Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

MEMORÀNDUM D’ACORD SOBRE L’ESTABLIMENT DE COOPERACIÓ ACADÈMICA ENTRE LA UNIVERSITAT ESTATAL DE CALIFÒRNIA (NORTHRIDGE, EUA) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA) 

La Universitat Estatal de Califòrnia (Northridge, EUA) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya) formalitzen el present acord per tal de fomentar els intercanvis acadèmics i educatius.

  1. Les dues universitats acorden cooperar en un esperit d’enteniment i bona voluntat mutus i reforçar els seus llaços d’amistat.
  1. A través d’una estreta col·laboració, les dues universitats podran promoure intercanvis de professors i d’investigadors, com també de publicacions acadèmiques. Així mateix, podran desenvolupar projectes de docència i de recerca conjunts i promoure una àmplia gamma d’intercanvis acadèmics i educatius.
  1. Ambdues institucions consideraran l’intercanvi d’estudiants de grau i de postgrau i acorden tractar d’atorgar beques de matrícula als aspirants seleccionats no residents, segons els principis següents: 1) tots els estudiants aspirants hauran de complir els requisits d’admissió de la institució amfitriona, entre els quals hi ha requisits lingüístics; i 2) tots els estudiants hauran d’acatar les normes acadèmiques de la institució amfitriona. L’incompliment d’aquestes normes podria provocar la suspensió del programa d’estudis. El nombre d’estudiants que es podran intercanviar serà estudiat i aprovat anualment per les dues institucions.
  1. El present acord no preveu un finançament immediat; això no obstant, les dues universitats finançaran els seus programes conjunts sempre que sigui factible. En general, cada una de les parts assumirà el cost de la seva participació en projectes i activitats llevat que s’acordi altrament.
  1. La Universitat de les Illes Balears acorda indemnitzar, defensar i eximir l’Estat de Califòrnia, els administradors de la Universitat Estatal de Califòrnia, la Universitat Estatal de Califòrnia (Northridge), els funcionaris, els empleats, els representants i els voluntaris de la dita universitat, de qualsevol reclamació, perjudici, pèrdua i despesa, inclosos honoraris d’advocats, derivats de negligències, únicament en la proporció en la qual la responsabilitat, la pèrdua, la despesa, els honoraris d’advocats o les reclamacions per danys i perjudicis siguin causats per actes negligents o intencionats o per omissions per part de la Universitat de les Illes Balears, els funcionaris, els empleats o els representants de la dita universitat.

La Universitat Estatal de Califòrnia (Northridge) acorda indemnitzar, defensar i eximir la Universitat de les Illes Balears, els funcionaris, els empleats, els representants i els voluntaris de la dita universitat, de qualsevol reclamació, perjudici i pèrdua, inclosos honoraris d’advocats, derivats de negligències, únicament en la proporció en la qual la responsabilitat, la pèrdua, la despesa, els honoraris d’advocats o les reclamacions per danys i perjudicis siguin causats per actes negligents o intencionats o per omissions per part de la Universitat Estatal de Califòrnia (Northridge), els funcionaris, els empleats o els representants de la dita universitat.

  1. L’aplicació d’aquest acord serà estudiada i aprovada per les dues institucions. En cas necessari, es redactarà un memoràndum d’aplicació per part dels representants adients de les dues parts.
  1. Al llarg de les activitats, les dues universitats promouran l’amistat i la bona voluntat entre Espanya i els Estats Units i contribuiran al benefici acadèmic i cultural de tots dos països.
  1. Qualsevol de les universitats podrà rescindir l’acord abans del seu venciment normal, havent-ho demanat prèviament per escrit almenys sis mesos abans de la data d’extinció del període de cinc anys. L’acord serà renovable al cap de cinc anys per consentiment mutu de les parts.
  1. Cada institució conserva dues còpies signades del present acord, una en anglès i una en català.

__________________________________

Jolene Koester                                                                                                                Data: 13 Oct. 2010

Presidenta de la Universitat Estatal de Califòrnia (Northridge)                                    

__________________________________

Montserrat Casas                                                                                                            Data: 20 Set.2010

Rectora de la Universitat de les Illes Balears

 

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de setembre de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de setembre de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).