Escuchar

Definició

Contenido en el idioma por defecto
Article 28. Naturalesa

La junta de facultat o escola és l’òrgan de govern de la facultat o escola corresponent i és presidida pel seu degà o director. Els acords que adopti en l’àmbit de les seves competències vinculen els altres òrgans de la facultat o escola.

Article 29. Competències

Són competències de la junta de facultat o escola:

1. Elegir el degà o director, així com revocar-lo, en els casos que sigui procedent i d'acord amb el procediment establert al capítol XIV d'aquest títol.

2. Aprovar inicialment les propostes dels plans d’estudis i llurs modificacions.

3. Aprovar la memòria anual d'activitats.

4. Aprovar la distribució dels fons assignats a la facultat o escola.

5. Gestionar la distribució dels espais que li siguin assignats, d’acord amb les necessitats docents i d’investigació de la Universitat.

6. Crear comissions amb representació dels distints sectors de la comunitat universitària presidides pel degà o director o per un vicedegà o un subdirector per estudiar els problemes específics i la reforma de cada un dels estudis.

7. Qualssevol altres que les lleis o els presents Estatuts li atribueixin.

Article 30. Composició

1. Formen part de la junta de facultat o escola:

a) El degà o director, que la presideix, els vicedegans o subdirectors i el secretari.
b) Els directors dels departaments implicats en la docència d’almenys una assignatura bàsica o obligatòria completa dels estudis que s’imparteixen al centre o la persona que deleguin.
c) Un nombre de professors distribuïts entre els títols de grau adscrits a la facultat o escola. La distribució es farà prenent com a punt de referència el nombre de trenta professors. La normativa electoral determinarà els criteris de distribució.
d) Un nombre d’estudiants igual al cinquanta per cent del nombre de professors de l’apartat anterior, arrodonit per excés, en què es garanteixi la representació de cadascun dels títols de grau adscrits al centre; la resta es repartirà proporcionalment al nombre d’estudiants dels diferents títols de grau.
e) Els directors dels títols oficials de màster adscrits a la facultat o escola, fins a un màxim de tres, elegits per i entre ells.
f) Un representant dels estudiants per cada titulació oficial de màster que estigui adscrit a la facultat o escola, fins a un màxim de tres, elegit per i entre ells.
g) Dos representants del personal d’administració i serveis que desenvolupin llurs funcions a la facultat o escola.
h) L’administrador de centre.

En tot cas s’ha de garantir que la majoria dels membres de la junta de facultat o escola sigui professorat amb vinculació permanent a la Universitat.

2. La durada del mandat dels membres de la junta de facultat o escola inclosos a les lletres c), e) i g) de l’apartat anterior és de quatre anys. La durada del mandat dels altres membres electius és de dos anys.

3. Les eleccions tindran lloc cada quatre o dos anys, segons pertoqui, i tindran lloc, simultàniament, en totes les juntes de facultat o escola.