Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

Annex tècnic al conveni de col·laboració científica i tecnològica, signat el 26 de març de 2003 amb la Fundació Genoma España per al desenvolupament de la investigació genòmica i proteòmica

Palma/Madrid, 28 d'abril de 2004

REUNITS

D'una banda el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l'altra, el senyor José Luis Jorcano Noval, en qualitat de director general de la Fundació per al Desenvolupament de la Investigació en Genòmica i Proteòmica, en endavant Genoma España (inscrita en el Registre de fundacions del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports amb el número 713, per l'Ordre de 9 d'abril de 2002), amb domicili a efectes d'aquest acte al c/ Rosario Pino, 14-16, Madrid.

MANIFESTEN

Que la Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB) va presentar amb data 11 d'octubre de 2001 la sol·licitud de patent número P200102269, el número de publicació de la qual és ES2186576 (BOPI d'1 de maig de 2003), per a l'ús mèdic del compost 2-hidroxioleic, i dins l'any de prioritat va presentar a més la sol·licitud de patent internacional No. PCT/ES02/00475, el número de publicació de la qual és W03030891, de manera que s'amplià considerablement l'objecte de la invenció.

Que Genoma España, a proposta de la UIB, ha fet una valoració comercial preliminar de les patents esmentades, que ha resultat positiva.

Que, com a conseqüència del que s'ha indicat anteriorment, la UIB i Genoma España estan interessades a realitzar conjuntament accions conduents a la protecció industrial a nivell internacional i en la comercialització del producte esmentat.

Per això,

ACORDEN

Fer accions conjuntes conduents a la protecció industrial a nivell internacional i a la comercialització del compost 2-hidroxioleic, segons les següents

CLÀUSULES

Primera. Àmbit

Totes les accions de protecció industrial a nivell nacional i internacional, d'explotació industrial i de comercialització de les patents propietat de la UIB amb els números de publicació ES2186576 i W03030891, així com les patents que sorgeixin com a conseqüència de la seva extensió internacional i de la utilització dels productes recollits a les patents anteriors com a additius i/o ingredients alimentaris, o com a components de fórmules farmacèutiques i/o cosmètiques tòpiques.

Segona. Objecte

L'objecte del present annex és establir un mandat de representació en exclusiva, a nivell nacional i internacional, de la UIB a favor de Genoma España, per atendre l'objectiu que s'enumera a la clàusula tercera, sobre els drets immaterials de propietat industrial i intel·lectual derivats de les sol·licituds i/o concessions de patents enumerades a la clàusula primera.

Tercera. Objectiu

La llicència a tercers de les patents recollides a la clàusula primera.

Quarta. Naturalesa

A tots els efectes el present annex tècnic al conveni de col·laboració científica i tecnològica entre la UIB i la Fundació Genoma España de 26 de març de 2003 funciona com un contracte entre ambdues parts, i tindrà forma jurídica pròpia.

Cinquena. Execució de les accions

Totes les accions recollides a la clàusula primera seran competència de Genoma España, sens perjudici de les activitats pròpies de la UIB, i en especial de l'Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació de la UIB (OTRI-OSR), que en cap cas no es vincularan amb relacions a tercers i que s'han de comunicar a Genoma España abans de realitzar-se.

Sisena. Finançament de les accions

Genoma España finançarà:

¿ La sol·licitud, l'extensió i el manteniment nacional i internacional de les patents recollides a la clàusula primera, per un import màxim de 100.000 euros.

¿ La realització de la valoració econòmica de les patents esmentades a la clàusula primera, així com la realització d'un quadern de venda per enviar o entregar als possibles interessats en les patents o productes que se'n derivin; una presentació professional per realitzar durant les visites; i un pla de comercialització, que marqui les passes que cal seguir, per un import màxim de 50.000 euros.

¿ La implantació del pla de comercialització, en especial visites comercials, per un import màxim de 25.000 euros.

Setena. Altres accions

Per a l'adequada comercialització de les patents recollides a la clàusula primera, es considera necessari realitzar un projecte d'investigació preclínic que permeti avançar en l'estudi de l'activitat, la toxicitat i el mode d'acció del compost 2-hidroxioleic.

Les condicions per al finançament del projecte d'investigació preclínic són:

¿ Cost màxim de 120.000 euros.

¿ Termini màxim d'execució: 24 mesos.

¿ Data de començament: primer trimestre de 2004.

¿ Forma de pagament: en dues anualitats de 60.000 euros cada una.

¿ Pagament de la primera anualitat: el pagament de la primera anualitat es realitzarà en el termini d'un mes després de l'aprovació per part de Genoma España del projecte preclínic presentat pel doctor Escribá.

¿ Pagament de la segona anualitat: el pagament de la segona anualitat es realitzarà un any després del pagament de la primera anualitat, i estarà condicionat a la consecució de fites científiques i tècniques el primer any del projecte.

¿ Els pagaments es realitzaran a la UIB, la qual transferirà els fons al grup de Pablo Escribá, amb un cost de gestió igual o més petit que els costs de gestió de projectes concedits pel Pla nacional de R+D a la dita universitat.

Amb caràcter general, el doctor Escribá presentarà trimestralment a Genoma España els resultats assolits en el projecte preclínic.

Vuitena. Exclusivitat

Genoma España disposa dels poders de representació en exclusiva de les accions recollides a la clàusula primera, que persegueixen l'explotació industrial i comercial de les patents esmentades a la dita clàusula, i tindrà aquests poders durant cinc anys, a partir de la firma del present annex al conveni.

Novena. Retorn econòmic

Genoma España participa dels ingressos que es derivin per a la UIB (regalies, pagaments o comissions) com a conseqüència de l'explotació industrial i comercial de les patents indicades a la clàusula primera i, per tant, dels productes que se'n derivin, en un percentatge del 18 per cent dels ingressos percebuts per la UIB.

Si l'explotació implica la constitució d'una nova societat, Genoma España serà titular almenys del 18 per cent de participació en el capital social de l'empresa innovadora de base tecnològica que l'exploti.

El retorn econòmic estipulat a la present clàusula no se subscriurà a la durada d'aquest annex tècnic, sinó que se subscriurà a la durada de la o les llicències a tercers.

Desena. Comitè de transferència

El comitè de transferència vetllarà pel compliment adequat de les accions recollides en aquest annex tècnic, i serà compost pel director de l'OTRI-OSR de la UIB, en qualitat de representant de la UIB, el doctor Pablo Vicente Escribá Ruiz, en qualitat d'inventor, i el senyor Miguel Vega García, en qualitat de representant de Genoma España. Qualsevol decisió de transferència a tercers l'ha de proposar per unanimitat aquest comitè. Les reunions del comitè s'han de fer preferentment a Palma i les despeses de desplaçament aniran a càrrec de Genoma España.

Onzena. Durada i renovació

L'annex tècnic entrarà en vigor el dia que se signi i es renovarà automàticament per períodes successius d'un any fins a complir els cinc anys de durada.

Dotzena. Resolució i revocació

La resolució del present annex al conveni pot fer-se de comú acord d'ambdues parts.

De les dues parts, només Genoma España pot revocar de manera unilateral el present annex tècnic al conveni, mentre aquest duri i amb la notificació prèvia a l'altra part per escrit amb un termini previ de noranta dies.

Tretzena. Indemnització per resolució i extinció

La revocació del present annex tècnic, mentre duri el present annex, per part de Genoma España no comporta cap indemnització econòmica a la UIB, atès que Genoma España finança les accions recollides al present annex tècnic.

La resolució del present annex tècnic passats els cinc anys de durada no tindrà indemnització per a cap de les dues parts, sens perjudici del que disposa la clàusula novena, que es considerarà vigent de manera indefinida.

Catorzena. Prohibició de cessió

La UIB no pot revendre, cedir ni transmetre per cap mitjà l'objecte del present contracte ni els drets que se'n deriven tret que ho autoritzi per escrit Genoma España, durant la vigència del present annex tècnic.

Quinzena. Comitè de seguiment

Tal com estableix el conveni entre ambdues institucions, s'ha constituït un comitè de seguiment del conveni i, per extensió, del present annex, constituït per dos representants de la Fundació Genoma España, que seran el director general i el director gerent de Genoma España, i el vicerector de Política Científica i el director de l'OTRI-OSR de la UIB, la missió dels quals serà vigilar i controlar el present conveni.

Setzena. Notificació

Qualsevol notificació a les parts en relació amb el present annex tècnic i de caràcter formal s'ha de fer per correu certificat.

Dissetena. Revocació d'annexos anteriors

Els anteriors annexos tècnics amb el mateix àmbit i objecte de treball que el present, en particular el signat entre ambdues institucions de data 17 de juliol de 2003, queden sense efecte en virtut del present annex tècnic.

Divuitena. Fur i llei aplicable

Les parts es comprometen a resoldre per tots els mitjans al seu abast, mitjançant diàleg i negociació, totes les discrepàncies que puguin sorgir pel que fa al compliment del present annex al conveni. En cas de no aconseguir d'avenir-se en un termini raonable, les controvèrsies s'han de sotmetre, una vegada exhaurida la via de la comissió de seguiment, a arbitratge, sempre que es tracti de qüestions d'índole científica o tècnica i no afectin els drets de la Hisenda pública.

En tot cas, les controvèrsies sobre la interpretació i execució del present annex al conveni les resoldrà, una vegada exhaurida la via de la comissió de seguiment, l'ordre jurisdiccional civil als tribunals de Madrid.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present document, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Per Genoma España,

José Luis Jorcano
Director general

Diligència

El present annex tècnic el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de març de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de març de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).