Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I JOAN VANRELL TORELLÓ PER A LA INCORPORACIÓ DE DIVERSES PUBLICACIONS PERIÒDIQUES A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE LES ILLES BALEARS

Palma, 11 de novembre de 2011

REUNITS

 

D’una part, Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en virtut del Decret 25/2011, d’1 d’abril (BOIB núm. 53, de 9 d’abril), pel qual és nomenada rectora de la UIB, com a representant d’aquesta institució, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB.

De l’altra part, Joan Vanrell Torelló, amb DNI 43122941B i amb domicili al carrer Major, 26, Sineu.

EXPOSEN 

Primer. Que el senyor Joan Vanrell Torelló posseeix un conjunt d’exemplars originals, les característiques dels quals s’exposen a l’annex 1, corresponents a les publicacions periòdiques següents:

  • Anales de Sineu
  • El Republicano
  • España Nueva
  • Sa Defensa
  • San Marcos
  • Sinium

Que el senyor Joan Vanrell Torelló vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

Segon. La Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del seu Servei de Biblioteca i Documentació, té els mitjans tècnics i l'experiència necessària per dur a terme projectes de construcció de biblioteques digitals i versions digitals de documents.

Que l’esmentat servei ha desenvolupat la Biblioteca Digital de les Illes Balears (BIDIB), un dipòsit des del qual es difonen en forma oberta (gratuïta) la producció científica, cultural i erudita de les Illes Balears per permetre’n la seva comunicació i posada a disposició a través de la xarxa Internet, facilitar-ne la consulta per mitjà d’una interfície comuna i assegurar-ne la preservació dels continguts, tot respectant la naturalesa i els criteris propis de cada publicació i en benefici de l’interès general.

Tercer. La UIB, d'acord amb els seus Estatuts, té entre les seves missions la col·laboració amb les institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i el desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears. I considera que aquest projecte és important per a aquestes qüestions i per ampliar l'àmbit d'investigació, per facilitar tant a la comunitat universitària com al conjunt dels ciutadans de les Illes Balears l'accés a la informació continguda en aquests documents.

Quart. Que les parts comparteixen la voluntat d’impulsar el progrés i desenvolupament de la societat mitjançant la transmissió i difusió de coneixements, tot aprofitant les noves oportunitats que ofereixen les tecnologies de la informació, per la qual cosa consideren important fer presents a la xarxa Internet els continguts de les publicacions periòdiques detallats a l’annex 1, per augmentar-ne la visibilitat i consulta entre la comunitat científica nacional i internacional, en benefici de la recerca i la cultura, així com dels mateixos autors dels treballs.

És per això que

ACORDEN

Primer. És objectiu d’aquest conveni la digitalització de les publicacions periòdiques esmentades a l’annex I i la seva inclusió i catalogació a text complet a la BIDIB. Mitjançant aquest acord, el senyor Joan Vanrell Torelló cedeix als promotors del dipòsit els drets que li corresponen en matèria de reproducció i comunicació pública de les dites publicacions periòdiques, a fi i efecte que se’n faci difusió per mitjà de l’esmentat dipòsit i que se’n preservin els continguts.

Segon. Abast de la cessió. Aquesta cessió és gratuïta, amb eficàcia a nivell mundial, i s’efectua en règim de no exclusivitat. Habilita els promotors del dipòsit a efectuar les accions necessàries (reproducció, transformació o adaptació a formats o presentacions diferents) per al compliment de l’objectiu del conveni, ja sigui directament o per encàrrec dels promotors del dipòsit a terceres persones sota la seva responsabilitat directa. Amb aquesta mateixa finalitat el senyor Joan Vanrell Torelló autoritza la utilització del nom i imatge de capçalera de les dites publicacions periòdiques, així com altres elements d’identificació inclosos els gràfics, tipogràfics, de disseny o similars.

Tercer. Obligacions de la UIB. Mitjançant aquest acord la UIB es compromet a:

1. Digitalitzar i crear una col·lecció digital per a cada una de les publicacions periòdiques esmentades.

2. Incorporar el registre bibliogràfic i el text complet de les dites publicacions periòdiques a la BIDIB.

3. Fer possible la presència a la BIDIB d’aquestes publicacions periòdiques, tant a efectes de difusió com de preservació dels continguts, tot assumint les despeses que se’n derivin.

4. Fer-se responsable de la gestió i el manteniment de les col·leccions digitals creades a la BIDIB fruit d’aquest conveni.

5. Assessorar el senyor Joan Vanrell Torelló en els aspectes legals i tècnics relatius al compliment de l’objectiu del conveni.

6. Respectar en tot moment les dades d’identificació de cada una de les publicacions periòdiques que es difondran per mitjà de la BIDIB.

7. Acabar les tasques de digitalització, tractament de documents electrònics, integració, catalogació i publicació a la BIDIB en un termini de 6 mesos des del moment de la signatura del present conveni.

Aquestes operacions es faran d’acord amb els procediments establerts per la Universitat de les Illes Balears (vegeu annex 2).

La UIB nomena les persones que s’indiquen a l’annex 3 com a representant executiu i interlocutor tècnic de la Universitat de les Illes Balears amb el senyor Joan Vanrell Torelló.

Quart. Obligacions del senyor Joan Vanrell Torelló. Mitjançant aquest acord el senyor Joan Vanrell Torelló es compromet a lliurar a la Unitat de Digitalització i Web del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB els exemplars de les publicacions periòdiques detallats a l’annex I perquè es digitalitzin.

Una vegada finalitzades les tasques de digitalització, la documentació entregada es retornarà al senyor Joan Vanrell Torelló.

Cinquè. Vigència del conveni

El present conveni tindrà efectes a partir del moment de la seva signatura i es mantindrà en vigor fins al compliment de les obligacions adquirides per la UIB i esmentades a l’apartat tercer anterior.

Sisè. Modificació del conveni

Els pactes d’aquest conveni es poden modificar per acord mutu. La modificació s’inclourà mitjançant addenda als pactes d’aquest instrument.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen en tres exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data esmentats a l’encapçalament.

Montserrat Casas
Rectora

Joan Vanrell

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 d’octubre de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 d’octubre de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

ANNEXOS 1, 2 i 3