Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE LES ILLES BALEARS (COAIB) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB) PER A TASQUES DE LA UNITAT D’ANIMACIÓ I TECNOLOGIES AUDIOVISUALS (LADAT) DE LA UIB

Palma, 5 de juny de 2012

REUNITS

D'una banda, l’Il·lustríssim Senyor Joan Morey Pizà, degà del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, en virtut de les eleccions col·legials celebrades el 18 de maig de 2011, que actua en representació del COAIB d’acord amb les facultats que li confereix l’article 45 dels Estatuts del COAIB.

I de l’altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

MANIFESTEN

Que la Unitat d’Animació i Tecnologies Audiovisuals de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, LADAT) és una estructura integrada a la xarxa internacional d’universitats i centres d’animació per innovar i formar professionals en animació avançada amb l’objecte de ser un mitjà que permeti, no solament la continuïtat de les activitats presents, sinó ampliar els horitzons dins l’àrea de la creació audiovisual digital.

PACTEN

PRIMER. OBJECTE

L’objecte del present conveni de col·laboració és establir un marc d’actuació entre el COAIB i la UIB a través de la unitat LADAT d’animació i tecnologies audiovisuals dins del sector de la infoarquitectura, sigui a través de cursos, màsters, postgraus, conferències o qualsevol altra activitat destinada a la formació, la difusió i el coneixement de les tecnologies aplicades a l'arquitectura.

SEGON. CONDICIONS GENERALS DEL CONVENI

1. Per part del LADAT de la UIB:

a) El LADAT porta a terme un conjunt de programes de formació dins del camp de la infoarquitectura. El LADAT oferirà al COAIB que els associats d'aquesta entitat tinguin accés preferent per a aquests programes de formació.

b) El LADAT es posa a disposició del COIAB per organitzar, si és el cas, possibles cursos de formació específica en l'àrea de la infoarquitectura a demanda d’aquesta entitat. En aquest cas el procés d'organització de cada curs serà objecte d'acords més específics entre el LADAT i el COAIB.

c) Els associats del COAIB tindran un descompte del 20% en totes les activitats de formació en l'àrea de la infoarquitectura que la unitat LADAT dugui a terme.

d) El LADAT organitzarà amb el COAIB activitats de difusió dins l'àrea de la infoarquitectura, com taules rodones, conferències, sessions i cicles de projecció. En aquests casos el procés d'organització i realització de cada activitat serà objecte d'acords més específics entre el LADAT i el COAIB.

e) El LADAT es posa a disposició del COAIB per confeccionar, si és el cas, possibles realitzacions audiovisuals a demanda aquesta entitat. En aquest cas, cada realització audiovisual sol·licitada serà objecte d'acords més específics entre el LADAT i el COAIB.

f) El LADAT i el COAIB es reconeixen mútuament com a socis d’alt valor afegit de cara a la recerca i presentació de projectes audiovisuals conjunts o en col·laboració amb tercers, per a l’obtenció de finançament en programes tecnològics d’infoarquitectura en els àmbits autonòmic, estatal, europeu o mundial.

g) El LADAT introduirà la imatge corporativa COAIB en totes les activitats objecte d'aquest conveni.

h) Les col·laboracions en matèria de formació o d’altra naturalesa que es derivin del present conveni entre el COAIB i el LADAT i que generin un contingut econòmic seran gestionades mitjançant la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, a l'empara del que disposen l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats (Llei 6/2001, de 21 de desembre, BOE núm. 307, de 24 de desembre) i els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (Decret 64/2010, de 14 de maig, BOIB núm. 76, de 22 de maig). En aquest marc, la Fundació Universitat-Empresa col·laborarà amb el LADAT i el COIAB dins els termes que s'especifiquen a l'Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol, pel qual s’encarrega a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització d’activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i del coneixement i l’emprenedoria (FOU núm. 352, de 16 de setembre).

2. Per part del COAIB:

a) El COAIB donarà difusió a totes les activitats objecte d'aquest conveni i a les notícies que s’hi relacionin que siguin d’interès per als col·legiats.

b) El COAIB traslladarà a la unitat LADAT totes les necessitats de formació que detecti entre els seus associats perquè puguin ser realitzades a través de cursos específics.

c) El COAIB col·laborarà amb el LADAT en la mesura de les seves possibilitats, facilitant informació o suggeriments, des del seu coneixement de l’exercici de la professió d’arquitecte, per tal de contribuir a millorar el programa formatiu del LADAT propi de l’àmbit d’aquest conveni.

TERCER. PREU

Aquest conveni no té cap contraprestació econòmica directa per a cap de les parts signants.

QUART. VALIDESA DEL CONVENI

1. El present conveni constitueix expressió completa i exclusiva del que han acordat les parts, i substitueix totes les propostes orals o escrites i qualsevol altra comunicació existent entre ambdues amb anterioritat a la data actual.

2. La declaració de nul·litat total o parcial d’alguna de les clàusules que no sigui de naturalesa essencial per a l’existència del conveni, serà tinguda per no feta, cosa que no invalidarà o afectarà de cap forma la resta de clàusules i pactes, i sens perjudici de la voluntat de les parts d’esmenar les clàusules en qüestió amb l’objecte de preservar els interessos comuns i l’objectiu del conveni.

CINQUÈ. DURADA

El present conveni de col·laboració entrarà en vigor el dia de la seva signatura i té una durada d’un any. Es renovarà de manera automàtica per períodes successius d’un (1) any si no es produeix denúncia en sentit contrari per cap de les parts signants.

SISÈ. COMUNICACIONS

Totes les comunicacions caldrà adreçar-les a:

COAIB
C/ de la Portella, 14, 4t
07001 Palma
culturapalma@coaib.es

LADAT. Unitat d’Animació i Tecnologies Audiovisuals
Universitat de les Illes Balears

Ed. Europa. ParcBIT
Cra. de Valldemossa, s/n

07121 Palma
ladat@uib.es

Qualsevol modificació de les dades s’ha de comunicar per escrit a l’altra part en una data no superior a un mes sobre la data efectiva del canvi.

I com a prova de conformitat, les parts signen el present conveni al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

 

Pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears,
Joan Morey
Degà

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de febrer de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 15 de març de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).