Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

CLÀUSULES GENERALS DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIU L’ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMB LES ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, ELS ORGANISMES PÚBLICS I ALTRES ENS DEL SECTOR PÚBLIC QUE S’HI ADHEREIXIN, PER A LA PARTICIPACIÓ DEL SEU PERSONAL EN LES ACTIVITATS FORMATIVES DE L’EBAP

 Palma, 21 de setembre de 2010

LES PARTS MANIFESTEN:

PREÀMBUL

1. La comunitat autònoma de les Illes Balears exerceix les competències en matèria de desplegament del règim estatutari dels funcionaris de l’Administració de la comunitat autònoma i de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, d’acord amb el marc que estableixen les lleis 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i 6/2005, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

2. L’article 12 de la Llei 3/2007 estableix les competències de l’Escola Balear d’Administració Pública, que són les següents:

- La formació, la capacitació i el perfeccionament del personal al servei de l’Administració autonòmica i de les entitats que en depenen, com també la gestió dels procediments de selecció i de promoció del personal.

- També li correspon, en els termes establerts en aquesta Llei i a la normativa de desplegament, la realització d’activitats formatives i de selecció de personal al servei de les altres administracions radicades a les Illes Balears, especialment en relació amb els col·lectius de policia local, protecció civil, seguretat pública i emergències.

Així mateix, l’article 72 de la Llei 3/2007 disposa que l’Escola Balear d’Administració Pública té atribuïdes, amb caràcter general, les competències de formació i perfeccionament del personal al servei de l’Administració autonòmica. Així mateix, l’Escola pot dur a terme la formació i el perfeccionament del personal al servei de les altres administracions públiques o ens dependents mitjançant la subscripció del conveni corresponent.

3. El Decret 105/2004, de 23 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic i l’organització de l’Escola Balear d’Administració Pública, atribueix a aquesta entitat, entre d’altres, les funcions de promoure, organitzar i gestionar la formació, el reciclatge i el perfeccionament del personal de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i, si escau, de la resta d’administracions del seu àmbit territorial, així com les de promoure, organitzar i gestionar la formació de capacitació, perfeccionament i reciclatge del personal dels cossos de policia local, dels components dels serveis de prevenció i extinció d’incendis, del voluntariat de protecció civil, del personal de salvament i rescat i dels serveis públics d’emergències sanitàries extrahospitalàries, en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

4. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix la possibilitat per a les administracions públiques de subscriure convenis de col·laboració. Així mateix, l’article 5 de l’esmentat Decret 105/2004 potencia la utilització dels convenis com a eina de col·laboració entre l’EBAP i altres administracions, entitats i organismes del sector públic, per al desenvolupament de les funcions que duu a terme aquesta entitat autònoma.

5. L’Escola Balear d’Administració Pública elabora els plans anuals de formació en l’àmbit de les seves competències i funcions: formació general i de llengües, formació policial i formació en matèria d’emergències i protecció civil.

El desenvolupament d’aquests plans pretén assolir els objectius següents:

a) Millorar el rendiment dels serveis públics.
b) Donar suport als projectes de modernització de l’Administració de la comunitat autònoma i impulsar-los.
c) Afavorir la promoció personal i professional dels treballadors públics.
d) Sensibilitzar el treballador públic en la cultura del servei al ciutadà.

Els plans, en execució dels objectius a assolir, reconeixen el dret del personal de les administracions públiques i els organismes dependents que tinguin signat conveni amb l’EBAP, a la participació en la seva oferta formativa, la qual s’haurà d’ajustar als termes establerts als respectius plans de formació, així com a les condicions generals del present conveni i a les condicions particulars que específicament es puguin establir per a cada entitat en els respectius convenis específics.

6. D’altra banda, la Conselleria d’Interior a través de l’EBAP vol impulsar la cooperació en matèria de formació amb les altres administracions públiques, territorial i institucional, en l’àmbit de les Illes Balears, que permeti millorar la qualitat dels actuals sistemes de detecció de necessitats formatives amb la incorporació del concepte de les competències professionals i personals necessàries per a l’adequat exercici de les funcions públiques de les diferents entitats que conformen el sector públic.

Tot això amb la finalitat de generar una dinàmica de sensibilització de la formació com a eina estratègica en la implementació de tots els processos de millora que l’Administració pública ha de dur a terme per aconseguir complir de manera satisfactòria amb els seus objectius públics.

Així mateix, es pretén establir la programació de la formació sobre la base de l’anàlisi dels plans de formació realitzats els anys anteriors, la qual cosa aportarà un valor afegit que se centrarà en la detecció de necessitats clau de les diferents entitats adherides, mitjançant una metodologia participativa, per així generar un mapa de necessitats formatives que orienti les decisions a adoptar en l’elaboració dels plans formatius.

7. Fins ara s’han formalitzat convenis bilaterals en matèria de formació entre l’Escola Balear d’Administració Pública i altres administracions públiques, entitats públiques empresarials i altres ens públics, els quals han manifestat el seu interès en la continuació d’aquesta col·laboració, atès que redunda de forma molt positiva en la consecució de l’objectiu de millora del funcionament dels serveis públics. A més, altres entitats públiques han manifestat la seva voluntat de participar en les accions formatives de l’EBAP.

Per això, i a l’efecte d’unificar els criteris de participació d’aquestes entitats públiques en les accions formatives de l’EBAP, és aconsellable establir un instrument únic per tal d’establir les normes generals de col·laboració en matèria de formació, a l’efecte de facilitar la planificació i la programació de les activitats formatives, el seguiment del conveni i els documents d’adhesió, a través de les comissions que es formin, així com la consecució dels objectius programats.

8. El dit marc general d’aquesta participació s’estructura en diverses possibilitats de col·laboració, no excloents entre elles.

La col·laboració es recolza en la figura del conveni marc com a instrument legal idoni per establir les pautes d’orientació en qüestions d’interès comú a partir de les quals poder desplegar un conjunt d’accions de cooperació amb les entitats públiques interessades, destinades a fomentar la cooperació en matèria de formació. 

D’altra banda, el conveni marc suposa l’elaboració d’un conjunt d’instruments d’adhesió i altres documents que desenvolupin els resultats de l’estudi de detecció de necessitats formatives de cada entitat adherida.

L’adhesió al conveni marc no comportarà en si mateixa cap altra obligació que la de reconduir els actes i instruments concrets de desenvolupament a les pautes formals establertes per aquest conveni.

La col·laboració s’haurà d’ajustar a les clàusules i condicions generals que es fixen a continuació.

Per tot això l’EBAP i els ens públics adherits voluntàriament al present conveni marc, estableixen de comú acord els següents

PACTES

Primer. L’EBAP i els ens públics adherits es consideren vinculats pel present conveni marc.

Segon. Les clàusules del present conveni marc constitueixen la llei reguladora del vincle existent entre l’EBAP i els ens públics adherits.

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni marc

L’objecte del conveni és establir les condicions de la participació del personal al servei de les administracions públiques i de les entitats que en depenen, i que s’adhereixin al present conveni, en les activitats formatives de l’Escola Balear d’Administració Pública, incloses en els plans anuals de l'EBAP en Formació de llengües, Formació general, Formació policial i Formació en matèria d'emergències i protecció civil, en els termes i les condicions particulars que es determinin al document d’adhesió i, si escau, als respectius convenis específics.

Queden expressament excloses de l’àmbit d’aplicació del present conveni les activitats que realitza l’EBAP el finançament de les quals sigui a càrrec de fons destinats a la formació contínua del personal de l’Administració pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Això no obstant, en cas que no es cobreixin totes les places de les activitats formatives indicades, hi poden participar els empleats públics d’altres administracions públiques. En tot cas, tindran preferència els empleats públics d’aquelles entitats que s’hagin adherit a aquest conveni marc.

Segona. Partícips

Es consideren partícips del conveni marc i de les seves actuacions específiques les administracions públiques territorial i institucional de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els seus organismes públics i altres entitats del sector públic.

Tercera. Obligacions assumides per les parts

L’Escola Balear d’Administració Pública admetrà, quan pertoqui d’acord amb els termes del conveni, la participació del personal al servei de les entitats adherides en els cursos dels diferents plans de formació de l’Escola, i organitzarà els cursos específics que acordin ambdues parts.

Les entitats adherides es comprometen a complir tots els termes del conveni marc i de les condicions particulars que s’estableixin en els documents d’adhesió, així com a tramitar la reserva en el seu pressupost de despeses del crèdit necessari per finançar les obligacions econòmiques que es derivin de la participació del seu personal en les activitats organitzades per l’EBAP.

Quarta. Procediment d’adhesió al conveni marc i propostes de col·laboració

1. S’adjunten, com a annex, els documents d’adhesió de les entitats que són part d’aquest conveni.

Les administracions públiques, els seus organismes públics dependents i altres entitats públiques de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears es podran adherir al present conveni mitjançant la subscripció del pertinent document d'adhesió per les parts, amb el compliment previ dels tràmits normatius exigits.

2. Els instruments d'adhesió al present conveni podran establir, per acord exprés entre les parts, especificitats pròpies d'aplicació exclusiva a aquella administració pública, aquell organisme públic o altres ens del sector públic, sempre que les dites singularitats respectin els límits establerts per l'oferta formativa general de l'EBAP, incloses les activitats sol·licitades per les entitats adherides al conveni, si escau, per les clàusules generals del present conveni i, en general, per la normativa reguladora de les activitats formatives de l'EBAP, així com per la normativa vigent sobre el règim jurídic d'aplicació a la cooperació institucional i a les relacions interadministratives.

3. Els ens adherits podran tramitar una relació de les seves prioritats en matèria de formació, així com les propostes concretes de col·laboració en desplegament d’aquest conveni marc.

4. Si, a parer de l’EBAP, les particularitats d’alguna adhesió ho aconsellen, aquella s’haurà de formalitzar en darrer terme a través d’un conveni singular.

6. Els respectius documents d’adhesió al present conveni establiran amb claredat quin o quins dels plans de formació establerts en aquest conveni s'inclouen en l'àmbit de la participació del personal al servei de l’administració, l’entitat o l’organisme corresponent.

Cinquena. Sol·licituds de participació, control de l'assistència i avaluació de l'aprofitament de les activitats formatives

1. Les sol·licituds de participació en les accions formatives de l’EBAP, a què es refereix aquest conveni, hauran de ser validades per les entitats adherides en les quals prestin serveis les persones signants de les sol·licituds, abans de la seva presentació a l’EBAP, o després per ofici d’acceptació.

2. El personal al servei de les administracions públiques i d’altres entitats del sector públic que participi en les activitats formatives de l'EBAP queda sotmès a les condicions generals de les seves activitats formatives, establertes al Decret 191/1996, de 25 d'octubre, així com al Decret 105/2004, de 23 de desembre, així com a la normativa de desplegament d'aquestes normes i a les instruccions que es fixin en el corresponent pla de formació en el qual s'incardini l'activitat formativa de què es tracti.

3. L'EBAP trametrà a l'administració o organisme adherit al conveni el resum del control d'assistència del seu personal i l'avaluació de l'aprofitament de les activitats formatives, una vegada finalitzada la seva impartició.

Sisena. Organització de cursos específics

1. L'administració o organisme públic de què es tracti podrà sol·licitar a l'Escola Balear d'Administració Pública l'organització de cursos específics adreçats únicament al seu personal.

La comissió de seguiment del conveni farà una proposta conjunta sobre l’organització dels cursos específics sol·licitats per l’entitat adherida. En cas que la proposta sigui acceptada per ambdues entitats, l’EBAP la inclourà en el Pla que pertoqui i a la seva organització per al personal de l’entitat sol·licitant.

L'escrit de sol·licitud d'organització del curs haurà d'incloure:

  • La denominació, els objectius i el programa.
  • Els destinataris, tot determinant-ne els requisits de participació.
  • Les dates de realització, l'horari, la durada i el lloc, que es determinaran tenint en compte els possibles horaris especials del personal a qui va destinat el curs.
  • El nombre màxim de participants.
  • Si les accions formatives donaran dret a obtenir certificats d'assistència o aprofitament.

2. L'EBAP n'acceptarà l'encàrrec sempre que així ho permetin la planificació i l'organització d'aquesta Escola i amb la resolució prèvia de l'òrgan competent de l'EBAP per a la seva autorització, el qual, si escau, establirà les adaptacions organitzatives, de la durada i dels continguts que consideri necessàries.

De cada acció formativa a desenvolupar, L'EBAP n’assumirà l'aspecte organitzatiu i administratiu, sempre que hi hagi un mínim raonable de participants.

La inscripció en aquests cursos es farà d'acord amb els terminis establerts en cada Pla de formació. En cas que el curs específic sol·licitat no es trobi recollit als respectius plans de formació, l'EBAP proveirà allò que sigui necessari per a la inscripció al curs i en fixarà els terminis d'inscripció, i donarà la publicitat pertinent a la convocatòria, tret que la comissió de seguiment del conveni estableixi altres condicions d’organització de la inscripció i la selecció, amb l’acord d’ambdues entitats.

Pel que fa a les condicions de participació, selecció, avaluació i expedició de certificats, s'aplicarà el que disposa la vigent normativa reguladora de les activitats formatives de l'EBAP i el que s’'estableix a les clàusules generals del present conveni.

Setena. Preu de les activitats formatives impartides per l'EBAP

Les administracions, els organismes públics i altres entitats del sector públic que s'adhereixin al conveni hauran d'abonar a l'Escola Balear d'Administració Pública, per la participació del seu personal en les activitats formatives que imparteixi l'EBAP, els imports que s’indiquen:

Activitats de catàleg:
Cursos de llengües: per cada alumne matriculat en l’activitat formativa i que no hagi renunciat dins el termini, independentment de la seva assistència o l’aprofitament: 112,93 euros per alumne i curs.
Altres accions formatives: per cada alumne matriculat en l’activitat formativa i que no hagi renunciat dins el termini, independentment de la seva assistència o l’aprofitament: 7,92 euros per alumne i per hora.

Modalitats d’ampliació d’activitats de catàleg i d’activitats específiques fora de catàleg:

El preu dels cursos específics que, a l'empara del que estableix la clàusula general sisena del present document, organitzi l’EBAP per a les entitats adherides al conveni, serà el que es fixi a les clàusules particulars dels respectius instruments d'adhesió al conveni.

Vuitena. Forma de pagament del preu de les activitats formatives

1. El pagament a l’EBAP del preu de les activitats formatives realitzades incloses en els plans de formació de l’EBAP l’efectuarà cada administració, organisme dependent o entitat pública, en un sol pagament l’any al qual corresponguin les accions formatives en les quals ha participat, i d’acord amb el certificat que ha de lliurar l’EBAP, el mes de novembre de l’exercici corresponent. El ingressos s’han d’efectuar al compte 2051-0099-88-0344665036, mitjançant un DUI (document unificat d’ingrés), model 046, en el qual s’ha d’indicar el codi del concepte N51.

2. El pagament del preu establert per acord d’ambdues entitats a proposta de la comissió de seguiment del conveni, de les accions formatives específiques per a l’entitat adherida, s’ha d’efectuar abans del començament del curs, en la forma indicada a l’apartat 1 d’aquesta clàusula.

Novena. Comissions de seguiment i control del compliment dels termes del conveni

Amb els documents d'adhesió al present conveni, les parts podran crear la corresponent comissió de seguiment i control del conveni per a cada nova entitat que s'adhereixi al conveni. Les comissions de seguiment han d’estar integrades per quatre membres, dos en representació de l'EBAP i dos de designats per l'administració, entitat o organisme adherit, els quals s'hauran d'especificar de forma determinada al respectiu instrument d'adhesió.

Les respectives comissions es reuniran a sol·licitud de qualsevol de les dues parts. Les respectives comissions assumiran les funcions de resoldre els possibles problemes i iniciatives que es puguin plantejar sobre la interpretació i el compliment del conveni i els documents d'adhesió i, específicament, totes les relatives al seguiment del desenvolupament de l'execució de les activitats formatives objecte del conveni.

Concretament, la comissió establirà, si escau, les activitats formatives específiques per a l’entitat corresponent i el preu que haurà d’abonar l’entitat adherida per a la seva organització. Aquesta proposta conjunta haurà de ser ratificada pels òrgans competents de l’EBAP i de l’entitat adherida.

Desena. Vigència i seguiment

El conveni entrarà en vigor quan les parts signin el primer document d’adhesió. Les seves disposicions s’hauran d’aplicar fins al dia 31 de desembre de 2010 i s'entendrà prorrogat de manera automàtica, de forma anual i per any natural, tant en les seves clàusules generals com en les clàusules particulars dels respectius documents d'adhesió, per a cadascuna de les respectives administracions i altres ens públics que s'hi hagin adherit, mentre una de les dues parts no manifesti a l'altra, de forma expressa i fefaent, la seva voluntat d'extingir-ne els efectes respecte de l’administració, entitat o organisme, que s'haurà d'efectuar amb una antelació mínima de dos mesos a la data d’acabament de cada anualitat (31 de desembre de cada any).

Amb independència de l'aplicació de la pròrroga automàtica del present conveni i dels respectius instruments d'adhesió, anualment i durant el primer trimestre de l’any natural, l'EBAP i les administracions adherides al conveni procediran, a proposta de cada comissió de seguiment i control, a acordar la revisió dels preus i aportacions compensatòries, per tal d’actualitzar-les, si pertoca. Aquest acord s’afegirà als respectius documents d’adhesió particulars.

Onzena. Extinció

Serà causa d'extinció del conveni la falta de pagament, en la forma i els terminis establerts al present conveni i als respectius protocols d'adhesió, dels preus i compensacions econòmiques fixats per les parts.

Serà també causa d'extinció del conveni l’incompliment greu per alguna de les parts d'algun dels acords que s’hi estableixen. Es consideren incompliment greu, a aquests efectes, aquelles actuacions o omissions d'alguna de les parts que impedeixin, obstrueixin o dificultin greument l'execució dels presents acords.

L'incompliment del conveni per alguna de les parts haurà de ser denunciat prèviament per l'altra part davant la comissió de seguiment i control, i sotmès preceptivament a conciliació a la comissió, prèvia a la interposició de qualsevol acció judicial davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

I com a prova de conformitat amb el contingut del conveni, ambdues parts el signen, en dos exemplars.

 

Per l’EBAP,
Pilar Costa
Presidenta

Per la UIB,
Montserrat Casas
Rectora

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 d’abril de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 5 de maig de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

 

DOCUMENT D’ADHESIÓ

PEL QUAL ES REGULEN LES CLÀUSULES PARTICULARS DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB) EN EL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, ELS ORGANISMES PÚBLICS I ALTRES ENS DEL SECTOR PÚBLIC QUE S’HI ADHEREIXIN, PER A LA PARTICIPACIÓ DEL SEU PERSONAL EN LES ACTIVITATS FORMATIVES DE L’EBAP

D’una part

Pilar Costa Serra, consellera d’Innovació, Interior i Justícia i presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública, amb capacitat i legitimació suficient per a la signatura d’aquest conveni, en l’exercici de les facultats que li atribueixen la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i el Decret 105/2004, pel qual es regula el règim jurídic i l’organització de l’Escola Balear d’Administració Pública.

De l’altra part

Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Montserrat Casas Ametller, Rectora, que actua en representació de la Universitat de les Illes Baleares (UIB), en l’exercici de les facultats que li atribueix l’article 30 del Decret 170/2003, de 26 de setembre, del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 136, de 30 de setembre), pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.

MANIFESTEN

PRIMER. La Universitat de les Illes Baleares desitja participar en les activitats formatives de l’Escola Balear d’Administració Pública, per a la formació del seu personal, a través dels plans de formació anuals.

SEGON. La Universitat de les Illes Balears ha acordat, en exercici de les seves competències, adherir-se al conveni marc de col·laboració entre l’EBAP i les altres administracions públiques, organismes públics i altres ens del sector públic que s’adhereixin, per a la participació del seu personal en les activitats formatives dels plans de formació de l’EBAP, en el marc dels fins atribuïts a l’entitat.

TERCER. L’Escola Balear d’Administració Pública i la Universitat de les Illes Balears assumeixen, mitjançant la subscripció del present acord d’adhesió, els drets i obligacions que els corresponguin en els termes i condicions establerts al conveni marc.

CLAUSULES ESPECÍFIQUES

Primera. Objecte

Amb la signatura d’aquest document la Universitat de les Illes Balears s’adhereix voluntàriament al conveni marc de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i les altres administracions públiques, els organismes públics i altres ens del sector públic, per a la participació del seu personal en les activitats formatives dels plans de formació de l’EBAP següents:

Pla de llengües
Pla general de formació

Segona. Comissió de seguiment del compliment del conveni

La comissió de seguiment del compliment del conveni, prevista a la seva clàusula novena, és formada pels membres que s’indiquen:

Per la UIB
La Gerent de la Universitat de les Illes Balears
El vicerector de Planificació Economicoadministrativa 

Per l’EBAP
El cap del Departament de Formació i Selecció
El cap d’estudis

Tercera. Cursos específics

La comissió de seguiment farà propostes dels cursos específics per al personal de la Universitat de les Illes Balears, els quals quedaran confirmats una vegada que siguin ratificats per ambdues institucions.

Quarta. Pagament

Els imports a abonar per la Universitat de les Illes Balears seran els que s’indiquen a la clàusula setena del conveni marc, activitats de catàleg. Aquests imports seran actualitzats cada any de pròrroga del conveni amb el mateix percentatge que s’actualitza el sou base dels funcionaris.

Cinquena. Vigència

L’addenda té la mateixa vigència que el conveni marc, és a dir, des de la data de la formalització fins al 31 de desembre de 2010, sens perjudici de la pròrroga, que s’aplicarà de forma automàtica, excepte en el cas de denúncia del conveni.

Com a prova de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

 

Per l’EBAP,
Pilar Costa
Presidenta

Per la UIB,
Montserrat Casas
Rectora

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 d’abril de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 5 de maig de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).