Convocatòria

Contenido en el idioma por defecto

Annex 3. Elecció dels representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts als consells de departament

1. El consell de departament és l’òrgan de govern del departament, de conformitat amb el que estableix l’article 31 dels Estatuts. Les decisions que adopti en l’àmbit de les seves competències vinculen els altres òrgans del departament.

En el consell de departament s'integra una representació dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts. Aquesta representació consisteix en el vint per cent de l’apartat a) de l’esmentat article 33.1 dels Estatuts. En cap cas no formen part del consell de departament els associats per raó d’exempció docent de càrrec.

Els representants han de ser elegits mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret.

2. La durada del mandat dels electes ha de ser de dos anys, de conformitat amb el que estableix l'article 33.2 dels Estatuts.

3. La condició de membre del consell de departament es perd en els casos enumerats a l'article 35.1 de la normativa electoral de la Universitat.

4. En tot cas, els requisits exigits per exercir el dret del sufragi actiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions, mentre que els exigits per exercir el dret de sufragi passiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions i mantenir fins al dia de la votació.

5. Els electors poden votar un nombre igual o menor dels tres quarts per excés del nombre de representants, de conformitat amb el que estableix l'article 85.2 dels Estatuts.

S'anul·laran totes les paperetes en què figuri un nombre superior de vots.

6.a) Els representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts s’han d’elegir, per i entre ells, exclosos els associats per raó d’exempció docent de càrrec, en una reunió convocada a l’efecte pel director del departament a la qual han d’assistir els professors associats, excepte els associats per càrrec, els becaris pertanyents al departament i el personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts.

Es consideren becaris els becaris d’investigació europeus, els estatals, els de la comunitat autònoma i els becaris propis d’investigació de la UIB i anàlegs, sempre que la seva beca tingui una durada mínima d’un any i la seva dedicació sigui a temps complet.

El director del departament ha d’adoptar les mesures necessàries per garantir la participació, si escau, dels professors associats de les seus universitàries (per exemple: videoconferència...).

b) Les eleccions s’han de fer entre els dies 10 i 17 de novembre de 2011, ambdós inclosos.

7. A cada departament corresponen els representants que s'indiquen:

Consell de departament

Biologia

9

vot: 7

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

6

vot: 5

Ciències de la Terra

5

vot: 4

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

7

vot: 6

Ciències Matemàtiques i Informàtica

18

vot: 14

Dret Privat

6

vot: 5

Dret Públic

6

vot: 5

Economia Aplicada

10

vot: 8

Economia de l’Empresa

9

vot: 7

Filologia Catalana i Lingüística General

5

vot: 4

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

9

vot: 7

Filosofia i Treball Social

6

vot: 5

Física

12

vot: 9

Infermeria i Fisioteràpia

7

vot: 6

Pedagogia i Didàctiques Específiques

6

vot: 5

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

8

vot: 6

Psicologia

8

vot: 6

Química

8

vot: 6

8. Les llistes actualitzades dels censos electorals corresponents es faran públiques a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/), del dia 26 d’octubre al 2 de novembre de 2011. La presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral s'ha de fer mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, adreçat al Secretari General de la Universitat del dia 27 d’octubre al 2 de novembre de 2011. La Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens el dia 4 de novembre de 2011.

9. Les meses electorals han de ser constituïdes pel director, que ha de presidir la mesa, el subdirector i el secretari, que farà de secretari, del departament corresponent. La condició de membre d’una mesa electoral és incompatible amb la condició de candidat, d’interventor i de membre de la Comissió Electoral. En cas que es produeixi alguna de les incompatibilitats descrites, el director del departament ha de designar la persona que ha de substituir la que estigui afectada per la incompatibilitat.

Per votar cal identificar-se amb l’original del DNI, passaport, permís de conducció amb fotografia impresa o document universitari que acrediti la personalitat del votant.

El director del departament ha d’adoptar les mesures pertinents per garantir el secret del vot dels electors.

10. D'acord amb l'article 34.1 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, a les eleccions han de resultar elegits els candidats que hagin obtingut el nombre més alt de vots. En cas d’empat entre candidats, s’aplicaran les disposicions de l’article 35.1 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears.

11. El vot anticipat s'ha d’exercir d'acord amb el que disposa l’article 19 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears.

12. Un cop hagin tingut lloc les eleccions, s’han de comunicar immediatament, i en tot cas abans del dia 22 de novembre de 2011, els noms de les persones elegides a la Rectora i al Secretari General.

Calendari electoral

— Dia 25 d’octubre de 2011: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
— Dia 26 d’octubre de 2011 (FOU extr. núm. 354): publicació de la convocatòria d'eleccions.
— Del 26 d’octubre de 2011 al 2 de desembre de 2011: exposició pública del cens a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Del dia 27 d’octubre de 2011 al 2 de novembre de 2011: presentació de reclamacions sobre el cens davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
— Dia 4 de novembre de 2011: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions.
— Dia 7 de novembre de 2011: la Comissió Electoral exposarà públicament el cens definitiu a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Del dia 7 de novembre de 2011 fins a les 13 hores de dos dies abans que tinguin lloc les eleccions: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
— Del dia 7 de novembre de 2011 a les 13 hores del dia anterior al de les eleccions: presentació del vot anticipat al Registre General.
— Del dia 10 de novembre de 2011 al dia 17 de novembre de 2011: eleccions.
— Dia 21 de novembre de 2011: data límit de comunicació a la Rectora i al Secretari General dels resultats de les eleccions.