Escuchar

Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA ESTATAL CONSELL SUPERIOR D’INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER IMPARTIR EL MÀSTER UNIVERSITARI EN FÍSICA DE SISTEMES COMPLEXOS

Madrid i Palma, 7 de novembre de 2011

REUNITS

D’una banda, el senyor Francisco Ramón Montero de Espinosa Freijo, vicepresident d’Organització i Relacions Institucionals de l’agència estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques, nomenat per la Resolució del Consell Rector d’aquesta agència estatal, de 24 de març de 2009, publicada per la Resolució de 27 de març de 2009 (BOE de 9 abril), que actua en nom i representació d’aquest organisme públic en exercici de les competències que té delegades per la Resolució de 20 de febrer de 2008 (BOE de 21 de febrer), aquestes dues últimes de la Presidència de l’agència estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques.

I, de l’altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, d’universitats; el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat, i el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, que regula l’ordenació dels estudis universitaris oficials.

Totes dues parts es reconeixen, en el concepte en què hi intervenen respectivament, la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest conveni específic de col·laboració i, en virtut d’això,

EXPOSEN

1r. Que l’article 2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 21 d’abril, estableix que l’autonomia de les universitats comprèn, entre d’altres, «l’establiment de relacions amb altres entitats per promoure i desenvolupar els seus fins institucionals», i que l’article 37 estructura els ensenyaments oficials en tres cicles: grau, màster i doctorat.

D’altra banda, el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, disposa en l’article 10.1 que «els ensenyaments de màster tenen com a finalitat que l’estudiant adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques de recerca.»

Així mateix, l’article 15.2 del Reial decret esmentat preveu que els plans d’estudis conduents a l’obtenció del màster universitari contindran tota la formació teòrica i pràctica que l’estudiant hagi d’adquirir: matèries obligatòries, matèries optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits, treball de fi de màster, activitats d’avaluació, i altres que resultin necessàries segons les característiques pròpies de cada títol.

2n. Que la Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general de la recerca científica i tècnica, i en el moment en què entra en vigor, la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, estableixen el marc normatiu per promoure la cooperació i col·laboració dels organismes públics de recerca amb les comunitats autònomes, les universitats, fundacions o institucions sense ànim de lucre, tant estatals com estrangeres, així com empreses públiques o privades, en l’àmbit de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològica.

Així mateix l’article 5.n de l’Estatut de l’agència estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques preveu, entre les seves funcions, la col·laboració en l’ensenyament de postgrau, i l’article 32 d’aquest mateix Estatut permet al personal d’aquesta agència estatal, amb l’autorització prèvia del president d’aquesta, la realització de tasques docents en els programes d’ensenyament de les universitats públiques.

3r. Que l’agència estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques (d’ara endavant CSIC), amb seu a Madrid, carrer de Serrano, 117 i NIF Q-2818002-D, és un organisme públic de recerca, adscrit al Ministeri de Ciència i Innovació, a través de la Secretaria d’Estat de Recerca, que té per objecte el foment, la coordinació, el desenvolupament i la difusió de la recerca científica i tecnològica, de caràcter multidisciplinari, a fi de contribuir a l’avenç del coneixement i al desenvolupament econòmic, social i cultural, així com a la formació de personal i a l’assessorament a entitats públiques i privades en aquestes matèries.

El CSIC actua de conformitat amb el que estableix la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis públics, i segons el que preveu el seu Estatut, aprovat per Reial decret 1730/2007, de 21 de desembre, i també d’acord amb l’article 15 de la Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general de la recerca científica i tècnica.

4t. Que l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (d’ara endavant IFISC) és un centre mixt de titularitat compartida entre el CSIC i la UIB, creat per conveni específic de col·laboració entre el CSIC i la UIB, signat el 20 de juny de 2007, que preveu entre els seus objectius contribuir al desenvolupament d’una recerca interdisciplinària i estratègica en sistemes complexos, així com promoure la formació de personal investigador i donar suport a la docència de postgrau.

5è. Que la Universitat de les Illes Balears (d’ara endavant UIB), amb seu a la carretera de Valldemossa, km 7,5, codi postal 07122, i amb NIF Q0718001A, d’acord amb els seus Estatuts, és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que té atribuïdes expressament per la legislació vigent i preveu entre els seus objectius impulsar la recerca de qualitat i la formació de professionals i investigadors altament qualificats en les diverses àrees del coneixement, tasca que la UIB du a terme a través de l’organització i el desenvolupament de màsters universitaris i de programes de doctorat.

6è. Que amb data 30 de març de 1995, el CSIC i la UIB van subscriure un acord marc de col·laboració, vigent fins ara, en què es preveuen diverses modalitats de col·laboració a través dels convenis específics corresponents, segons recull la clàusula primera i, en concret, la modalitat 1.B, en què es preveu la col·laboració en programes de docència universitària («Base 5 - El personal investigador del CSIC podrà participar en la docència de cursos d’especialització i/o doctorat a la universitat. Al personal del CSIC que participi en la docència li seran reconeguts els serveis mitjançant l’acreditació corresponent. Així mateix, d’acord amb les característiques del curs, podrà ser retribuït per aquestes activitats»).

7è. Que, tenint en compte la coincidència d’objectius i les previsions legals i reglamentàries expressades més amunt, així com la capacitat acadèmica i científica d’ambdues institucions, aquestes tenen la voluntat de col·laborar conjuntament en la realització del Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos mitjançant la participació de personal d’ambdues institucions i amb l’objectiu de millorar la qualificació professional i investigadora dels estudiants de postgrau que cursin el màster esmentat.

Per tot el que s’exposa anteriorment, el CSIC i la UIB subscriuen aquest conveni específic de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI

L’objecte d’aquest conveni és establir el règim de col·laboració entre el CSIC, a través de l’IFISC, i la UIB, per al desenvolupament del Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos, i concretar-ne la participació en les accions següents:

  • Impartició dels mòduls docents d’aquest màster pel professorat de la UIB i pel personal investigador del CSIC.
  • Pràctiques dels estudiants del màster a les instal·lacions de l’IFISC, sota la direcció i supervisió del tutor que es designi.

SEGONA. APROVACIÓ DEL MÀSTER

1. La proposta de màster, així com els continguts organitzatius i acadèmics, es realitzaran d’acord amb els criteris establerts i amb els impresos o suport informàtic normalitzat a aquest efecte per la UIB.

2. La proposta de màster, una vegada aprovada pels òrgans competents, l’haurà de verificar el Consell d’Universitats, autoritzat per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’ara endavant CAIB, i se n’haurà d’aprovar la inscripció al Registre d’Universitats, Centres i Títols pel Consell de Ministres, d’acord amb la normativa vigent.

3 .L’eficàcia del conveni queda supeditada a aquestes aprovacions.

TERCERA. CONDICIONS GENERALS DEL CONVENI

a) DOCÈNCIA DEL MÀSTER

1. La participació dels investigadors del CSIC en la docència del Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos s’haurà de desenvolupar segons el que disposa l’Acord normatiu 9386/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació d’ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears. La incorporació d’aquests investigadors del CSIC a la impartició docent es regularà a través de la figura del col·laborador honorífic de la UIB, d’acord amb el que preveu l’article 97.3 dels Estatuts de la UIB, i haurà de ser aprovada pel Consell de Govern.

2. D’altra banda, el personal del CSIC, en virtut de l’article 32 dels Estatuts, haurà de ser autoritzat prèviament per participar en el màster pel president d’aquest organisme, amb els límits fixats en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Aquesta participació no anirà en detriment de les seves obligacions al CSIC i no suposarà la creació de vincles de caràcter laboral ni estatutari amb la UIB.

3. El personal científic investigador del CSIC, i el professorat de la UIB, sota la supervisió acadèmica de l’òrgan universitari responsable del desenvolupament d’aquest màster, impartirà els mòduls teòrics i pràctics que es determinin en aquest i podrà impartir cursos i seminaris, així com dirigir treballs de recerca. A més, podran formar part de les comissions previstes per al desenvolupament del màster.

B) PRÀCTIQUES DEL MÀSTER

1) Desenvolupament de les pràctiques

1. Les sol·licituds per a la realització de pràctiques a l’IFISC es formalitzaran a través de documents específics, que s’incorporaran a l’annex del conveni, i que signarà el responsable del màster a la UIB. Les sol·licituds esmentades es presentaran a l’IFISC amb un mes d’antelació a l’inici de cada una de les pràctiques i seran acceptades, si escau, pel director de l’IFISC mitjançant la signatura a la mateixa sol·licitud.

Aquest annex, així mateix, serà signat pels alumnes.

2. Els detalls concrets de cada una de les activitats de recerca es recolliran a l’annex esmentat d’aquest conveni.

3.Les activitats de l’alumnat dels ensenyaments del màster a l’IFISC estaran supervisades per la UIB, la qual establirà els mecanismes adequats per fer-ne el seguiment i l’avaluació i nomenarà, entre el professorat, un tutor acadèmic, que tindrà com a funció l’assessorament metodològic i tècnic de l’estudiant.

4. L’IFISC nomenarà, així mateix, un tutor professional com a guia i assessor.

2) L’alumnat

1. L’alumnat queda vinculat a efectes acadèmics a la UIB.

2. De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, hauran de guardar amb rigor absolut el secret professional i no utilitzar en cap cas informació restringida adquirida amb motiu de l’activitat formativa al CSIC, per fer publicitat o donar informació a terceres persones, i hauran de respondre en cas d’incompliment del deure de secret davant el CSIC, sens perjudici de les responsabilitats que per la mateixa causa puguin derivar davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquesta obligació de confidencialitat persistirà fins i tot després de finalitzar l’estada al CSIC.

En tot cas, si algun dels resultats obtinguts durant la realització de les pràctiques fos susceptible de publicació o protecció, l’alumne haurà de figurar-hi com a coautor, sense que cap de les clàusules d’aquest conveni suposi la cessió o transmissió de qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial titularitat del CSIC.

3. En relació amb els treballs de recerca dels alumnes matriculats en aquest màster, l’IFISC els facilitarà l’accés, en tant que sigui possible i amb l’autorització prèvia expressa del director del centre, als seus fons i mitjans disponibles.

4. La relació de l’alumnat del Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos amb el CSIC i amb la UIB serà exclusivament formativa, sense que en derivi, en cap cas, cap vincle jurídic ni relació laboral, ni més compromisos que els que s’estipulen en aquest conveni.

5. En el supòsit que les despeses de desplaçament, allotjament o manutenció que es derivin de la realització d’aquestes activitats objecte del conveni siguin sufragades per la concessió de bosses de viatge, totals o parcials, aquestes aniran a càrrec de les disposicions pressupostàries del Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos de la UIB, sense que el CSIC o la UIB assumeixin cap obligació en aquest sentit. El CSIC tampoc no assumirà obligacions relacionades amb qualsevol despesa mèdica que pugui sorgir.

3) Assegurances

Tots els alumnes de la UIB matriculats al Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos estaran coberts per una assegurança escolar o, si no, assegurats per una pòlissa que subscrigui a aquest efecte amb càrrec a la UIB. La cobertura dels riscos assolirà les contingències d’accident, mort, responsabilitat civil i, si escau, repatriació per mort o malaltia. Serà responsabilitat de la UIB el compliment d’aquest requisit.

El CSIC quedarà exonerat de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de la permanència i l’activitat dels alumnes a les seves dependències.

Ni la UIB ni l’alumnat no seran responsables dels danys eventuals, quan es derivin d’ordres o instruccions donades pel tutor que no figurin en el programa d’activitats.

QUARTA. PROCEDIMENT PER A LA MODIFICACIÓ O EXTINCIÓ DE PLANS D’ESTUDI

La modificació i/o extinció del pla d’estudis de màster es coordinarà a través de la UIB. En cas que se’n produeixi l’extinció, aquesta es produirà gradualment i es garantirà el dret de l’estudiant a finalitzar els estudis que hagi iniciat en condicions de rendiment acadèmic normal, i s’estudiarà de manera individual els casos en què el rendiment hagi estat un altre.

CINQUENA. OBLIGACIONS DE LES PARTS

1. Obligacions de la UIB:

LA UIB, a través de la Direcció del Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos, prendrà sota la seva responsabilitat i a càrrec seu les actuacions següents:

a) Tramitar els expedients dels estudiants, encarregar-se de l’administració i el dipòsit dels documents, de la custòdia de les actes i de la tramitació, l’expedició i el registre del títol oficial del màster, que serà expedit per la rectora i es materialitzarà en un únic suport, de conformitat amb el model i els requisits que estableixi el ministeri corresponent i altres disposicions legals vigents.

b) L’òrgan responsable del màster facilitarà al CSIC tota la informació relativa a aquest i resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir durant el desenvolupament de les pràctiques i activitats incloses en el conveni.

c) Que els estudiants participants en el màster esmentat coneguin el contingut d’aquest conveni.

2. Obligacions del CSIC, a través de l’IFISC:

El CSIC, a través de l’IFISC, prendrà sota la seva responsabilitat i a càrrec seu les actuacions següents:

a) Garantirà el desenvolupament de les activitats formatives planificades, observant els criteris d’accessibilitat universal i disseny per a tothom, segons el que disposa la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

b) Facilitarà a l’alumnat les instal·lacions i els mitjans oportuns per poder desenvolupar el pla de treball.

c) Orientarà i ajudarà l’alumnat a resoldre, durant la seva estada a l’IFISC, dubtes i dificultats.

d) Supervisarà l’informe final de les pràctiques o treballs realitzats per l’alumnat a les seves dependències.

SISENA. COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT I ÒRGANS DE GOVERN DEL MÀSTER

1. La Comissió Rectora de l’IFISC, atesa la naturalesa mixta d’aquest institut, assumirà les competències pròpies de la Comissió Mixta de Seguiment, com ara el control, la interpretació i la coordinació de les obligacions i els drets derivats de la subscripció d’aquest conveni.

Pel que fa al que no s’hagi previst en aquest conveni, la Comissió Mixta de Seguiment es regirà pel que hagin establert els òrgans col·legiats, en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. El Consell d’Estudis del Màster està format per tots els professors del màster i actua com a comissió acadèmica d’aquest.

SETENA. PUBLICITAT

En la publicitat i difusió dels títols i programes de postgrau, la UIB es compromet a fer menció expressa de la col·laboració del CSIC en la realització del Màster en Física de Sistemes Complexos, així com en cada una de les activitats que puguin dur-se a terme amb relació a aquest.

VUITENA. VIGÈNCIA DEL CONVENI

El conveni entrarà en vigor des de la data en què se signi, i tindrà una vigència de cinc anys, prorrogable automàticament per períodes de cinc anys, mentre no sigui denunciat per una de les parts. En cas de denúncia, aquesta s’ha de formular per escrit amb sis mesos d’antelació al començament del curs acadèmic següent.

No obstant això, la vigència d’aquest conveni queda condicionada a l’aprovació del màster objecte d’aquest, segons es preveu en la clàusula segona.

NOVENA. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI

Aquest conveni s’extingirà per:

  • L’acord mutu de les parts, expressat per escrit.
  • La impossibilitat sobrevinguda del compliment de les activitats descrites.
  • La denúncia d’una de les parts davant de l’incompliment de l’altra. En aquest cas s’actuarà segons s’indica en la clàusula vuitena.

En qualsevol cas, el CSIC i la UIB quedaran obligats a concloure la totalitat de les activitats pròpies i programades d’aquest màster que en aquell moment es desenvolupin, fins i tot l’acabament del curs acadèmic vigent, i han de garantir a l’alumnat la possibilitat de finalitzar els estudis de conformitat amb les regles generals d’extinció dels plans d’estudi.

DESENA. MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Qualsevol canvi que modifiqui el que s’estableix en aquest conveni haurà de ser ratificat de mutu acord per ambdues parts abans de l’inici del curs acadèmic en el qual s’hagin d’aplicar les modificacions esmentades, i es recolliran per escrit en un annex a aquest efecte.

ONZENA. NATURALESA DEL CONVENI

Aquest conveni té naturalesa administrativa, i de conformitat amb el que disposa l’article 4.1.c de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, queda exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei esmentada, i s’hi han d’aplicar els principis per resoldre els dubtes i llacunes que puguin plantejar-se.

DOTZENA. NORMATIVA SUPLETÒRIA

Les qüestions acadèmiques no regulades per aquest conveni es regiran pel que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, així com per la normativa interna de la UIB.

TRETZENA. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

Les qüestions litigioses a què pugui donar lloc la interpretació, la modificació, els efectes o la resolució d’aquest document s’hauran de resoldre de mutu acord entre les parts per la Comissió Mixta de Seguiment prevista en aquest. Si no fos possible assolir l’acord esmentat, aquestes qüestions seran sotmeses a l’ordre jurisdiccional del contenciós administratiu.

CATORZENA. CLÀUSULA ADDICIONAL

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualsevol que aparegui en aquest conveni expressat en gènere masculí, s’entendran referides indistintament al gènere masculí o femení segons el sexe del titular de què es tracti.

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni específic de col·laboració, en dos exemplars i en tots els fulls, al lloc i la data consignats a l’encapçalament.

Per l’agència estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques
Signat: Francisco Ramón Montero de Espinosa Freijo

Per la Universitat de les Illes Balears
Signat: Montserrat Casas Ametller

Diligència

Aquest conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de novembre de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 22 de novembre de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

ANNEX