Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'HOSPITAL SON DURETA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 25 de setembre de 2000

REUNITS

D'una part, el gerent de l'Hospital Son Dureta, senyor Sergio Bertran Damián, com a representant d'aquest, amb domicili legal al carrer d'Andrea Doria, 55, Palma.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

En virtut de les atribucions conferides per les respectives institucions,

EXPOSEN

Que l'Hospital Son Dureta, a través de la Unitat de Terapèutica del Dolor, del Servei d'Anestesiologia, persegueix l'estudi, la prevenció, el diagnòstic i el tractament del dolor, i que a la Unitat diversos especialistes metges i professionals sanitaris amb coneixements, vocació, interès i experiència, estudien i valoren en la més àmplia dimensió els problemes del dolor rebel i plantegen tot tipus de mesures i tractaments per fer-ne un control adient.

Que la Universitat de les Illes Balears, a través del Departament de Psicologia, té entre els seus objectius consolidar la formació acadèmica i professional de l'alumne, per donar respostes amb la seva tasca investigadora als problemes que, en el camp de la Psicologia, té plantejats la societat, per a la qual prevenir, disminuir o abolir el sofriment humà és un punt evidentment primordial.

Ambdues institucions consideren que per a una millor consecució dels fins convergents exposats, és necessari un enteniment i col·laboració, motiu pel qual es firma aquest conveni marc amb les següents

CLÀUSULES

Primera . Aquest conveni delimita el marc general de col·laboració entre la Unitat de Terapèutica del Dolor de l'Hospital Son Dureta i el Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears, i per tant s'hi han d'integrar totes les actuacions que en aquest camp duguin a terme de mutu acord ambdues institucions.

Segona . Aquest conveni es desenvoluparà successivament en el seu marc mitjançant acords particulars sobre aspectes concrets que hauran de ser aprovats per la comissió mixta de seguiment que es creï a l'efecte, la qual trametrà a les parts informes sobre l'activitat desenvolupada amb la periodicitat que s'estimi oportuna.

Tercera . En el termini de trenta dies hàbils a partir de la firma del present conveni es constituirà la comissió mixta esmentada, que serà formada per dos representants del Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor de l'Hospital Son Dureta i dos del Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears.

Aquesta comissió s'ocuparà d'aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni.

La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l'aplicació del conveni o dels acords particulars que s'adoptin a l'empara d'aquest, correspon a la comissió mixta, el president de la qual, en cas d'empat, tindrà vot diriment.

Quarta . La comissió mixta, que serà presidida, sense vot de qualitat, de forma rotatòria, per períodes anuals, per un representant de cada una de les entitats signatàries, ha de reunir-se almenys dos cops l'any, o quan ho sol·liciti una de les parts. El primer any de vigència del present conveni, la presidència de la comissió mixta correspondrà al representant designat pel Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor.

Cinquena . El termini de durada del present conveni serà d'un any a partir de la data de la signatura, i es prorrogarà automàticament llevat que hi hagi una denúncia expressa d'alguna de les parts amb un mes d'antelació.

Sisena . Els participants en les pràctiques hospitalàries tindran subscrita una assegurança de responsabilitat civil per danys i perjudicis que puguin causar a tercers. I una assegurança d'accidents que cobrirà les lesions que ells mateixos puguin sofrir.

L'Hospital Son Dureta declina tota responsabilitat d'accidents o de reclamacions laborals que puguin existir entre la Universitat de les Illes Balears i els alumnes en pràctiques.

Setena . La Unitat de Terapèutica del Dolor i el Departament de Psicologia coordinaran les seves accions mitjançant l'establiment de protocols específics sobre els aspectes d'interès en la lluita contra el dolor o d'interès comú per a ambdues parts.

Vuitena . Els àmbits bàsics de desenvolupament del present conveni seran la col·laboració en pràctiques d'alumnes, la investigació en matèries d'interès comú i la formació.

Novena . En la col·laboració en pràctiques hi podran participar, sense rebre cap compensació econòmica, els alumnes de postgrau, així com els alumnes del darrer any de carrera, i aquesta activitat es considerarà com a pràctica externa, sempre sota la supervisió i direcció d'un professor del Departament de Psicologia. Per la seva banda, l'Hospital Son Dureta nomenarà un psicòleg tutor de l'alumne, que s'encarregarà de facilitar a l'alumne els recursos necessaris per a la realització eficaç de les pràctiques. Un acord específic, establert per la comissió mixta, haurà d'indicar el programa de les pràctiques, i n'haurà de detallar la durada, els continguts i els sistemes de control i avaluació que es considerin necessaris.

Desena . En matèria d'investigació, la comissió mixta establirà aquelles àrees en què sigui eficaç la col·laboració, i es podran sol·licitar les ajudes necessàries, econòmiques o d'altra índole, per donar prioritat a aquelles investigacions que es considerin més rellevants.

Onzena . L'activitat dels membres del Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor de suport a la formació a la Universitat es farà a títol de benevolència, conforme al que regula l'article 1.3.d) del RDL 1/1995, de 24 de març, que aprova el text refós de la Llei sobre l'Estatut dels treballadors. Aquesta activitat no donarà dret a la percepció d'havers per part de la Universitat i serà per un període inferior a un curs acadèmic, i en cap cas el desenvolupament de l'activitat pròpia dels col·laboradors en pràctiques no podrà computar-se com a activitat docent normalitzada per la Llei de reforma universitària.

Dotzena . Independentment dels acords en matèria de confidencialitat i control de les dades obtingudes, els postgraduats i alumnes ajustaran les seves actuacions al Codi deontològic del psicòleg, aprovat pel Col·legi Oficial de Psicòlegs.

Tretzena . D'altra banda, els postgraduats i alumnes es comprometen a complir les disposicions legals vigents i la normativa de funcionament intern de l'Hospital Son Dureta, especialment pel que fa a la prevenció de riscs laborals i a les condicions de seguretat.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 11 de juliol de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de juliol de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 2.1.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

En aquestes condicions queda formalitzat el present conveni, que, aprovat pels compareixents, una vegada llegit, es firma en quatre exemplars, al lloc i en la data indicats al començament.

Per l'Hospital Son Dureta,

Sergio Bertran
Gerent

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector