Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni Marc de cooperació científica i tecnològica entre la Universitat de les Illes Balears i l’ empresa Poraxa

 

Palma, 11 de juny de 2010

Per una part, la Universitat de les Illes Balears, representada per la Rectora, doctora Montserrat Casas Ametller, identificada amb el DNI núm. 40275075-M, amb domicili legal a la carretera de Valldemossa, km 7,5, de Palma (Illes Balears) (Espanya), en endavant, la UIB, que actua com a representant d’aquesta institució, segons estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

Per l’altra, l'empresa Poraxa Mallorca, SL, degudament representada pel gerent, senyor Antoni Garí Ferrer, identificat amb el DNI núm. 78209868-R, amb domicili legal a la carretera de Montuïri, km 0.9, de Porreres, d'ara endavant, Poraxa, en els termes i condicions següents:

DECLARACIONS

Declara la UIB: Que la Universitat de les Illes Balears (UIB) és una entitat de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, dirigida a realitzar el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi.

Declara l'empresa Poraxa: Que l'entitat Poraxa Mallorca, SL, té, com una de les activitats a què dedica el seu objecte social, la realització de models 3D, principalment en poliestirè expandit amb una màquina denominada fresadora de 5 eixos amb les característiques tècniques següents: dimensions útils de treball 5 * 2,5 * 1,3 metres.

Que ambdues institucions tenen propòsits comuns orientats a la realització de projectes vinculats amb la tecnologia i el servei a la societat.

Que, atès que la cooperació és d'interès per a ambdues institucions, consideren convenient establir el present conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA: OBJECTE

L’objecte del present conveni és establir i desenvolupar mecanismes i instruments de mútua col·laboració i benefici, sumant esforços i recursos disponibles a efectes de brindar un millor servei a la comunitat, així com promoure el desenvolupament de la investigació científica i tecnològica.

SEGONA: ABAST

Per poder complir el conveni, les parts acorden desenvolupar activitats com les que de manera enunciativa s'esmenten:

     

  1. Establir les bases per subscriure acords específics amb objectius concrets, unitats responsables, terminis d'execució, finançament i altres condicions necessàries per a l'execució del present conveni.
  2. Col·laborar en l'execució d'acords específics, sobre la base de reciprocitat d'obligacions i drets, mitjançant serveis de professionals i informació científica, tecnològica i d'avançada.
  3. Facilitar l'ús d'instal·lacions, equips i materials sota la supervisió de l'amfitriona, sense altra restricció que la limitació dels recursos.
  4. Designar entre el seu personal i/o funcionaris un coordinador per executar cada un dels acords específics.

TERCERA: ACORDS ESPECÍFICS

La cooperació projectada l’han de desenvolupar ambdues parts en el marc del present conveni, en forma anual i orientada a les seves necessitats operacionals i pressupostàries.

Els acords específics es consideraran com a annexos al present instrument, en els quals es precisarà la descripció, els objectius, les activitats, les propostes, les unitats responsables, els recursos tècnics, financers i humans, els procediments i lineaments generals per a la seva execució, els terminis i horaris, les obligacions de les parts i, en general, totes les estipulacions necessàries per a una correcta realització.

Com a col·laboració inicial, es fixa un assessorament tècnic i científic per part de la UIB en el camp de la informàtica gràfica i visió per ordinador, supervisat pel director de la Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador i Intel·ligència Artificial del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB doctor Francisco J. Perales (prof. TEU en CCIA) per a cinc estudis tecnològics d’interès mutu. Com a contrapartida, l'empresa Poraxa es compromet a facilitar els mitjans i materials necessaris per a la realització de cinc desenvolupaments tecnològics equivalents als estudis anteriorment considerats i que siguin d’interès mutu i similars en cost i temps dedicats.

Per una part, l'empresa Poraxa tindrà la possibilitat de rebre formació en programes de disseny 3D tipus Catia, Solid Works o similar i en el maneig d’escàners 3D, així com en la transferència de becaris en períodes de pràctiques, d'acord amb la normativa vigent de la UIB.

D'altra banda, l’empresa Poraxa ofereix a la UIB la possibilitat de desenvolupament de projectes de rehabilitació (aïllament tèrmic, duplicats de peces o ornaments, etc.) d'edificis històrics de la UIB a preu de cost i sense cap benefici comercial.

QUARTA: FINANÇAMENT

Per a la consecució dels objectius del present conveni, les parts es comprometen a dotar-los econòmicament, d'acord amb les seves possibilitats, i a procurar suports financers extrapressupostaris de caràcter públic o privat, nacional o internacional.

CINQUENA: RELACIÓ LABORAL

Les parts convenen que el personal seleccionat per cada una per a la realització de l'objecte matèria del present conveni, s'entendrà relacionat exclusivament amb aquella que l’hagi emprat; per tant, assumiran la seva responsabilitat per aquest concepte i en cap cas no seran considerades com a patrons solidaris o substituts.

 

SISENA: PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La propietat intel·lectual que es derivi dels treballs realitzats amb motiu d'aquest conveni estarà subjecta a les disposicions legals aplicables i als instruments específics que subscriguin les parts sobre el particular, i s’atorgarà el reconeixement corresponent als qui hagin intervingut en l'execució d’aquests treballs.

SETENA: VIGÈNCIA

Aquest conveni tindrà una vigència de cinc (5) anys, comptats a partir de la data de la firma, i es prorrogarà automàticament per períodes iguals, llevat que una de les parts comuniqui a l'altra, per escrit i amb sis mesos d'antelació, la intenció de donar-lo per acabat.

Per al cas d'acabament, ambdues parts prendran les mesures necessàries per evitar perjudicis tant a elles mateixes com a tercers, amb el benentès que hauran de continuar, fins a acabar-les, les accions ja iniciades.

VUITENA: INTERPRETACIONS I CONTROVÈRSIES

Aquest conveni és producte de la bona fe, raó per la qual els conflictes que es presentessin quant a la seva interpretació i formalització i al seu compliment, les parts els resoldran de comú acord.

Atès que les parts estan conformes amb el contingut i l’abast del present conveni, el firmen en dos (2) exemplars, igualment vàlids.

Por la Universitat de les Illes Balears
Montserrat Casas
Rectora

Por la Empresa Poraxa Mallorca, SL.
Antoni Gari
Gerent

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 d’abril de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 15 de juny de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).