta i a la Fundació Hospital Son Llàtzer
 9. Que el Govern de les Illes Balears, a través de les conselleries d'Economia, Hisenda i Innovació i de Salut i Consum, en el marc competencial que els reconeix la legislació vigent, manifesten l'interès a continuar la col·laboració establerta amb la UIB per desenvolupar la investigació científica i tecnològica a les Illes Balears en l'àrea de salut, en especial en el marc d'actuació propi de la UIB.
 10. Que la UIB també manifesta el seu interès a continuar la col·laboració específica amb el Govern de les Illes Balears, en relació amb l'enfortiment de l'actuació de la Universitat en les activitats relacionades amb la investigació i el desenvolupament tecnològic.
 11. Que el Govern de les Illes Balears, a través de les conselleries d'Economia, Hisenda i Innovació i de Salut i Consum, pretén ampliar les seves actuacions amb el IUNICS respecte de les estipulades en els protocols anteriors.

Per tot això, les parts

ACORDEN

Primer . Signar aquest protocol de col·laboració per reconèixer l'interès de les parts a desenvolupar aquestes actuacions, que es concretaran en convenis específics.

Segon . Els convenis a què es refereix la clàusula anterior preveuran que el Govern de les Illes Balears financi les actuacions següents:

a) Finançament durant 2 anys d'un lloc de treball de personal tècnic de suport per a l'àrea d'Epidemiologia i Anàlisis Clíniques, per un import màxim de 60.000 euros del programa pressupostari corresponent per fer front a aquestes despeses.

b) Cofinançament en un 50% amb la UIB de la dotació de mobiliari per a l'edifici del IUNICS fins a un màxim de 200.000 euros dels pressupostos dels anys 2008-2009, del programa pressupostari de Recerca i Desenvolupament Tecnològic. La distribució màxima d'anualitats serà la següent:

Any 2008 . Un màxim de 100.000 euros, amb càrrec al programa pressupostari de Recerca i Desenvolupament Tecnològic, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

Any 2009 . Un màxim de 100.000 euros, amb càrrec al programa pressupostari de Recerca i Desenvolupament Tecnològic, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

c) Contribució a les despeses de manteniment del IUNICS, amb una aportació anual de 100.000 euros dels pressupostos dels anys 2007, 2008 i 2009 del programa de Recerca i Desenvolupament Tecnològic. La distribució màxima d'anualitats serà la següent:

Any 2007 . 100.000 euros, amb càrrec al programa pressupostari de Recerca i Desenvolupament Tecnològic, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

Any 2008 . 100.000 euros, amb càrrec al programa pressupostari de Recerca i Desenvolupament Tecnològic, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient

Any 2009 . 100.000 euros, amb càrrec al programa pressupostari de Recerca i Desenvolupament Tecnològic, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

Tercer. L'efectivitat del que s'estableix en aquest protocol quedarà sotmesa a la tramitació dels procediments administratius que corresponguin, d'acord amb la naturalesa jurídica de les aportacions i la normativa aplicable vigent.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest protocol, firmen aquest document per triplicat.

Palma, 26 de setembre de 2006

Lluís Ramis de Ayreflor Cardell

Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació

Aina Maria Castillo Ferrer

Consellera de Salut i Consum

Avel·lí Blasco Esteve

Rector de la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 d'octubre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 3 de novembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).