Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

Acord marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI), pel finançament del Títol de Graduat en Estudis Immobiliari

Palma, 1 de setembre de 2006

REUNITS

D'una banda, el Magnífic i l'Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

La Sra. Margarita I. Cabrer González com a presidenta de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI), empresa pública autonòmica creada pel Decret del Govern de la CAIB 113/1986, de 30 de desembre, i regulada pel Decret 17/2000, d'11 de febrer, facultada per a aquest acte mitjançant els acords de la Comissió Executiva del Consell d'Administració de l'IBAVI de data 5 de juny de 2006.

I de l'altra, Pedro J. Mayol Homar, president del Col·legi Territorial d'Administradors de Finques de Balears, en representació dels AFIS, i el senyor Josep Oliver Roca, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears, en representació legal dels APIS, que s'acredita en els certificats que s'adjunten al present conveni com a annexos I i II.

EXPOSEN

1. Que el títol de Graduat en Estudis Immobiliaris de la UIB és un títol propi de primer cicle, de tres anys de durada, dirigit a formar els professionals del sector immobiliari en els seus distints aspectes. Va nàixer de la col·laboració d'aquesta universitat amb el Col·legi d'Administradors de Finques de Balears i el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, plasmada en el Conveni per a la creació del títol de Graduat en Estudis Immobiliaris entre la Universitat de les Illes Balears i les organitzacions col·legials dels AFIS i APIS, de 28 d'abril de 2003.

2. Que els objectius d'aquesta titulació són fer possible l'accés a les diferents professions del sector immobiliari a les persones procedents de les ensenyances mitjanes, facilitar el reciclatge dels professionals del sector que ja disposen d'experiència i coneixements específics i actualitzar els coneixements dels titulats universitaris que puguin estar interessats en l'exercici professional, així com millorar la preparació tècnica i humana de l'alumnat, amb la finalitat d'incrementar la capacitat professional i el perfeccionament de les persones dedicades al sector.

3. Que aquesta titulació s'ha impartit des de l'any acadèmic 2003-2004, i que de l'any acadèmic 2005-2006 en sortirà la primera promoció i del següent la segona.

MANIFESTEN

1. Que el dret a l'habitatge és clau en la qualitat de vida de les persones i en la cohesió social, elements que són el fonament principal del benestar, la prosperitat i el creixement econòmic.

2. Que la població espanyola en general i de les Illes Balears en particular percep l'habitatge com un dels principals problemes que hi ha actualment al nostre país, a causa dels importants increments de preus que s'han experimentat en el sector.

3. Que d'entre les diferents polítiques i actuacions encaminades a resoldre aquest problema, una de les no menys importants és comptar amb mercats transparents i eficients amb reduïts costs de transacció.

4. Que l'existència de professionals ben preparats pot contribuir de forma decidida a la millora del funcionament del mercat, i per tant a la consecució del dret constitucional a l'habitatge.

ESTIPULACIONS

1. Que l'Institut Balear de l'Habitatge vol afegir-se als esforços per una adequada formació dels professionals del mercat immobiliari realitzats pels col·legis professionals del sector.

2. Que l'Institut Balear de l'Habitatge subroga les obligacions de les organitzacions col·legials, per la qual cosa abonarà a la UIB les quanties corresponents a les factures de l'any acadèmic 2004-2005 durant l'exercici econòmic del 2006, per un import total de 25.148,30 euros, i les corresponents a l'any acadèmic 2005-2006 durant l'exercici econòmic de 2007, per un import total de 44.486,74 euros, corresponents a les despeses generades per la impartició de la titulació Graduat en Estudis Immobiliaris corresponents als anys acadèmics 2004-2005 i 2005-2006.

3. Que per les dites despeses la UIB va lliurar les corresponents factures a les organitzacions col·legials dels AFIS i APIS, amb les dates de 3 de març de 2005 per la quantitat de 12.574,15 euros, per cada una d'ambdues entitats, i 17 de gener de 2006 per la quantitat de 22.243,37 euros, també per cada una d'ambdues entitats. Tal com estava acordat en el conveni de col·laboració.

4. Que així mateix l'IBAVI abonarà a la UIB, 25.000 euros amb la finalitat de sufragar les despeses generades per la realització del tercer curs de la titulació que s'impartirà durant l'any acadèmic 2006-2007. Aquest pagament s'efectuarà contra la presentació de la corresponent factura dins el primer trimestre de l'any acadèmic 2008.

5. Aquestes quantitats es podran veure reduïdes en la mesura que en puguin participar altres institucions, tant públiques com privades.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en quatre exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per l'Institut Balear de l'Habitatge,

 

Pel Col·legi Territorial d'Administradors de Finques de Balears,

 

Pel Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Margarita I. Cabrer
Presidenta

Pedro J. Mayol
President

Josep Oliver
President

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell de Direcció de data 6 de juny de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).