Escuchar

Convocatòria

Contenido en el idioma por defecto

Annex 7. Elecció dels degans de les facultats i dels directors de les escoles

1. El degà o director d’escola té la representació del seu centre i n’exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària, de conformitat amb el que estableix l’article 48.1 dels Estatuts.

2. El degà o director l’elegeix la junta de facultat o escola d’entre els professors amb vinculació permanent a la Universitat que imparteixen docència en els estudis adscrits al centre, de conformitat amb les previsions de l’article 48.2 dels Estatuts.

3. La durada del seu mandat és de quatre anys, excepte en els casos de dimissió o moció de censura, en què el nou degà o director ho serà pel temps que resti fins a la propera elecció. Només pot ser reelegit, de manera consecutiva, una vegada.

4. Cada quatre anys es procedirà a l’elecció dels degans i directors de les escoles, d’acord amb les previsions de la normativa electoral, un cop elegits els integrants de les juntes de facultat o escola.

5. Al procés d’elecció dels degans i directors de les set facultats i les dues escoles de la Universitat s'hi ha d'aplicar especialment el que disposa l'article 28 de la normativa electoral de la Universitat:

«1. Els candidats al càrrec de degà o director d’escola han de presentar la candidatura davant la Comissió Electoral dins el termini establert a l’acord de la convocatòria d’eleccions.
»2. Una vegada transcorregut el termini de presentació, la Comissió Electoral farà públics els candidats acceptats i els comunicarà al degà o director en funcions dins el termini establert a l’acord de la convocatòria d’eleccions.
»3. El degà o director d’escola en funcions convocarà, dins el termini fixat a l’acord de convocatòria d’eleccions, sessió extraordinària de la junta de facultat o escola perquè elegeixi un nou degà o director d’escola, la qual ha de tenir lloc dins el termini indicat a l’acord de convocatòria.
»4. En aquesta elecció només poden votar els membres de la junta de facultat o escola que ho siguin de conformitat amb l’article 30.1.b), c), d), e), f), g) i h) dels Estatuts de la Universitat.
»5. La mesa electoral ha de ser integrada pel professor de més edat, que actuarà com a president, pel professor de menys edat, que actuarà com a secretari, i per l’alumne de més edat.
»6. La candidatura que obtingui el nombre més alt de vots serà tramesa per la mesa electoral al Rector perquè faci el nomenament corresponent.»

En conseqüència, donant compliment a les previsions establertes a l’article transcrit, s’estableix el següent:

1. Els candidats han de presentar la candidatura entre els dies 10 i 16 de gener de 2012, ambdós inclosos.
2. La Comissió Electoral comunicarà al degà o director d’escola en funcions els candidats acceptats en un termini màxim de tres dies hàbils.
3. El degà o director d’escola en funcions, a partir de la recepció de la comunicació dels candidats presentats i amb una antelació mínima de 48 hores, ha de convocar sessió extraordinària de la junta de facultat o escola perquè elegeixi un nou degà o director d’escola. La sessió indicada s’ha de realitzar entre els dies 24 i 31 de gener de 2012, ambdós inclosos.

6. Així mateix, el procés electoral a degà o director d’escola s’ha de regir pel que disposa l’article 22 de la normativa electoral de la Universitat:

«1. Les eleccions als òrgans de govern unipersonals s’han de fer per votació, efectuada mitjançant una papereta en la qual pot figurar el nom d’un sol candidat. També es pot votar en blanc.
»2. Les paperetes en què hi hagi més d’un nom o que no siguin en blanc es declararan nul·les.
»3. Quedarà proclamat el candidat que obtingui el nombre més alt de vots.
»4. En cas d’empat en una primera votació, es realitzaran, en dies successius, fins a dues votacions més entre els candidats que hagin obtingut un nombre més alt de vots. Si l’empat persisteix, s’aplicaran els criteris següents:

»a) Si l’empat es produeix entre professorat funcionari, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat en els cossos docents universitaris.
»b) Si l’empat es produeix entre professorat contractat, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat com a tal.
»c) Si l’empat es produeix entre professorat funcionari i professorat contractat, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat. En aquesta antiguitat es computarà tant el temps transcorregut en qualitat de funcionari docent com el transcorregut en qualitat de professor contractat.

»Si una vegada aplicats els criteris indicats a les lletres anteriors encara persisteix l’empat, es dirimirà a favor del candidat de més edat.
»5. Si, convocades eleccions, no s’hi ha presentat cap candidat, el Consell de Direcció adoptarà les mesures necessàries per resoldre transitòriament aquesta situació i podrà designar els òrgans de govern de caràcter unipersonal de manera extraordinària per períodes que no podran excedir els sis mesos.»

7. Els degans o directors d’escola continuaran en funcions fins al nomenament i la presa de possessió dels degans o directors electes.

8. Un cop hagin tingut lloc les eleccions, s’han de comunicar immediatament els noms de les persones elegides a la Rectora i al Secretari General.

Calendari electoral

— Dia 25 d’octubre de 2011: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
— Dia 26 d’octubre de 2011 (FOU extr. núm. 354): publicació de la convocatòria d'eleccions.
— Dia 25 de novembre de 2011 (FOU): publicació dels representants dels estudiants i del personal d’administració i serveis a les juntes de facultat o escola i dels directors de departament integrats en les juntes de facultat o escola.
— Del dia 10 de gener de 2012 al 16 de gener de 2012: presentació de candidatures davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
— Dia 18 de gener de 2012: la Comissió Electoral publicarà els candidats presentats i els comunicarà als degans o directors en funcions.
— Dia 19 de gener de 2012 (FOU): publicació dels representants dels professors a les juntes de facultat o escola.
— Del dia 19 de gener de 2012 fins a les 13 hores de dos dies abans que tinguin lloc les eleccions: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
— Del dia 19 de gener de 2012 fins a les 13 hores del dia anterior al de les eleccions: presentació del vot anticipat al Registre General.
— Del dia 24 de gener de 2012 al 27 de gener de 2012: eleccions.