Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni general de cooperació entre la Universitat Autònoma Metropolitana i la Universitat de les
Illes Balears

La Universitat Autònoma Metropolitana (des d'ara, la UAM) i la Universitat de les Illes Balears (des d'ara, la UIB) subscriuen aquest conveni de cooperació amb el propòsit d'establir un programa d'intercanvi i col·laboració en àrees d'interès benèfiques per a ambdues institucions.

I

Els propòsits de cooperació entre la UAM i la UIB són els següents:

 • Promoure interès en les activitats de docència, investigació, preservació i difusió de la cultura de les respectives institucions, i
 • Incrementar la comprensió de l'entorn de les respectives institucions referent a la seva situació econòmica, l’ambient cultural i la posició davant importants temes socials.

II

Per arribar a aquests objectius, la UAM i la UIB es comprometen, fins on els permetin els seus mitjans i possibilitats, a:

 • Promoure intercanvis institucionals, convidant els professors i empleats de la institució associada que participin en una varietat d'activitats de docència o d'investigació, així com de desenvolupament professional;
 • Rebre estudiants de la institució associada, tant a nivell de grau com de postgrau, perquè realitzin estudis o investigació durant períodes de temps determinats;
 • Organitzar simposis, conferències, cursos curts, tallers i reunions sobre temes d'interès per a ambdues institucions;
 • Realitzar investigació conjunta i continuar amb programes d'educació;
 • Intercanviar publicacions i materials acadèmics, científics i culturals;
 • Intercanviar informació referent als avenços en el desenvolupament de la docència i dels estudiants, així com de la investigació que es porta a terme en cadascuna de les institucions;

III

Cada institució nomenarà un coordinador que s'encarregarà de donar seguiment a aquest conveni. Els coordinadors, en col·laboració amb el personal apropiat en cadascuna de les institucions, tindran les responsabilitats següents:

 • Promoure la col·laboració acadèmica, tant a nivell del professorat com a nivell de l'alumne graduat i no graduat, pel que fa als estudis i a la investigació;
 • Planejar, coordinar i servir de contacte principal per a activitats individuals i de grup, tant les realitzades dintre de la seva pròpia institució com les portades a terme conjuntament per ambdues institucions;
 • Difondre en cada institució informació sobre professorat, instal·lacions, labor en investigació, publicacions, materials bibliotecaris i recursos educatius de l'altra institució; i
 • Reunir-se periòdicament per revisar i avaluar activitats passades i idear nous esquemes per a convenis cooperatius en el futur.

IV

Aquest conveni general de cooperació serà el document de referència per a qualsevol conveni específic subscrit entre les parts. Aquests convenis específics haurien de detallar les obligacions a les quals es comprometi cadascuna de les parts, i no entraran en vigor fins a ser formulats per escrit, acceptats pels responsables assignats per les parts per a cada conveni i aprovats per escrit per ambdues parts. L'abast de les activitats establertes en cada conveni específic dependrà dels fons de què disposin ambdues institucions per donar suport a les activitats de col·laboració programades, així com de les subvencions financeres que pugui obtenir alguna de les institucions, a través de fonts externes.

V

Les parts acorden que no han assumit cap compromís financer a la signatura del present conveni, i que cada programa, projecte o conveni específic ha d’indicar els detalls financers que el regularan.

VI

La vigència del present conveni és de 4 anys a partir de la data de la seva signatura, prorrogable pel mateix període, de forma automàtica. En cas que alguna de les parts tingui intenció d'acabar la relació, ho ha de fer saber a l'altra part mitjançant comunicació escrita, explicant les raons tècniques o administratives que la impossibiliten, i de manera conjunta acordaran el que sigui procedent quant a la terminació del present conveni, terminació que en cap cas no pot efectuar-se en un lapse menor de 90 (noranta) dies comptats a partir de la data del comunicat assenyalat, i que es farà sense penalitat per a les parts. En cas que aquest conveni s’acabi, ni la UAM ni la UIB tindran responsabilitat davant l'altra institució per les pèrdues monetàries o d'una altra índole que puguin resultar.

Llegit el present conveni per ambdues parts i assabentades del seu contingut i abast, perquè n’hi hagi constància el signen conformement en dos exemplars en espanyol i dos en català, i les dues versions són igualment vàlides.

 

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Dra. Montserrat Casas Ametller
Rectora
DATA: 6 de maig de 2010

UNIVERSITAT AUTÒNOMA METROPOLITANA
Dr. Enrique Fernández Fassnacht
Rector general
DATA: 10 de juny de 2010

REVISIÓ JURÍDICA
Sr. David Cuevas García
Advocat general
DATA: 10 de juny de 2010

 

FULL DE SIGNATURES DEL CONVENI GENERAL DE COOPERACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA METROPOLITANA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 d’abril de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 15 de juny de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).