Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Acord marc de cooperació interinstitucional entre la Universitat Via Domícia de Perpinyà (UPVD) (França) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

 

- Vist l’acord de cooperació cultural, científica i tècnica entre França i Espanya.
- Vists el conveni marc del 5 de desembre de 2007 i la disposició addicional del 10 de desembre de 2007, formalitzats pels Ministeris (Afers Exteriors i Europeus, Ensenyament Superior i Recerca, Cultura i Comunicació) i les Conferències (CPU, CDEFI i GE) sobre els Centres d’Estudis de França per a la mobilitat d’estudiants procedents de països prevists en el procés CEF.
- Després de la presentació d’aquest acord a les autoritats de tutela, segons els textos reglamentaris en vigor a cada Estat participant.

Entre

La Universitat Via Domícia de Perpinyà,
representada pel President, Jena Benkhelil
Adreça: 52, avenue Paul Alduy
66860 Perpinyà cedex-França

I

La Universitat de les Illes Balears,
representada per la Rectora, Montserrat Casas Ametller
Adreça: carretera de Valldemossa, km 7.5, Palma, Illes Balears (Espanya)

OBJECTE DE L’ACORD:

El present acord està destinat a posar en marxa i desenvolupar la cooperació entre els dos contractants en els àmbits de l’ensenyament, la recerca i la gestió administrativa.

Aquest acord té per objectius desenvolupar la mobilitat dels docents, investigadors, estudiants i administratius per tal de facilitar:

   

 • la coordinació i la col·laboració en activitats pedagògiques
 • la coordinació i la col·laboració entre investigadors en matèria de recerca científica
 • la coordinació i la col·laboració en matèria de gestió administrativa
 • l’elaboració de projectes conjunts de recerca científica
 • l’intercanvi d’informació i de publicacions científiques
 • l’exempció d’entrevista i l’emissió d’un dictamen favorable sobre l’expedient electrònic dels estudiants en mobilitat previstes a l’acord (dins el marc del programa)

ARTICLE I

MODALITATS D’ACOLLIDA DELS ESTUDIANTS A LA UPVD

La UPVD es compromet a acollir els estudiants de l’altra part contractant segons una de les modalitats següents:

   

 • Per entrevista a la universitat d’origen davant un jurat compost de docents de les dues universitats.
 • Per expedient de la universitat d’origen que transmet les candidatures acceptades per a validació per part de les comissions pedagògiques de la UPVD.
 • Acceptats per la universitat d’origen en el marc de l’aplicació d’un conveni en el qual aquesta selecció resti clarament especificada i validada.

ARTICLE II

Cada una de les parts contractants es compromet a respondre a les necessitats de l’altra, a fer que es beneficiï de la seva experiència pròpia i a facilitar-li la relació amb les instàncies universitàries i administratives del seu propi país.

ARTICLE III

Els programes específics elaborats en comú pels responsables de l’execució d’aquest acord, designats per les dues parts i aprovats per les instàncies competents de les institucions contractants, preveuran per a cada període d’un any i fins a la finalització del termini estipulat a l’article VI:

   

 • Les formes de comunicació recíproca de documents i materials d’ensenyament i de recerca.
 • El nombre i la qualitat dels docents i dels investigadors que participaran en l’execució de les tasques d’ensenyament o de recerca fora de la seva institució d’origen, com també el període i la durada de les estades previstes a la universitat d’acollida.
 • Les formes en què es faran càrrec de les despeses de desplaçament i estada dels participants les dues institucions.

ARTICLE IV

Les institucions s’esforçaran per preveure en els seus pressuposts els mitjans necessaris per dur a terme el present acord i, si escau, sol·licitaran, dins el marc dels intercanvis francoespanyols, els ajuts necessaris per a la realització dels objectius corresponents.

Una fitxa econòmica, annexada a cada programa específic, avaluarà, per a cadascun dels anys d’execució, les despeses previstes per dur-lo a terme per part de cadascuna de les parts contractants. Aquesta avaluació no tindrà caràcter de compromís per a la institució fins al moment en què les despeses corresponents s’hagin incorporat en un dels seus pressuposts anuals.

ARTICLE V

Les dues parts es comunicaran tota informació útil per a les operacions aprovades sempre que ho considerin necessari, especialment per tal d’avaluar el desenvolupament de les accions d’ensenyament, de recerca i administratives, i de trametre, a intervals regulars, un balanç de les accions realitzades i les que estiguin en curs de realització.

ARTICLE VI

El present acord entrarà en vigor en la data de la signatura per les parts contractants. Es formalitza per una durada de cinc anys. Podrà ser rescindit per una de les parts prèvia notificació amb una antelació de sis mesos, i aquesta notificació es podrà dur a terme en qualsevol moment.

Qualsevol disposició addicional o modificació del text present, decidides de comú acord per les parts contractants, s’haurà de sotmetre a l’aprovació de les autoritats competents. En cas de renovació, l’acord es tornarà a sotmetre a l’examen conjunt del ministre responsable de l’Ensenyament Superior i la Recerca i del ministre responsable dels Afers Estrangers i Europeus.

RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ DE L’ACORD

Per la Universitat Via Domícia de Perpinyà (Esteban Castanes Munoz, professor, Història de l’Art i Arqueologia)

Per la Universitat de les Illes Balears (Francisca Lladó Pol, professora, Història de l’Art)

SIGNATARIS DE L’ACORD

Data: Data: Palma 4 de juny de 2010

Professor Jean BENKHELIL
President de la Universitat Via Domícia De Perpinyà

Professora Montserrat Casas Ametller
Rectora de la Universitat de les Illes Balears

DISPOSICIÓ ADDICIONAL NÚM. 1, QUE MODIFICA: L’ACORD - EL CONVENI DEL

- Vist l’acord de cooperació cultural, científica i tècnica entre França i Espanya.
- Vists el conveni marc del 5 de desembre de 2007 i la disposició addicional del 10 de desembre de 2007, formalitzats pels Ministeris (Afers Exteriors i Europeus, Ensenyament Superior i Recerca, Cultura i Comunicació) i les Conferències (CPU, CDEFI i GE) sobre els Centres d’Estudis de França per a la mobilitat d’estudiants procedents de països prevists en el procés CEF.
- Després de la presentació d’aquest acord a les autoritats de tutela, segons els textos reglamentaris en vigor a cada Estat participant.

Entre

La Universitat Via Domícia de Perpinyà,
representada pel President, Jena Benkhelil
Adreça: 52, avenue Paul Alduy
66860 Perpinyà cedex-França

I

La Universitat de les Illes Balears
representada per la Rectora, Montserrat Casas Ametller
Adreça: carretera de Valldemossa, km 7.5 Palma, Illes Balears (Espanya)

Els articles següents s’afegeixen a les disposicions del conveni:

ARTICLE I

La UPVD i la UIB formalitzen un acord de doble diploma respecte del Màster en Patrimoni Cultural: Recerca i Gestió, de la Universitat de les Illes Balears, i el Màster en Història, Història de l’Art i Arqueologia - especialitat d’Història, Arqueologia i Arts Mediterrànies, o l’especialitat Màster Professional en Patrimoni Cultural, Gestió i Conservació, de la Universitat Via Domícia de Perpinyà.

Els àmbits d’ensenyament concrets són la Història de l’art i el patrimoni.

El nombre d’estudiants que podran accedir al doble diploma es fixa en 3 per universitat i any.

ARTICLE II

La disposició addicional entrarà en vigor en el moment de la signatura de les dues parts contractants i s’aplicarà durant tota la vigència del conveni.

Als responsables de l’execució de l’acord de cooperació s’hi sumaran:

Per la Universitat Via Domícia de Perpinyà (Esteban Castanes Munoz, professor, Història de l’Art i Arqueologia)

Per la Universitat de les Illes Balears (Francisca Lladó Pol, professora, Història de l’Art)

Formalitzat a Perpinyà el dia: Formalitzat a: Palma 4 de juny de 2010

El President de la Universitat Via Domícia de Perpinyà,
J. BENKHELIL

La Rectora de la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat CASAS AMETLLER

Diligència

El present conveni el va aprovar en el Consell de Direcció de data 7 de juny de 2010 i el va ratificar en el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 15 de juny de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).