Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de Vic, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Lleida per a la realització conjunta del Màster Universitari i del Doctorat en Educació Inclusiva

Vic, 23 d’octubre de 2008

REUNITS

D’una banda, la Rectora de la Universitat de Vic, Magnífica i Excel·lentíssima Senyora Assumpta Fargas Riera, com a representant d’aquesta i d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, que actua d’acord amb els poders atorgats a favor seu per la Fundació Universitària Balmes (FUB), entitat titular de la Universitat de Vic. La FUB està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 150 i identificada amb el CIF G58020124.

D’altra banda, la Rectora Magnífica de la Universitat de les Illes Balears, senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d’aquesta i d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

I d’altra banda, el Rector de la Universitat de Lleida, senyor Joan Viñas Salas, com a representant d’aquesta i d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i el Decret 201/2003, de 26 d’agost, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

Totes les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte, i

MANIFESTEN

I. Que la Universitat de Vic, la Universitat de les llles Balears i la Universitat de Lleida tenen, entre els seus objectius, l’organització i el desenvolupament de màsters universitaris i de programes de doctorat.
II. Que el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, disposa que les universitats espanyoles podran organitzar ensenyaments conjunts conduents a títols oficials mitjançant la subscripció del conveni corresponent.
III. Que, atesa la coincidència d’objectius formatius, a més de l’acreditada experiència en l’àmbit de l’educació especial i atenció a la diversitat, les universitats esmentades s’han proposat realitzar conjuntament el Màster i el Doctorat en Educació Inclusiva, que varen aprovar els òrgans competents de les universitats signants.
IV. Que és voluntat de les parts l’establiment d’una fórmula de col·laboració per a l’organització i el desenvolupament d’un màster universitari i d’un programa de doctorat en aquest àmbit.

I, amb la finalitat de formalitzar la col·laboració esmentada, les parts acorden subscriure aquest conveni específic, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

1. Aquest conveni té per objecte establir les condicions de la col·laboració entre les universitats signants per a la realització i l’organització dels ensenyaments conjunts de Màster i de Doctorat en Educació Inclusiva, que s’han proposat per ser impartits a partir de l’any acadèmic 2009-2010.
2. El màster i el doctorat s’organitzaran de forma conjunta entre les tres universitats, i tota la documentació recollirà expressament el caràcter d’ensenyaments conjunts, fent constar les universitats participants.

Segona. Aprovació del màster i del doctorat

1. Les propostes del màster i del doctorat, així com els continguts organitzatius i acadèmics, es realitzaran d’acord amb els criteris establerts i amb l’imprès o el suport informàtic normalitzat a aquest efecte per cada una de les universitats.
2. Les propostes del màster i del doctorat, una vegada aprovades pels òrgans competents de les universitats signants o per l’òrgan corresponent en el cas d’universitats estrangeres, han de ser verificades pel Consell d’Universitats, autoritzades per les CA i aprovada la seva inscripció en el RUCT pel Consell de Ministres, d’acord amb la normativa vigent.
3. L’eficàcia del conveni queda supeditada a aquestes aprovacions.

Tercera. Òrgans de govern del màster i del doctorat i mecanismes per assegurar la coordinació entre les universitats

1. La coordinació del màster i del doctorat serà rotatòria i recaurà cada dos anys en una universitat. La Universitat de Vic inicia la coordinació dels dos ensenyaments, seguida de la Universitat de les Illes Balears i de la Universitat de Lleida, per aquest ordre.
2. Per tal de garantir la coordinació de l’oferta formativa i l’assegurament de la qualitat del màster i del doctorat, es crearan òrgans de govern d’aquests ensenyaments i mecanismes de coordinació entre les universitats. Es diferenciaran els responsables del procés de seguiment i per assegurar la qualitat de l’ensenyament següents: 

 • Comissions coordinadores del màster i del doctorat: òrgans interns de cada universitat, amb la composició que indiqui la normativa de cadascuna.
 • Comissió interuniversitària de coordinació del màster i del doctorat, formada pels diferents responsables dels programes formatius de cada una de les universitats implicades.
 • Coordinador/a general del màster i del doctorat, designat/ada per la comissió interuniversitària de coordinació del màster i del doctorat, de la universitat que coordini els ensenyaments en aquella edició.

3. Les funcions generals dels diferents òrgans de govern del màster i del doctorat són: 

 1. De la comissió coordinadora del màster i del doctorat 
  • Fer el seguiment de la implantació del programa formatiu.
  • Establir els mecanismes de coordinació corresponents amb el professorat del programa i concretar un calendari de reunions.
  • Actuar d’òrgan d’admissió d’estudiants al màster i al doctorat.
  • Recollir les evidències de qualitat segons els protocols de seguiment establerts en cada universitat.
  • Avaluar els indicadors i estàndards de qualitat referits a la planificació i l’estructura curricular, la docència, els resultats acadèmics i la satisfacció global dels estudiants.
  • Elaborar els informes pertinents d’avaluació de la qualitat del programa formatiu d’acord amb la normativa pròpia de cada universitat.
  • Reunir-se un cop al trimestre i de forma extraordinària, sempre que els membres ho considerin oportú.
  • I totes les funcions que es considerin de la seva competència.
 2. De la comissió interuniversitària de coordinació del màster i del doctorat
  • Fer el seguiment conjunt de la implantació dels programes formatius a les tres universitats participants.
  • Assegurar la difusió del màster i del doctorat.
  • Fer el seguiment del procés d’admissió d’estudiants i de matriculació a cada universitat.
  • Vetllar pel desenvolupament òptim de les sessions que es realitzaran a través de videoconferència.
  • Establir les pautes generals per a l’avaluació del treball de final de màster i del doctorat.
  • Analitzar els informes de la comissió coordinadora del màster i del doctorat de cada universitat.
  • Elaborar un informe global d’avaluació de la qualitat del programa formatiu a partir dels informes de les comissions coordinadores del màster i del doctorat de cada universitat.
  • Introduir les correccions que es considerin necessàries en les edicions successives del màster i del doctorat.
  • Reunir-se dues vegades al curs i de forma extraordinària sempre que sigui necessari.
  • I totes aquelles funcions que es considerin de la seva competència.
 3. Del coordinador/a general del màster i del doctorat
  • Coordinar les activitats que, respecte al Màster i al Doctorat en Educació Inclusiva, realitzin les universitats signatàries.
  • Responsabilitzar-se de les relacions institucionals del màster i del doctorat i de la gestió diària.
  • Vetllar pel bon funcionament de la comissió interuniversitària de coordinació i presidir-la.
  • Convocar les reunions de seguiment.

Quarta. Admissió i matrícula dels estudiants

1. Els estudiants que estiguin interessats a cursar el màster i el doctorat s’han de preinscriure en el període establert per cada universitat.
2. Els estudiants interessats han d’acreditar que estan en possessió dels requisits legals d’accés, així com dels requisits específics d’admissió i els aprenentatges previs establerts en els estudis aprovats, d’acord amb la normativa vigent.
3. Les comissions coordinadores del màster i del doctorat de cada universitat faran la selecció dels candidats, d’acord amb els criteris d’admissió i selecció o de valoració de mèrits establerts en els projectes del màster i del doctorat.
4. Els estudiants admesos al màster i al doctorat es matricularan a la universitat a la qual han fet la preinscripció.

Cinquena. Gestió d’expedients i títols

1. La matriculació i gestió acadèmica dels estudiants es realitzarà a la universitat participant en la qual l’estudiant ha fet la preinscripció. Cada universitat és responsable de la tramitació dels expedients i de la gestió acadèmica de l’alumnat que hagi matriculat.

Cada universitat ha de proporcionar la informació sobre els alumnes matriculats als coordinadors interns del màster i del doctorat de la universitat en què es matriculin, els quals l’han de fer arribar al coordinador general del màster i del doctorat.

2. Cada universitat és la responsable de la tramitació, l’expedició i el registre del títol de Màster Universitari i de Doctor/a per la universitat respectiva, que serà expedit pel rector de la universitat corresponent, de conformitat amb el model i els requisits que estableixi el Ministeri d’Educació i Ciència i altres disposicions legals vigents per als ensenyaments conjunts. En cap cas no es podrà expedir més d’un títol de Màster Universitari i de Doctor/a a favor de la persona interessada.

3. Els estudiants quedaran vinculats a tots els efectes (normatives acadèmiques, règim disciplinari, assegurança escolar, participació, eleccions...) a la universitat en què es matriculin.

Sisena. Mobilitat d’estudiants i professorat

Com a norma general:

1. Els estudiants matriculats en una universitat podran realitzar estades en una altra de les universitats participants en el conveni.
2. El període d’estudi, els mòduls realitzats i avaluats i els exàmens aprovats en una de les universitats participants seran reconeguts completament i automàticament per les altres universitats, d’acord amb els principis del sistema ECTS.
3. Cada universitat del conveni facilitarà als estudiants matriculats al màster i al doctorat la utilització dels serveis de la universitat corresponent durant el període en què l’estudiant hi cursi els estudis.
4. Es podrà determinar la mobilitat del professorat per impartir un percentatge de crèdits en les universitats participants d’acord amb les condicions econòmiques que estableixi cada universitat.

Setena. Compromisos acadèmics

1. Per obtenir el títol conjunt de Màster Universitari en Educació Inclusiva els estudiants han de superar 60 crèdits ECTS. Per obtenir el títol conjunt de Doctorat en Educació Inclusiva els estudiants han d’aprovar la tesi doctoral.
2. La formació adquirida pels estudiants en mobilitat en altres universitats organitzadores del màster i del doctorat, serà reconeguda automàticament a la universitat d’origen (clàusula sisena, punt 2).
3. Abans de l’inici de cada edició del màster i del doctorat, les universitats acordaran en un annex a aquest conveni la seva participació en la docència.

Vuitena. Condicions econòmiques

Cada universitat participant es farà càrrec de la despesa derivada de la docència i d’altres activitats vinculades al màster i al doctorat segons allò que es descrigui a l’annex corresponent a cada edició.

Novena. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la signatura i continuarà vigent sempre que es continuï oferint el màster i el doctorat en les condicions aprovades, i sempre que no sigui denunciat per cap de les parts, denúncia que haurà de ser formulada per escrit amb sis mesos d’antelació respecte a l’inici de l’any acadèmic següent.

La desvinculació d’una universitat comportarà, si escau, un nou plantejament del màster i del doctorat i, en qualsevol cas, sempre s’haurà de garantir als estudiants la possibilitat de finalitzar els estudis, de conformitat amb les regles generals d’extinció dels plans d’estudis.

Desena. Incorporació d’altres universitats

Els estudis oficials de màster i de doctorat objecte d’aquest conveni estaran oberts a la incorporació d’altres universitats en cursos futurs. La incorporació d’altres universitats que comporti un plantejament nou dels acords s’haurà de documentar mitjançant un nou conveni. En cas que aquesta incorporació es faci d’acord amb els plantejaments descrits en aquest mateix conveni, es documentarà a través d’un annex en què figuri l’acceptació de les clàusules i els compromisos a càrrec de la nova universitat, amb les signatures de conformitat dels representants legals de totes les universitats que, en el moment de l’adhesió, participin en el Màster i en el Doctorat.

Onzena. Modificació del conveni

Qualsevol canvi que modifiqui el que s’ha establert en aquest conveni ha de ser ratificat per mutu acord de totes les parts abans de l’inici de l’any acadèmic en què es pretenguin introduir les possibles modificacions.

I perquè així consti, totes les parts signen aquest document en tres exemplars als llocs i en les dates que figuren a l’encapçalament.

Per la Universitat de Vic,
Assumpta Fargas Riera
Rectora

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas Ametller
Rectora

Per la Universitat de Lleida,
Joan Viñas Salas
Rector

Diligència

Aquest conveni es va aprovar en el Consell de Direcció de data 28 d’octubre de 2008 i es va ratificar en el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 30 d’octubre de 2008, de conformitat amb el que estableix els articles 21.2.24 i 178 dels estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).