Escuchar

Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS MITJANÇANT ELS RESPECTIUS INSTITUTS DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

Barcelona / Palma, 19 de desembre de 2012

REUNITS

D’una part, el senyor Dídac Ramírez i Sarrió, Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona, en virtut del nomenament pel Decret 160/2012, d’11 de desembre (DOGC núm. 6272, de 12 de desembre), com a representant legal d’aquesta institució en virtut de les competències que preveu l’Estatut de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Decret 246/2003, de 8 d’octubre (DOGC núm. 3993, de 22 d’octubre).

I de l’altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

Ambdues parts, en l'exercici de les funcions que els estan legalment atribuïdes, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària,

MANIFESTEN

Que la Universitat de Barcelona, com a corporació de dret públic, té atribuïda, entre d'altres, la funció de col·laborar amb les administracions públiques, institucions i entitats privades amb la finalitat d'elaborar i desenvolupar plans i accions que contribueixin al progrés de la ciència, la difusió de la cultura i el desenvolupament de la societat, així com participar-hi.

Que la Universitat de les Illes Balears és una institució dedicada al servei públic de l'educació superior, la recerca, la transferència del coneixement i la innovació. Per acomplir les seves funcions, la UIB ha de cooperar amb altres universitats i institucions de tot arreu per mantenir i enfortir el seu caràcter universal, però especialment amb les de parla catalana, per les seves afinitats culturals i històriques.

Que ambdues institucions estan interessades a dur a terme una col·laboració entre els dos Instituts de Ciències de l'Educació.

I és per tot això que ambdues parts convenen a signar aquest conveni, que es basarà en les següents

CLÀUSULES 

Primera

L'objecte d'aquest conveni és establir una col·laboració entre l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona i l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears.

Segona

La col·laboració entre les dues parts signatàries té com a eix fonamental l’intercanvi de serveis de suport a la recerca i l’organització compartida d'activitats de formació adreçades al personal docent i investigador d'ambdues universitats.

Tercera

El marc de col·laboració es concreta en les activitats següents:

1. Intercanvi i/o organització conjunta d'accions formatives adreçades al personal docent i investigador.

L'ICE de la UB i l'ICE de la UIB oferiran a l'altra institució cursos de formació per al professorat universitari en la modalitat en xarxa. Cada institució abonarà les despeses corresponents a la formació desenvolupada a través d’una factura a la institució organitzadora de la formació. Aquest servei, per tant, no generarà despeses imputables al present conveni.
Els cursos s’organitzaran a demanda de l’altra institució per al seu professorat.
El professorat s’inscriurà a la institució organitzadora. Els certificats els emetrà la institució organitzadora.

2. Participació en el projecte «Portal de bones pràctiques docents per a professorat universitari».

L’ICE de la UIB participarà amb l’ICE de la UB en aquest projecte d’un dipòsit d'experiències en vídeo sobre «Bones pràctiques docents» per a la formació i el reciclatge del professorat universitari. Aquest projecte el van iniciar conjuntament l’ICE de la UB i l’IDES de la UAB, amb la previsió de donar entrada a altres universitats a participar en la producció i difusió compartida a través del portal, en els termes que estableixi en el seu moment la comissió de seguiment.

Cada institució assumirà el cost d’elaboració dels seus vídeos. El manteniment del portal s’assumirà a parts iguals.

3. Intercanvi de serveis de suport a la recerca de manera conjunta.

Oferir de forma col·laborativa el Servei d'Assessorament a la Recerca, destinat a donar suport als investigadors que sol·licitin el servei. D’aquesta manera s’articula un servei d’assessorament a la recerca en el marc de cada institució, que compartiran els assessors dels dos instituts, com també compartiran el material generat pels serveis. Cada institució abonarà el servei desenvolupat a cada assessor, o personal tècnic que es pugui contractar, de forma directa, d’acord amb les tarifes aprovades per cada una de les universitats. Aquest servei, per tant, no generarà despeses imputables al present conveni.

Quarta

Es constituirà una subcomissió tècnica per al present conveni.

Integren la subcomissió:

  • Dos representants de cada una de les universitats.

Són funcions de la subcomissió:

  • Aprovar el pla d'actuacions anual.
  • Dur a terme el seguiment i l'avaluació de les activitats.

Cinquena

La signatura del present conveni no implica cap compromís econòmic per a cap de les dues parts. No obstant això, la Universitat de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears han de preveure dins els seus pressuposts anuals els possibles compromisos econòmics que es derivin de la programació de les activitats finalment objecte d’acord.

Tanmateix, les parts poden sol·licitar subvencions a altres organismes nacionals, regionals i internacionals que donin cobertura a les activitats programades.

Sisena

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni seran resoltes per acord d'ambdues parts i, si no és possible aquest acord, les parts es comprometen a sotmetre's a mediació abans d'iniciar qualsevol reclamació davant la jurisdicció que pertoqui.

Setena

Aquest conveni és vigent a partir de la data que se signi i té una durada de cinc anys, període que es renovarà automàticament. No obstant això, qualsevol de les parts pot comunicar amb un avís previ de sis mesos i per escrit la seva voluntat de rescindir l'acord.

I com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en dos exemplars al lloc i en la data que figuren a l’encapçalament.

Per la Universitat de Barcelona,
Dídac Ramírez
Rector

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 de novembre de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de desembre de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).