Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de col·laboració entre Ràdio i Televisió de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per a tasques de la unitat d’animació i tecnologies audiovisual (LADAT)

 

Palma, 21 de maig de 2010

REUNITS

D'una banda, la Sra. María Luisa Goñi Sanzberro com a directora general, consellera i secretària del Consell d’Administració de la societat mercantil Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU (en endavant, RTVM), amb NIF A57383705 i domicili a Palma, Gran Via Asima, 2, 7a planta (07009), societat que fou inscrita en el Registre Mercantil de Palma, al tom 2177, foli 188, full PM-52899, inscripció 1ª, i amb els nomenaments esmentats que actualment segueix tenint d’acord amb l’escriptura pública de cessament i nomenament de l’òrgan d’administració de data 17 d’agost de 2007, autoritzada pel notari de Palma Sr. Enrique Terrasa Comas, amb el número 1386 del seu protocol, i també segons l’escriptura complementària de l’anterior, de modificació d’Estatuts i de nomenament de càrrecs de data 3 de juny de 2008, autoritzada pel notari de la mateixa ciutat Sr. Ciriaco Corral García amb el número 1487 del seu protocol; i finalment, d’acord amb les competències que, quant a la contractació i representació de la societat, té conforme els punts i) i s) de l’article 20 dels Estatuts Socials, els quals foren aprovats a la sessió plenària del Consell de Mallorca el 7 de novembre de 2005, i modificats a les posteriors sessions de 3 d’abril de 2006, de 3 de desembre de 2007, de 2 de juny de 2008 i de 5 de febrer de 2009 i els quals foren documentats mitjançant l’escriptura de constitució de l’entitat Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU, de data 29 de novembre de 2005, autoritzada pel notari de Palma Sr. Ciriaco Corral García amb número de protocol 1594, mitjançant l’escriptura de trasllat de domicili social, de data 13 de novembre de 2008, autoritzada pel notari de Palma Sr. José Luis Gómez Díez amb número de protocol 2349, mitjançant l’escriptura de modificació dels Estatuts Socials, de data 4 de març de 2009, autoritzada pel notari de Palma Sr. Carlos Jiménez Gallego amb número de protocol 891, així com mitjançant les dues escriptures abans esmentades quant a cessaments i nomenaments d’una banda, i quant a modificació dels Estatuts Socials i de nomenament de càrrecs, de l’altra.

I de l’altra, la Magnífica Sra. Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, en representació d’aquesta última d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

MANIFESTEN

I. Que la Ràdio i Televisió de Mallorca (en endavant, RTVM) és una societat mercantil creada pel Consell de Mallorca a l’empara del que preveuen els articles 85 i 85 tr. de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, i de la Llei 10/2005, de 14 de juny, de mesures urgents per a l’impuls de la televisió digital terrestre, d’alliberament de la televisió per cable i foment del pluralisme, que possibiliten que el Consell de Mallorca disposi de dos canals per emetre en tecnologia TDT per l’àmbit territorial de Mallorca.
II. Que la RTVM té encomanada la gestió directa del servei de ràdio i televisió públiques d’abast insular de Mallorca pel Consell de Mallorca, amb el supòsit principal que puguin servir com a elements bàsics de cohesió territorial i social, que contribueixin a la normalització lingüística, esdevinguin eines de comunicació entre els diferents elements de la societat mallorquina i potenciïn la identitat de Mallorca com a poble.
III. Que la Unitat d’Animació i Tecnologies Audiovisuals de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, LADAT) és una entitat educativa universitària de formació i investigació dins del camp de l’audiovisual i les imatges de creació electrònica, amb un gran prestigi nacional i internacional, que promociona un sector emergent dins les noves tecnologies de la comunicació, d’alt valor afegit, que podrà ampliar amb les noves instal·lacions dins el ParcBIT.

PACTEN

PRIMER. OBJECTE

L’objecte del present conveni de col·laboració és establir un marc d’actuació entre RTVM i la UIB per a la difusió, promoció, i organització de diferents activitats formatives que durà a terme el LADAT dins del sector de l’audiovisual, destinades a la formació, la difusió i el coneixement de la tecnologia aplicades a les arts audiovisuals.

SEGON. PREU

Aquest conveni no té cap contraprestació econòmica directa per a cap de les parts signants.

TERCER. DURADA

El present conveni de col·laboració entrarà en vigor el dia que se signi i s’estendrà fins al 31 de desembre de 2010. La renovació es produirà de manera automàtica per períodes successius d’un (1) any si no es produeix denúncia en sentit contrari per cap de les parts signants.

QUART. CONDICIONS GENERALS DEL CONVENI

1.- Per part de la UIB a través del LADAT:

   

 1. El LADAT es posa a disposició de RTVM per poder organitzar, si escau, possibles cursos de formació específica en àrees de l’audiovisual a demanda de RTVM. En aquest cas, el procés d’organització de cada curs serà objecte d’acords més específics entre el LADAT i RTVM. La UIB, a través del LADAT, oferirà a RTVM que el personal d’aquesta entitat tingui accés preferent per a aquests programes de formació contínua en les condicions que ambdues institucions pactin en cada cas.
 2. La UIB, a través del LADAT, i RTVM es reconeixen mútuament com a socis d’alt valor afegit de cara a la recerca i presentació de projectes audiovisuals conjunts o en col·laboració amb tercers, per a l’obtenció de finançament per a programes tecnològics o de continguts audiovisuals, qualsevol que sigui la seva naturalesa, en els àmbits autonòmic, estatal, europeu o mundial.
 3. La UIB, a través del LADAT, oferirà preferencialment a RTVM l’accés a productes audiovisuals creats en el si de qualsevol dels seus cursos formatius, per a la seva emissió per a qualsevol de les graelles i els formats d’emissió de RTVM. En aquest sentit, RTVM podrà proposar el LADAT que algunes de les tasques proposades en el si dels cursos de formació puguin tenir per objecte la realització de peces relacionades amb la mateixa imatge de marca de RTVM, com poden ser indicatius, "mosques", anagrames, cortinetes de continuïtat, bucles o qualsevol altra que RTVM podrà utilitzar dins de les seves graelles de programació esmentant-ne autor i procedència.
 4. La UIB, a través del LADAT, i RTVM convergiran en el disseny i la realització de programes audiovisuals didàctics dirigits a la difusió de la tasca que realitza el LADAT, així com de programes més específics dirigits a grups de població de Mallorca com alumnes estudiants de primària, secundària, ESO o cicles formatius.
 5. Les col·laboracions en matèria de formació o d’altra naturalesa que es derivin del present conveni entre RTVM i la UIB (aquesta, a través del LADAT) i que generin un contingut econòmic, seran gestionades mitjançant la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, a l'empara del que disposen l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats (Llei 6/2001, de 21 de desembre, BOE núm. 307, de 24 de desembre de 2001) i els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (Decret 170/2003 d’aprovació: BOIB núm. 136, de 30 de setembre de 2003). En aquest marc, la Fundació Universitat-Empresa col·laborarà amb el LADAT i RTVM dins els termes que s'especifiquen a l'Acord normatiu 3236/1996, de 18 de setembre, sobre l’organització de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FOU núm. 124, de 20 de setembre).

2.- Per part de RTVM:

   

 1. RTVM oferirà espais de la seva graella per publicitar les ofertes formatives promogudes per la UIB corresponents al LADAT. Així mateix, RTVM reconeix el LADAT, els seus responsables, el seu professorat i les seves activitats de manera especial de cara a oferir-ne informació en els seus espais de notícies.
 2. RTVM, a través dels seus professionals, podrà involucrar-se en diferents fases del procés formatiu dels cursos oferts per la UIB a través del LADAT amb vista a explicar la visió professional del mitjà i les experiències sobre casos particulars que puguin servir d’exemple amb referència a la formació proposada.
 3. RTVM podrà acollir alumnes dels diferents cursos de la UIB a través del LADAT a les seves instal·lacions, immersos en programes de pràctiques tutelades complementàries a la formació impartida.
 4. RTVM possibilitarà la utilització, per part del LADAT i sempre que sigui possible, dels seus fons visuals/musicals, sempre que RTVM en tingui els drets legals de propietat, per a projectes en els quals RTVM estigui involucrada.

CINQUÈ. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. Als efectes de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la normativa que la desenvolupa, ambdues parts s’informen mútuament en aquest acte de la incorporació de les dades personals als fitxers automatitzats de les seves respectives titularitats, així com del tractament automatitzat al qual seran sotmeses aquestes dades amb la finalitat de ser utilitzades en les activitats operatives dels titulars, d’acord amb les finalitats del present contracte. Ambdues parts presten el seu consentiment exprés perquè les dades aquí recollides puguin ser cedides a altres empreses o entitats vinculades, així com, eventualment i quan ho sol·licitin, a les entitats públiques i als ens reguladors de l’audiovisual amb la finalitat de control i fiscalització polítics.
2. RTVM garanteix a la UIB, a través del LADAT, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, en els termes recollits a la Llei de protecció de dades, per a la qual cosa li facilitarà, quan ho sol·liciti, les dades del/s responsable/s del tractament del fitxer. El responsable del fitxer ha adoptat les mesures legalment exigides de seguretat dels fitxers, i s’obliga a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar les dades d’acord amb les finalitats del fitxer.
3. La UIB, a través del LADAT, garanteix, en qualsevol cas, la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals proporcionades, en respon i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades.

SISÈ. VALIDESA DEL CONVENI

1. El present conveni constitueix expressió completa i exclusiva del que s’ha acordat entre les parts, i substitueix totes les propostes orals o escrites i qualsevol altra comunicació existent entre ambdues amb anterioritat a la data actual.
2. Si alguna de les clàusules es declara nul·la totalment o parcialment, sempre que no sigui de naturalesa essencial per a l’existència del conveni, serà tinguda per no posada, cosa que no invalidarà o afectarà de cap forma la resta de clàusules i pactes, i sens perjudici de la voluntat de les parts d’esmenar les dites clàusules amb l’objecte de preservar els interessos comuns i l’objectiu del conveni.

SETÈ. CONFIDENCIALITAT

Pel que fa a la confidencialitat i finalitat del tractament de les dades de caràcter personal, l’encarregat del tractament dels fitxers de dades únicament i exclusivament accedirà a les dades contingudes en aquests fitxers o les aplicarà per realitzar, per compte del responsable dels fitxers, les finalitats següents:

1. Garantir els serveis contractats.
2. Efectuar el control comptable.
3. Garantir la prestació de serveis.
4. Respondre al control del Consell d’Administració.
5. Respondre al control polític del Consell de Mallorca.

Aquest acord sobre la confidencialitat de les dades s’estendrà fins i tot arribat el present conveni al seu terme i sense límit de temps. En tot cas, el que s’expressa a la present clàusula quedarà limitat en el seu compliment si la demanda de les dades protegides es fa per als casos prevists al paràgraf anterior sobre control i fiscalització polítics. En aquests casos, les parts igualment es comprometen a comunicar-se amb caràcter previ aquesta circumstància.

VUITÈ. COMUNICACIONS

Totes les comunicacions caldrà adreçar-les a:

RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SAU
Gran Via Asima, 2, 7a planta
Polígon de Son Castelló. 70009 PALMA
atravesset.tvmallorca@rtvm.cat
jperello.tvmallorca@rtvm.cat

LADAT. Unitat d’Animació i Tecnologies Audiovisuals
Universitat de les Illes Balears
Edifici Microsoft. ParcBIT
Cra. de Valldemossa, s/n
ladat@uib.es

Qualsevol modificació de les dades haurà de ser comunicada per escrit a l’altra en una data no superior a un mes sobre la data efectiva del canvi.

I com a prova de conformitat, les parts signen el present conveni al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per Ràdio i Televisió de Mallorca,
Maria Luisa Goñi
Directora general

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de maig de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 15 de juny de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).