Escuchar

Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB) I EL LICEU BALEAR DE PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS, SL (LBP)

Palma, 17 de gener de 2011

REUNITS

D’una part, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (d’ara endavant UIB), en virtut del Decret 55/2007, de 20 d’abril (BOIB núm. 60, de 21 d’abril), com a representant d’aquesta, amb domicili social a Palma, cra. de Valldemossa, km 7.5, campus universitari (07122 Palma), i amb CIF Q0718001A, en virtut de les competències que li atorga l’article 38.1.n) dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

De l’altra, el senyor Antoni Carbonell Medina, com a administrador únic del Liceu Balear de Protocol i Relacions Institucionals, SL (en endavant LBP), amb CIF núm. B-57571473 i seu a Palma, amb domicili social al carrer Via Alemanya, 2, entresol, CP 07003.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar el present conveni, i per això

EXPOSEN

I. Que la UIB, de conformitat amb l’article 1.1 dels seus Estatuts, és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propi, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l'ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l'article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU).

II. Que el LBP és una entitat de caràcter privat dirigida per un grup de reconeguts especialistes en el camp del protocol, que va ser constituïda inicialment amb la denominació Escuela Internacional de Protocolo y Relaciones Institucionales, SL (EIP).

Que el LBP té la seu social al carrer de Pablo Iglesias, 11, baixos (07004 Palma), i opera amb el nom comercial d’Escola Balear de Protocol i Relacions Institucionals (EBP). L’esmentada escola té, entre altres funcions, la formació especialitzada i contínua dels professionals, l’elaboració de projectes formatius, cursos de formació ocupacional, empresarial, reglada i no reglada, consultoria i estudis o anàlisis de mercat i tot el que està relacionat amb l'àmbit de formació i organització de congressos i esdeveniments.

III. Que en data 12 de novembre de 2008 es va subscriure un acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre la Universitat i l’EIP.

La base general primera de l’acord (Objectius) determina que aquest acord s’estableix per desenvolupar programes d’estudis conjunts i l’intercanvi i cooperació en els camps de la docència i formació dels estudiants en els termes que s’indiquen. L’acord esmentat s’estableix per un període de quatre anys, renovable automàticament.

La base general segona de l’acord indicat (Tipus de cooperació) estableix que «La cooperació entre ambdues parts podrà incloure els punts següents: [...] 5. Programes i plans d’estudis conjunts.»

IV. Que ambdues parts consideren de mutu interès, per complir millor les seves funcions, establir el present conveni per aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, les parts acorden subscriure el present conveni amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

Primera. Finalitat del conveni específic

Aquest conveni específic té per finalitat regular la realització conjunta, entre la UIB i el LBP, d’un títol propi de grau en matèria de protocol, cerimonial i relacions institucionals, d’acord amb la demanda general en aquesta matèria existent en nombrosos àmbits de la societat, especialment en el camp de la investigació i la formació especialitzada, i com a conseqüència de les noves necessitats organitzatives per part de les institucions públiques i les entitats privades.

Segona. Desenvolupament del títol propi

El títol propi objecte del present conveni, amb indicació de la seva càrrega lectiva, és el següent:

TÍTOL PROPI DE GRAU

¿ Estudi de Primer Cicle de Protocol i Relacions Institucionals (3 anys). 210 crèdits (annex 1)

Així mateix, ateses les condicions d’accés, si escau, podrà donar lloc al títol de Diploma de Protocol i Relacions Institucionals (títol de formació bàsica de la UIB), amb la mateixa carrega lectiva.

Tercera. Direcció i coordinació

El LBP i la UIB nomenaran, respectivament, dos codirectors del títol propi de grau objecte del present conveni, un dels quals, almenys, ha de ser doctor. Els directors tindran les competències següents:

1. Seran els responsables de la docència en els cursos i els encarregats de dirigir-ne l’activitat acadèmica.
2. Seran els responsables de coordinar els continguts docents impartits en els distints mòduls, així com assegurar la qualitat dels materials que es lliurin als estudiants.
3. Seran els responsables de la selecció dels estudiants.
4. Seran els responsables d’atendre les peticions dels estudiants i d’organitzar totes les activitats docents programades per a ells.
5. Dirigiran l’avaluació final i proposaran el professorat que haurà de participar en aquesta avaluació, així com el tribunal qualificador del treball final de curs.

La UIB nomenarà per al títol propi objecte d’aquest conveni un coordinador, que tindrà les competències següents:

1. Avaluarà la qualitat del curs conforme als criteris i la normativa de la UIB.
2. Serà el responsable de complir amb les obligacions imposades per la normativa d’estudis propis de la Universitat.

Quarta. Normes de funcionament

Les col·laboracions derivades d’aquest conveni quedaran subjectes a les normes de la Universitat de les Illes Balears establertes a l’Acord normatiu 5586/2001, de 18 de desembre, pel qual s'aprova la normativa sobre títols propis de la Universitat de les Illes Balears, tenint en compte la naturalesa de la col·laboració.

Cinquena. Condicions econòmiques

L’EBP finançarà totalment el títol propi.

Els preus de les matrícules es comunicaran a la UIB i quedaran explícits a la publicitat que es faci de l’estudi propi.

La UIB percebrà com a compensació de l’EBP el 20 per cent (imposts no inclosos) del total dels ingressos dels estudis següents: Estudi de Primer Cicle de Protocol i Relacions Institucionals (3 anys), així com del títol de formació bàsica.

Aquesta compensació engloba els conceptes següents:

¿ Cànon universitari.
¿ Targeta universitària.
¿ Expedició de títols.

L’EIP haurà de realitzar la transferència dels ingressos que li corresponen a la UIB al número de compte que s’indicarà, especificant el número de factura, en quatre terminis del 25 per cent cada un, d’acord amb el calendari següent: abans del 31 de gener, del 30 d’abril, del 31 de juliol i del 30 de setembre de l’any natural corresponent.

No s’expedirà cap títol o diploma fins al moment en què tots els ingressos s’hagin satisfet íntegrament.

En el termini d’un mes des de la finalització de cada curs, l’EBP tancarà el pressupost, que es basarà en el nombre real d’alumnes i els preus efectivament pagats.

Sisena. Professorat

En la impartició del títol propi hi participaran professors de la Universitat o aquells que es puguin contractar específicament en les condicions que permeti la legislació vigent. Com a mínim un 20 per cent de la càrrega lectiva s’ha d’assignar a professors de la UIB.

Setena. Requisits d’accés

En el títol propi s’establiran els requisits exigits a l’apartat III (Accés), lletra A) (Accés a títols propis de grau), de l’Acord normatiu 5586/2001, de 18 de desembre, pel qual s'aprova la normativa sobre títols propis de la Universitat de les Illes Balears: «La forma d’accés als estudis que condueixin a un títol propi de grau serà anàloga a la forma d’accés als estudis oficials universitaris i ha de constar a l’acord d’aprovació del títol.»

Si escau, els requisits d’accés al títol de formació bàsica seran els establerts a l’annex 1.

Vuitena. Obtenció del títol propi

Per obtenir el títol de l’Estudi de Primer Cicle de Protocol i Relacions Institucionals, així com el títol de formació bàsica, s’hauran d’haver superat, per mitjà del procés d’avaluació corresponent, els estudis i les activitats acadèmiques que corresponen al dit títol. Hi haurà un programa d’estudis en el qual constaran els continguts de les parts o els mòduls dels estudis. En cap cas, la simple assistència no donarà lloc a l’obtenció del títol.

Novena. Gestió i reconeixement dels títols propis

El LBP realitzarà la matriculació i la gestió del títol d’acord amb els criteris que estableixi la UIB. Qualsevol matrícula que es faci amb posterioritat al període de matriculació establert haurà de dur el vistiplau de la Universitat.

El LBP comunicarà a la UIB, acabat el termini d’inscripció, la relació d’alumnes matriculats en cada curs, amb l’acreditació dels que hagin pagat la matrícula i amb especificació que compleixin els requisits d’accés a la Universitat, per la qual cosa aportarà la documentació necessària a aquest efecte. Així mateix, el LBP, en aquest moment, remetrà a la UIB pressupost estimat dels ingressos de cada curs.

El títol propi funcionarà en règim d’autofinançament.

El LBP aportarà els mitjans necessaris per a la realització dels estudis.

La publicitat que es realitzi de l’activitat formativa manifestada en el present conveni haurà d’incloure el logotip oficial de la UIB, per la qual cosa la UIB la supervisarà prèviament, abans de difondre-la.

Desena. Causes de resolució

Seran causa de resolució del present conveni:

1. L’acord mutu de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit.
2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni.
3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

Onzena. Comissió de seguiment

Es crea una comissió de seguiment, que serà formada per dos representants de la UIB i dos representants del LBP. La comissió esmentada coordinarà les relacions entre la UIB i el LBP en l’execució d’aquest conveni.

A més, la comissió esmentada resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte del present conveni. Abans de presentar els litigis produïts, quan sigui pertinent fer-ho, davant els òrgans jurisdiccionals ordinaris, s’haurà d’intentar la conciliació en el si de la comissió esmentada.

Dotzena. Durada

Aquest conveni de col·laboració té una durada de tres anys, comptats a partir del moment de la signatura, es pot prorrogar per períodes de temps iguals o més curts, mitjançant acord protocol·litzat de les parts, i s’extingirà per denúncia de qualsevol de les parts feta per escrit i comunicada a l’altra part amb una antelació mínima de sis mesos a la data d’acabament. Aquest acabament no afectarà el desenvolupament i conclusió dels acords específics que estiguin en execució, subscrits a l’empara d’aquest conveni.

Aquest conveni també s’extingirà per finalització del període de vigència, per mutu acord o per incompliment de les condicions establertes o qualsevol altra causa legalment prevista.

Tretzena. Naturalesa i jurisdicció

El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa. La resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en el seu compliment o interpretació correspondrà als jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa de Palma, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altra que els pugui correspondre.

Catorzena. Obligació de les parts

Cadascuna de les parts s’obliga davant l’altra a complir les obligacions derivades d’aquest conveni i de la normativa vigent que l’afecti.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d’aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

 

Pel Liceu Balear de Protocol i Relacions Institucionals, SL,

 

 

 

 Antoni Carbonell

Administrador

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

  

Montserrat Casas

Rectora

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 d’octubre de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 d’octubre de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).