Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

ACORD DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA ENTRE L’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE TÈCNICS TRIBUTARIS DE CATALUNYA I BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
 

Palma, 12 de setembre de 2011

REUNITS

D'una part, la senyora Pilar Arxé Fonalleras, presidenta de l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (d’ara endavant, APTTCB), amb domicili legal al c/ Lepant, 235, baixos, Barcelona.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents:

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes de cooperació en el camp de la docència i formació d'estudiants en l'àrea fiscal, així com per garantir la interrelació entre el món acadèmic i el professional, i les vies d’actualització i reciclatge dels estudiants i dels professionals.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions inclou:

1. L'organització i/o realització de seminaris, jornades, col·loquis o simposis sobre algun aspecte del sistema fiscal que acordin les dues institucions, a les quals es facilitaria l’accés als estudiants de la UIB, i feta la valoració prèvia per l’equip docent corresponent, es podria considerar formació convalidable per algun crèdit o matèria que es cregui adient.
2. Estudiar la implantació d’un sistema de pràctiques amb la col·laboració dels tècnics tributaris associats, que asseguri la formació pràctica dels estudiants.
3. La realització per part de l’APTTCB un cop l’any d’una xerrada informativa per als alumnes de la Facultat d’Economia i Empresa de la UIB per tal d’informar dels serveis i activitats de l’Associació, i oferir la possibilitat d’ingrés als alumnes que ho desitgin.
4. Estudiar qualsevol altra possibilitat de col·laboració entre ambdues parts.

Tercera. Comissió de seguiment

Es crearà una comissió de seguiment del present acord formada per dos representants de la UIB i dos de l’APTTCB, que periòdicament o quan sigui necessari es reunirà per fer un seguiment i valorar l’evolució de l’acord.

Quarta. Condicions financeres

No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

Cinquena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de tres anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes de col·laboració que hi hagi en fase de realització.

Sisena. Coordinació

La Rectora nomena com a responsable la degana de la Facultat d’Economia i Empresa, que coordinarà i revisarà les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars; cada una de les parts se'n queda un exemplar.
 

Per l’APTTCB,
Pilar ArxéÇ
Presidenta
 

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de juny de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de juliol de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).