Escuchar

Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE MALLORCA PER IMPARTIR EL CURS D’EXPERT UNIVERSITARI EN GESTIÓ, EFICIÈNCIA I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

Palma, 20 de febrer de 2013

REUNITS

D’una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d’aquesta, amb domicili al campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7,5, segons el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 12 d’abril (LOMLOU), i els articles 36 i 38.1.n) dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), i també en qualitat de presidenta del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, constituïda davant l’Il·lustre Senyor Salvador Balle Oliver, notari de Palma, el dia 29 d’abril de 1996, amb la modificació dels seus Estatuts, efectuada davant l’Il·lustre Senyor Carlos Jiménez Gallego, notari de Palma, el dia 11 de desembre de 2009, fent ús de les facultats que té concedides a l’escriptura esmentada.

De l’altra, el President del Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Mallorca (COAATIEMCA), amb domicili al carrer de Federico García Lorca, 10, i amb el CIF Q0775004-E, senyor Ignacio Martínez Ventura, com a representant d’aquest, segons el que estableix l’article 40.a) i k) dels Estatuts del col·legi esmentat (Resolució del conseller de Presidència de 20 de novembre de 2008, BOIB núm. 177, de 18 de desembre).

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i

MANIFESTEN

I. Que el COAATIEMCA és una corporació de dret públic, que té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats, de conformitat amb el que estableix l’article 1 (Personalitat) dels seus Estatuts.

Entre les finalitats recollides a l’article 5 (Finalitats del Col·legi) dels esmentats Estatuts hi ha, entre d’altres, la formació professional permanent dels col·legiats, la col·laboració amb les administracions públiques per a la satisfacció dels interessos generals i la col·laboració pel que fa als estudis d’Arquitectura Tècnica i/o Enginyeria d’Edificació o la denominació que correspongui, integrats a l’Escola Politècnica Superior de la UIB, en tots aquells aspectes que derivin de la formació acadèmica d’aquests titulats.

Finalment, l’article 6 (Funcions del Col·legi) estableix que, per al compliment de les seves finalitats, el Col·legi té la funció de facilitar la formació permanent i de postgrau dels col·legiats, amb els mitjans a l’abast de l’organització col·legial, per la qual cosa subscriurà convenis amb universitats, centres d’estudis i altres institucions públiques o privades.

II. Que la UIB, d’acord amb les disposicions de la LOU, té entre les seves funcions la preparació per a l’exercici d’activitats professionals que exigeixin l’aplicació de coneixements i mètodes científics i per a la creació artística.

De conformitat amb l’article 4 (Atencions especials) dels seus Estatuts, la UIB és una institució que està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears, la qual cosa comporta una atenció especial a l’estudi de la cultura catalana i al desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears.

Per això signen aquest conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L’objecte del present conveni és organitzar el títol d’Expert Universitari en Gestió, Eficiència i Certificació Energètica d’Edificis. Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits europeus), amb el pla d’estudis que s’annexa a aquest conveni, perquè els col·legiats del COAATIEMCA i altres interessats en la matèria puguin obtenir una formació de postgrau específica i de qualitat.

Segona. Actuacions de la UIB

La UIB impartirà, en els termes establerts al pla d’estudis que s’ha incorporat a aquest conveni i que formen part del títol propi de postgrau, el curs d’Expert Universitari en Gestió, Eficiència i Certificació Energètica d’Edificis, de 20 crèdits europeus, dirigit a titulats interessats que vulguin cursar aquests estudis. En conseqüència, la UIB, a través de la FUEIB, adoptarà les mesures corresponents per matricular els alumnes al dit estudi.

La UIB pot encomanar la realització de les funcions o activitats específiques derivades de la gestió de l'objecte del present conveni a la FUEIB, de conformitat amb l'article 78 del Estatuts d'aquesta universitat i en aplicació de l’Acord normatiu 9918/2011, del dia 21 de juliol, pel qual s’encarrega a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització d’activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i del coneixement i l’emprenedoria.

Atesos les característiques de les assignatures i el vessant pràctic dels estudis, hi haurà places limitades en cada convocatòria.

Els estudiants d’aquest títol propi de postgrau es matricularan a les assignatures corresponents de conformitat amb les previsions del pertinent pla d’estudis, i es regiran per la normativa de la UIB en matèria docent. (Reglament acadèmic i altres normes que siguin aplicables.)

Tercera. Actuacions del COAATIEMCA

1. El COAATIEMCA posarà a disposició de la UIB les seves instal·lacions del Centre d’Estudis del COAATIEMCA, al carrer de Francesc de Vallduví, 1, de Palma.

2. Així mateix, el COAATIEMCA farà publicitat dels estudis per tal d’aconseguir alumnes, tant col·legiats com d’altres col·lectius que puguin tenir interès en aquest curs d’expert universitari.

3. El COAATIEMCA posarà a l’abast de la UIB el sistema de videoconferència, per permetre que els alumnes d’Eivissa i Menorca es puguin connectar i seguir el curs a distància a les seus dels col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Menorca i Eivissa i Formentera.

Quarta. Condicions econòmiques

El COAATIEMCA rebrà en concepte d’organització, publicitat (ràdio, premsa i publitrameses electròniques), ús de l’espai i les instal·lacions de telecomunicacions (videoconferència, Internet...) de les tres seus del Col·legi a Mallorca, Menorca i Eivissa, neteja, seguretat i material fungible, la quantitat de 4.000 euros per cada convocatòria que es faci del curs.

Cinquena. Comissió de seguiment

Per garantir el seguiment d’aquest conveni es mantindrà la comissió mixta de seguiment constituïda ja amb anterioritat a la signatura d’aquest document, en la qual hi ha representades les parts que el signen i que actualment fan el seguiment del Curs d’Adaptació d’Enginyeria de l’Edificació, també impartit per la UIB.

Sisena. Causes de resolució

El present conveni es pot resoldre de mutu acord o en el supòsit d’incompliment dels acords.

Setena. Vigència

Aquest conveni tindrà una vigència anual, que començarà el mes de febrer de 2013. Serà prorrogable pel mateix període anual de forma expressa per mutu acord de les parts.

Vuitena. Resolució de conflictes

Ambdues dues parts es comprometen a intentar resoldre en comú les diferències que puguin sortir en l’aplicació i la interpretació d’aquest conveni. En conseqüència, les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sortir en el desenvolupament d’aquest document. Si això no és possible, serà competent per conèixer de les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l’execució d’aquest conveni l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, les parts firmen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats més amunt.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora de la UIB i presidenta de la FUEIB 

Pel COAATIEMCA, 
Ignacio Martínez
President 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de gener de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 30 de gener de 2013 de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).