Eleccions per elegir els òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat

Contenido en el idioma por defecto

logo

Elecció de representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts als consells de departament