Escuchar

Convocatòria

Contenido en el idioma por defecto

Annex 2. Elecció dels representants del personal d’administració i serveis a les juntes de facultat o escola

1. Les juntes de facultat o escola són els òrgans de govern de les facultats o escoles corresponents, de conformitat amb el que estableix l'article 28 dels Estatuts. Els acords que adoptin en l’àmbit de les seves competències vinculen els altres òrgans de la facultat o escola.

El nombre de representants del personal d’administració i serveis per cada junta de facultat o escola l’estableix l'article 30.1.g) dels Estatuts («Formen part de la junta de facultat o escola: [...] g) Dos representants del personal d’administració i serveis que desenvolupin llurs funcions a la facultat o escola»).

Els representants han de ser elegits mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret, entre el personal d’administració i serveis adscrit a la facultat o escola. S’entén per membres del personal d’administració i serveis adscrit a la facultat o escola, i per tant, tenen la consideració d’electors, les persones que, en el moment de la convocatòria, ocupin, prestant serveis de forma efectiva, llocs de treball inclosos a la relació de llocs de treball corresponents a l’edifici on s’ubica la facultat o escola, així com el personal del Servei de Biblioteca i Documentació, dels Serveis Cientificotècnics i del Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció que presti serveis, en les indicades condicions, a l’edifici en qüestió.

2. La durada del mandat dels electes ha de ser de quatre anys, de conformitat amb el que estableix l’article 30.2 dels Estatuts.

3. La condició de membre de la junta de facultat o escola es perd en els casos enumerats a l'article 35.1 de la normativa electoral de la Universitat.

4. En tot cas, els requisits exigits per exercir el dret del sufragi actiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions, mentre que els exigits per exercir el dret de sufragi passiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions i mantenir fins al dia de la votació.

5.a) Els representants del personal d’administració i serveis han de ser elegits, per i entre ells, en una reunió convocada a l’efecte per l’administrador de centre. En cas que hi hagi dos o més centres implicats, la convocatòria la pot fer de forma successiva l’administrador de centre.

b) Les eleccions s’han de fer entre els dies 10 i 17 de novembre de 2011, ambdós inclosos.

6. A cada junta de facultat o escola corresponen els representants del personal d’administració i serveis que s’indiquen:

Junta de la Facultat de Ciències
Dos representants del PAS (edificis Mateu Orfila i Rotger, Guillem Colom Casasnovas i dels Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca)

Junta de la Facultat d’Economia i Empresa
Dos representants del PAS (edifici Gaspar Melchor de Jovellanos)

Junta de la Facultat de Dret
Dos representants del PAS (edifici Gaspar Melchor de Jovellanos)

Junta de la Facultat de Psicologia
Dos representants del PAS (edifici Guillem Cifre de Colonya)

Junta de la Facultat d'Educació
Dos representants del PAS (edifici Guillem Cifre de Colonya)

Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres
Dos representants del PAS (edifici Ramon Llull)

Junta de la Facultat de Turisme
Dos representants del PAS (edifici Gaspar Melchor de Jovellanos)

Junta de l'Escola Politècnica Superior
Dos representants del PAS (edificis Anselm Turmeda i Beatriu de Pinós)

Junta de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia
Dos representants del PAS (edifici Guillem Cifre de Colonya)

7. Les llistes actualitzades dels censos electorals corresponents es faran públiques a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/), del dia 26 d’octubre al 2 de novembre de 2011. La presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral s'ha de fer mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, adreçat al Secretari General de la Universitat del dia 27 d’octubre al 2 de novembre de 2011. La Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens el dia 4 de novembre de 2011.

8. Les meses electorals han d'estar constituïdes per l'administrador de centre, que presidirà la mesa, el membre del PAS de més edat que assisteixi a la reunió convocada a l'efecte i el membre del PAS de menys edat també assistent, que farà de secretari. La condició de membre d'una mesa electoral és incompatible amb la condició de candidat, d'interventor i de membre de la Comissió Electoral. En cas que es produeixi alguna de les incompatibilitats descrites, l’administrador de centre ha de designar la persona que ha de substituir la que estigui afectada per la incompatibilitat.

Per votar cal identificar-se amb l’original del DNI, passaport, permís de conducció amb fotografia impresa o document universitari que acrediti la personalitat del votant.

L’administrador de centre ha d’adoptar les mesures pertinents per garantir el secret del vot dels electors.

9. D'acord amb l'article 34.1 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, a les eleccions han de resultar elegits els candidats que hagin obtingut el nombre més alt de vots. En cas d’empat entre candidats, s’aplicaran les disposicions de l’article 35.1 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears.

10. El vot anticipat s'ha d’exercir d'acord amb el que disposa l’article 19 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears.

11. Un cop hagin tingut lloc les eleccions, s’han de comunicar immediatament, i en tot cas abans del dia 22 de novembre de 2011, els noms de les persones elegides a la Rectora i al Secretari General.

Calendari electoral

— Dia 25 d’octubre de 2011: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
— Dia 26 d’octubre de 2011 (FOU extr. núm. 354): publicació de la convocatòria d'eleccions.
— Del 26 d’octubre de 2011 al 2 de desembre de 2011: exposició pública del cens a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Del dia 27 d’octubre de 2011 al 2 de novembre de 2011: presentació de reclamacions sobre el cens davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
— Dia 4 de novembre de 2011: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions.
— Dia 7 de novembre de 2011: la Comissió Electoral exposarà públicament el cens definitiu a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Del dia 7 de novembre de 2011 fins a les 13 hores de dos dies abans que tinguin lloc les eleccions: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
— Del dia 7 de novembre de 2011 a les 13 hores del dia anterior al de les eleccions: presentació del vot anticipat al Registre General.
— Del dia 10 de novembre de 2011 al dia 17 de novembre de 2011: eleccions.
— Dia 21 de novembre de 2011: data límit de comunicació a la Rectora i al Secretari General dels resultats de les eleccions.