Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MONTUÏRI I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 17 de maig de 2012

REUNITS

D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor Jaume Bauçà Mayol, que actua en representació i com a batlle de l’Ajuntament de Montuïri, amb domicili a la plaça Major, 1, de Montuïri (07230).

I de l’altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

EXPOSEN

Que la Universitat de les Illes Balears, per complir les seves funcions, té interès perquè els ajuntaments de les Illes Balears adeqüin i mantinguin espais per facilitar les relacions entre la Universitat i la societat.

Que l’Ajuntament de Montuïri es mostra interessat a col·laborar amb la Universitat per fomentar totes aquelles iniciatives universitàries que es puguin dur a terme al seu terme municipal.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present conveni amb les següents

CLÀUSULES

Primera. L’Ajuntament de Montuïri i la Universitat de les Illes Balears es comprometen en la creació del Centre Universitari de Montuïri, on els joves universitaris de Montuïri i el seu entorn tinguin les instal·lacions adequades que afavoreixin l’estudi i la comunicació entre la Universitat i els ciutadans i facilitin els tràmits administratius i burocràtics universitaris.

Segona. L’Ajuntament de Montuïri cedirà l’ús d’unes instal·lacions adequadament dotades del mobiliari i del material informàtic necessaris en una primera fase, amb connexió a Internet, i es farà càrrec de les despeses de manteniment del centre.

El carnet de la UIB serà l’acreditació necessària i suficient per accedir al centre.

Tercera. La Universitat col·laborarà en la formació del personal del centre perquè pugui dur a terme les seves tasques.

Quarta. La Universitat facilitarà les connexions dels ordinadors del centre amb la Universitat, tant pel que fa a la biblioteca com per obtenir informació acadèmica.

Cinquena. La Universitat es responsabilitzarà de la instal·lació i actualització dels programes informàtics i telemàtics (software) del Centre Universitari de Montuïri.

Sisena. El Centre Universitari de Montuïri funcionarà com a centre col·laborador de la UIB i la biblioteca es podrà acollir al servei de préstec interbibliotecari.

Setena. La Universitat posarà a disposició del Centre Universitari de Montuïri un exemplar de totes les seves publicacions, així com informació de totes les activitats que dugui a terme.

Vuitena. Si el Centre Universitari de Montuïri vol utilitzar la imatge corporativa de la Universitat de les Illes Balears, és requisit imprescindible que tingui l’autorització expressa d’aquesta, que s’ha d’haver demanat per escrit.

Novena. L’Ajuntament de Montuïri, mitjançant el Centre Universitari de Montuïri, pot proposar l’organització de possibles cursos de la Universitat Oberta (d’accés lliure) i col·laborar-hi, cursos que s’impartirien al municipi de Montuïri. Aquests cursos estaran en funció de l’oferta pròpia de la Universitat de les Illes Balears, i també altres cursos que per la seva temàtica puguin ser d’interès per als habitants de Montuïri.

Desena. Les dues institucions promouran que els estudiants de Montuïri i el seu entorn es beneficiïn de poder fer les pràctiques acadèmiques en empreses de la zona amb les quals hi hagi un conveni previ. Per dur a terme aquesta tasca, la iniciativa es fomentarà entre el sector empresari de la zona, per possibilitar les pràctiques als estudiants universitaris.

Onzena. El present conveni es pot ampliar en funció de la dinàmica i l’activitat pròpia del Centre Universitari de Montuïri.

Dotzena. El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar que es modifiqui o rescindeixi amb sis mesos d’antelació a la data prevista per fer-ho. En tot cas, la part que ho faci es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagi en funcionament.

Un cop llegit el document per les parts i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d’aquest acord marc, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

 

Per l’Ajuntament de Montuïri,
Jaume Bauçà
Batlle de Montuïri

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 29 de febrer de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 15 de març de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).