Escuchar

Convocatòria

Contenido en el idioma por defecto
ACORD EXECUTIU del dia 18 de desembre de 2013 pel qual es convoquen eleccions per elegir alguns dels òrgans col·legiats de la Universitat que determina l’article 6.2 de la normativa electoral.
En virtut dels articles 30, 33, 82 i 85 dels Estatuts, de l’article 6.2 en relació amb el 32 de l'Acord normatiu 9580/2010, de 28 d’octubre (FOU núm. 338, de 28 d’octubre), pel qual es reforma la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, i de l'Acord normatiu 10843/2013, de 18 de desembre (FOU núm. 392, de 19 de desembre), pel qual es fixa la composició numèrica de les juntes de facultat i d’escola, reunida la Comissió Electoral el dia d’avui, en ús de la competència que li atribueix l’article 9.a) de la normativa electoral, s’acorda de convocar eleccions per elegir els òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat que determina l’article 6.2 de la normativa electoral i que s’indiquen tot seguit, tenint en compte la normativa i el calendari electorals que per a cada procés electoral figuren als annexos d'aquest acord:
 
– Representants dels estudiants a les juntes de facultat o escola (annex 1).
– Representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts als consells de departament (annex 2).
– Representants dels estudiants als consells de departament (annex 3).
Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.
 
Palma, 18 de desembre de 2013
El Rector,
Llorenç Huguet
 

Annex 1. Elecció dels representants dels estudiants a les juntes de facultat o escola

1. Les juntes de facultat o escola són els òrgans de govern de les facultats o escoles corresponents, de conformitat amb el que estableix l'article 28 dels Estatuts. Els acords que adoptin en l’àmbit de les seves competències vinculen els altres òrgans de la facultat o escola.
El nombre de representants dels estudiants per cada junta de facultat o escola l’estableix l'Acord normatiu 10843/2013, de 18 de desembre (FOU núm. 392, de 19 de desembre), pel qual es fixa la composició numèrica de les juntes de facultat i d’escola.
Els representants han de ser elegits mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret, entre els estudiants matriculats d’ensenyaments de grau conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat.
 
2. La durada del mandat dels electes ha de ser de dos anys, de conformitat amb el que estableix l’article 30.2 dels Estatuts.
 
3. La condició de membre de la junta de facultat o escola es perd en els casos enumerats a l'article 35.1 de la normativa electoral de la Universitat.
 
4. En tot cas, els requisits exigits per exercir el dret del sufragi actiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions, mentre que els exigits per exercir el dret de sufragi passiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions i mantenir fins al dia de la votació.
 
5. Els electors poden votar un nombre igual o menor dels tres quarts per excés del nombre de representants, de conformitat amb el que estableix l'article 85.2 dels Estatuts. Per això, si escau, a les paperetes hi ha de figurar el nombre de representants que corresponen i a continuació el nombre màxim de representants que es poden votar.
S'anul·laran totes les paperetes en què figuri un nombre superior de vots.
 
6. a) D’acord amb les disposicions de l’article 3.2.a) de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, són electors i elegibles els estudiants d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols que tinguin caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’Estat. A efectes electorals, es consideren estudiants de grau els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives.
b) De conformitat amb les previsions de la normativa electoral, de manera transitòria i mentre s’imparteixin a la UIB estudis conduents a l’obtenció de títols de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria com a estudis en extinció, els alumnes que estiguin matriculats dels estudis esmentats tenen la mateixa consideració que els estudiants matriculats d’estudis de grau. A efectes electorals, es consideren estudiants de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures troncals, obligatòries i optatives.
En aquest cas la circumscripció és l’ensenyament i inclou, si escau, el pertinent aparellament entre l’estudi en extinció i el corresponent nou estudi oficial de grau, d’acord amb la taula següent:
 • Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura) + Administració d’Empreses (grau)
 • Arquitectura Tècnica (arquitectura tècnica) + Edificació (grau)
 • Biologia (llicenciatura + grau)
 • Bioquímica (llicenciatura + grau)
 • Ciències Empresarials (diplomatura)
 • Dret (llicenciatura + grau)
 • Economia (llicenciatura + grau)
 • Educació Infantil (diplomatura + grau)
 • Educació Primària (diplomatura + grau)
 • Educació Social (diplomatura + grau)
 • Electrònica Industrial (enginyeria tècnica) + Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (grau)
 • Enginyeria Tècnica Agrícola (enginyeria tècnica) + Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (grau)
 • Filologia Anglesa (llicenciatura) + Estudis Anglesos (grau)
 • Filologia Catalana (llicenciatura) + Llengua i Literatura Catalanes (grau)
 • Filologia Hispànica (llicenciatura) + Llengua i Literatura Espanyoles (grau)
 • Filosofia (llicenciatura + grau)    
 • Física (llicenciatura + grau)
 • Fisioteràpia (diplomatura + grau)
 • Geografia (llicenciatura + grau)
 • Història (llicenciatura + grau)
 • Història de l'Art (llicenciatura + grau)
 • Infermeria (diplomatura + grau)
 • Informàtica (enginyeria) + Enginyeria Informàtica (grau)
 • Informàtica de Gestió (enginyeria tècnica)
 • Informàtica de Sistemes (enginyeria tècnica)
 • Matemàtiques (llicenciatura + grau)
 • Mestre (diplomatura)
 • Pedagogia (llicenciatura + grau)
 • Psicologia (llicenciatura + grau)
 • Psicopedagogia (llicenciatura)
 • Química (llicenciatura + grau)
 • Relacions Laborals (grau)
 • Telemàtica (enginyeria tècnica) + Enginyeria Telemàtica (grau)
 • Treball Social (diplomatura + grau)
 • Turisme (diplomatura + grau)
c) Els estudiants que deixin de complir els requisits establerts a les lletres anteriors deixaran de gaudir de la condició d’elegits.
d) No són electors ni elegibles els estudiants que estiguin matriculats d’ensenyaments que s’imparteixin en centres docents adscrits.
 
7. La circumscripció electoral és l’ensenyament corresponent.
 
8.a) Per fer la distribució per circumscripcions i de conformitat amb les previsions de l’article 45.1.d) de la normativa electoral, s’ha d’assignar un representant a cadascun dels títols de grau adscrits al centre; la resta es repartirà proporcionalment al nombre d’estudiants dels diferents títols de grau.
En les circumscripcions s’inclourà el pertinent aparellament entre l’estudi en extinció i el corresponent nou estudi oficial de grau.
En conseqüència, corresponen els representants següents a cada circumscripció:
Junta de la Facultat de Ciències
Biologia (llicenciatura + grau)
5
vot: 4
Bioquímica (llicenciatura + grau)
4
vot: 3
Física (llicenciatura + grau)
3
vot: 3  
Química (llicenciatura + grau)
3
vot: 3
 
Junta de la Facultat de Dret
Dret (llicenciatura + grau)
12
vot: 10
Relacions Laborals (grau)
3
vot: 3
 
Junta de la Facultat d’Economia i Empresa
Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura)
+ Administració d’Empreses (grau)
9
vot: 7
Ciències Empresarials (diplomatura)
2
vot: 2
Economia (llicenciatura + grau)
4
vot: 3
 
Junta de la Facultat d’Educació
Educació Infantil (diplomatura + grau)
3
vot: 3
Educació Primària (diplomatura + grau)
5
vot: 4
Educació Social (diplomatura + grau)
3
vot: 3
Mestre (diplomatura)
1
vot: 1
Pedagogia (llicenciatura + grau)
2
vot: 2
Psicopedagogia (llicenciatura)
1
vot: 1
 
Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres
Filologia Anglesa (llicenciatura) + Estudis Anglesos
(grau)
 
2
 
vot: 2
Filologia Catalana (llicenciatura) + Llengua i Literatura
Catalanes (grau)
 
1
 
vot: 1
Filologia Hispànica (llicenciatura) + Llengua i Literatura
Espanyoles (grau)
 
2
 
vot: 2
Filosofia (llicenciatura + grau)
1
vot: 1
Geografia (llicenciatura + grau)
2
vot: 2
Història (llicenciatura + grau)
2
vot: 2
Història de l'Art (llicenciatura + grau)
2
vot: 2
Treball Social (diplomatura + grau)
3
vot: 3
 
Junta de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
Fisioteràpia (diplomatura + grau)
5
vot: 4
Infermeria (diplomatura + grau)
10
vot: 8

Junta de la Facultat de Psicologia
Psicologia (llicenciatura + grau)
15
vot: 12
 
Junta de la  Facultat de Turisme
Turisme (diplomatura + grau)
15
vot: 12
 
Junta de l’Escola Politècnica Superior
Arquitectura Tècnica (arquitectura tècnica) + Edificació (grau)
3
vot: 3
Electrònica Industrial (enginyeria tècnica) + Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (grau)
2
vot: 2
Enginyeria Tècnica Agrícola (enginyeria tècnica) + Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (grau)
2
vot: 2
Informàtica (enginyeria) + Enginyeria Informàtica (grau)
3
vot: 3
Informàtica de Gestió (enginyeria tècnica)
1
vot: 1
Informàtica de Sistemes (enginyeria tècnica)
1
vot: 1
Matemàtiques (llicenciatura + grau) Telemàtica (enginyeria tècnica) + Enginyeria
1
 
vot: 1
 
Telemàtica (grau)
2
vot: 2
 
En el supòsit que a conseqüència del canvi d’adscripció d’estudis s’hagi de modificar la composició numèrica de les juntes de centre, la representació dels estudiants serà corregida amb la incorporació dels suplents corresponents o bé amb l’exclusió dels representants que hagin obtingut menys vots, i es mantindrà, en qualsevol cas, la representació de les persones més votades.
b) La situació de les meses electorals serà la següent:
                        Meses electorals
Edifici
Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura) + Administració d’Empreses (grau)
Gaspar Melchor de Jovellanos
Arquitectura Tècnica (arquitectura tècnica) + Edificació (grau)
Anselm Turmeda
Biologia (llicenciatura + grau)
Guillem Colom Casasnovas
Bioquímica (llicenciatura + grau)
Guillem Colom Casasnovas
Ciències Empresarials (diplomatura)
Gaspar Melchor de Jovellanos
Dret (llicenciatura + grau)
Gaspar Melchor de Jovellanos
Economia (llicenciatura + grau)
Gaspar Melchor de Jovellanos
Educació Infantil (diplomatura + grau)
Guillem Cifre de Colonya
Educació Primària (diplomatura + grau)
Guillem Cifre de Colonya
Educació Social (diplomatura + grau)
Guillem Cifre de Colonya
Electrònica Industrial (enginyeria tècnica) + Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (grau)
Anselm Turmeda
Enginyeria Tècnica Agrícola (enginyeria tècnica) + Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (grau)
Mateu Orfila i Rotger
Filologia Anglesa (llicenciatura) + Estudis Anglesos (grau)
Ramon Llull
Filologia Catalana (llicenciatura) + Llengua i Literatura Catalanes (grau)
Ramon Llull
Filologia Hispànica (llicenciatura) + Llengua i Literatura Espanyoles (grau)
Ramon Llull
Filosofia (llicenciatura + grau)
Ramon Llull
Física (llicenciatura + grau)
Mateu Orfila i Rotger  
Fisioteràpia (diplomatura + grau)
Beatriu de Pinós
Geografia (llicenciatura + grau)
Ramon Llull
Història (llicenciatura + grau)
Ramon Llull
Història de l'Art (llicenciatura + grau)
Ramon Llull
Infermeria (diplomatura + grau)
Guillem Cifre de Colonya
Informàtica (enginyeria) + Enginyeria Informàtica (grau)
Anselm Turmeda
Informàtica de Gestió (enginyeria tècnica)
Anselm Turmeda
Informàtica de Sistemes (enginyeria tècnica)
Anselm Turmeda
Matemàtiques (llicenciatura + grau)
Anselm Turmeda
Mestre (diplomatura)
Guillem Cifre de Colonya
Pedagogia (llicenciatura + grau)
Guillem Cifre de Colonya
Psicologia (llicenciatura + grau)
Guillem Cifre de Colonya
Psicopedagogia (llicenciatura)
Guillem Cifre de Colonya
Química (llicenciatura + grau)
Mateu Orfila i Rotger  
Relacions Laborals (grau)
Gaspar Melchor de Jovellanos
Telemàtica (enginyeria tècnica) + Enginyeria Telemàtica (grau)
Anselm Turmeda
Treball Social (diplomatura + grau)
Ramon Llull
Turisme (diplomatura + grau)
Arxiduc Lluís Salvador
Estudis impartits a la Seu universitària d’Eivissa i Formentera
Seu universitària
Estudis impartits a la Seu universitària de Menorca
Seu universitària
 
c) Les meses s'han d'obrir a les 12 hores i s'han de tancar a les 17 hores.
 
9. La Universitat ha de tenir actualitzades les llistes dels censos electorals corresponents, les quals s’han de fer públiques a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/), del 20 de desembre de 2013 al 10 de gener de 2014.
 
10.a) Per a les eleccions del representants dels estudiants s’ha de constituir una mesa per circumscripció, formada per un president i dos vocals i pels suplents respectius.
b) Els tres membres que integraran les meses seran designats per la Comissió Electoral per comunicació personal o pública en el moment oportú.
c) La condició de membre d’una mesa electoral és incompatible amb la condició de candidat, d’interventor i de membre de la Comissió Electoral.
d) Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris i no retribuïts. La designació s’ha de notificar amb temps suficient a les persones interessades, que disposen d’un termini que acaba cinc dies abans de fer-se les eleccions per al·legar, davant el secretari de la Comissió Electoral (Secretari General), causa justificada i documentada que els impedeixi d’acceptar el càrrec. El Secretari General decidirà i comunicarà, si escau, la substitució que hagi tingut lloc.
e) La inassistència no justificada dels membres de les meses electorals pot donar lloc a les sancions oportunes.
f) Les eleccions s’han de fer davant les meses electorals constituïdes d’acord amb la reglamentació electoral i, si no, segons les normes dictades per la Comissió Electoral.
g) Són funcions de les meses:
— Presidir la votació.
— Mantenir l’ordre.
— Verificar la identitat dels votants.
— Fer l’escrutini.
— Vetllar per la puresa del sufragi.
h) Per votar cal identificar-se amb l’original del DNI, del passaport, del permís de conducció amb fotografia impresa o d’un document universitari que acrediti la personalitat del votant.
 
11. La Comissió Electoral, si ho creu oportú, pot demanar que s'aturin durant una o diverses hores les classes per facilitar la votació.
 
12. La condició de candidat a les eleccions de representants dels estudiants a les juntes de facultat o escola s'ha de manifestar formalment mitjançant escrit, segons el model oficial, de la persona interessada adreçat a les secretaries dels centres o al Registre General de la Universitat. L’horari de presentació és de 9 a 14 hores. El procediment és el següent:
a) L'escrit de presentació de cada candidatura ha d'expressar clarament el nom i els cognoms del candidat, el DNI, l'estudi al qual pertany i l'òrgan col·legiat a què es presenta (junta de facultat o escola), com també l'acceptació expressa del candidat, que ha de complir les condicions d'elegibilitat. A aquest efecte, les secretaries dels centres o la Secretaria General facilitaran un model de sol·licitud i/o es podrà extreure el model de la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
b) Les candidatures no poden ser objecte de modificació una vegada presentades, encara que es poden retirar en qualsevol moment abans del dia de les eleccions, mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral (Rector) i presentat al Registre General de la Universitat, de 9 a 14 hores.
 
13. De conformitat amb l’article 34.2 de la normativa electoral, si en una circumscripció el nombre de candidatures presentades és igual o inferior al nombre de llocs que s’han de cobrir, s’han de proclamar automàticament representants els candidats presentats, sense necessitat de fer cap elecció.
 
14. D'acord amb l'article 34.1 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, a les eleccions han de resultar elegits els candidats que hagin obtingut el nombre més alt de vots. En cas d'empat, quedaran proclamats els candidats en funció d’un sorteig, tal com estableix la lletra e) del precepte indicat.
 
15. El vot anticipat s'ha d’exercir d'acord amb el que disposa l’article 19 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears.
 
16. Els candidats que es presentin a les eleccions poden nomenar interventors, perquè siguin presents a les votacions i l'escrutini, a les meses electorals en què es pugui votar la seva candidatura mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral, que s’ha de registrar al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera fins a tres dies abans de començar les votacions.

 

Calendari electoral

— Dia 18 de desembre de 2013: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
— Dia 19 de desembre de 2013 (FOU extr. núm. 392): publicació de la convocatòria d'eleccions.
— Del dia 20 de desembre de 2013 al 10 de gener de 2014: exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Del dia 20 de desembre de 2013 al 10 de gener de 2014: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat a la Secretaria General de la Universitat.
— Del dia 20 de desembre de 2013 al 10 de gener de 2014: presentació de candidatures.
— Dia 13 de gener de 2014: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.
— Dia 13 de gener de 2014: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.
— Dia 13 de gener de 2014: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Dia 13 de gener de 2014: la Comissió Electoral exposarà públicament les candidatures a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Del dia 13 de gener de 2014 al 21 de gener de 2014 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
— Del dia 13 de gener de 2014 al 22 de gener de 2014 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.
— Del dia 14 de gener de 2014 al 21 de gener de 2014: campanya electoral.
— Dia 14 de gener de 2014: presentació de reclamacions davant la Comissió Electoral sobre la proclamació de candidats mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
— Dia 15 de gener de 2014: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions sobre la proclamació de candidats.
— Dia 15 de gener de 2014: la Comissió Electoral proclamarà definitivament els candidats dels estudiants i exposarà públicament les candidatures definitives a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Fins al dia 17 de gener de 2014: els candidats podran nomenar els interventors.
— Dia 22 de gener de 2014: jornada de reflexió.
— Dia 23 de gener de 2014: eleccions.
 
Nota: Els dies del període de vacances de Nadal, comprès entre el 23 de desembre i el 6 de gener, ambdós inclosos, no es consideren hàbils a l’efecte d’aquest calendari.
 

Annex 2. Elecció dels representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts als consells de departament

1. El consell de departament és l’òrgan de govern del departament, de conformitat amb el que estableix l’article 31 dels Estatuts. Les decisions que adopti en l’àmbit de les seves competències vinculen els altres òrgans del departament.
En el consell de departament s'integra una representació dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts. Aquesta representació consisteix en el vint per cent de l’apartat a) de l’esmentat article 33.1 dels Estatuts. En cap cas no formen part del consell de departament els associats per raó d’exempció docent de càrrec.
Els representants han de ser elegits mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret.
 
2. La durada del mandat dels electes ha de ser de dos anys, de conformitat amb el que estableix l'article 33.2 dels Estatuts.
 
3. La condició de membre del consell de departament es perd en els casos enumerats a l'article 35.1 de la normativa electoral de la Universitat.
 
4. En tot cas, els requisits exigits per exercir el dret del sufragi actiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions, mentre que els exigits per exercir el dret de sufragi passiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions i mantenir fins al dia de la votació.
 
5. Els electors poden votar un nombre igual o menor dels tres quarts per excés del nombre de representants, de conformitat amb el que estableix l'article 85.2 dels Estatuts.
S'anul·laran totes les paperetes en què figuri un nombre superior de vots.
 
6.a) Els representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts s’han d’elegir, per i entre ells, exclosos els associats per raó d’exempció docent de càrrec, en una reunió convocada a l’efecte pel director del departament a la qual han d’assistir els professors associats, excepte els associats per càrrec, els becaris pertanyents al departament i el personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts.
Es consideren becaris els becaris d’investigació europeus, els estatals, els de la comunitat autònoma i els becaris propis d’investigació de la UIB i anàlegs, sempre que la seva beca tingui una durada mínima d’un any i la seva dedicació sigui a temps complet.
El director del departament ha d’adoptar les mesures necessàries per garantir la participació, si escau, dels professors associats de les seus universitàries (per exemple: videoconferència...).
b) Les eleccions s’han de fer entre els dies 17 i 24 de gener de 2014, ambdós inclosos.
 
7. A cada departament corresponen els representants que s'indiquen:
Consell de departament
Biologia
11
vot:      9
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
5
vot:      4
Ciències de la Terra
5
vot:       4
Ciències Històriques i Teoria de les Arts
8
vot:      6
Ciències Matemàtiques i Informàtica
19
vot:      14
Dret Privat
6
vot:      5
Dret Públic
7
vot:      6
Economia Aplicada
10
vot:      8
Economia de l’Empresa
9
vot:      7
Filologia Catalana i Lingüística General
5
vot:      4
Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
9
vot:      7
Filosofia i Treball Social
7
vot:      6
Física
14
vot:      11
Infermeria i Fisioteràpia
7
vot:      6
Pedagogia i Didàctiques Específiques
6
vot:      5
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
8
vot:      6
Psicologia
7
vot:      6
Química
8
vot:      6
 
8. Les llistes actualitzades dels censos electorals corresponents es faran públiques a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/)., del dia 20 de desembre de 2013 al 10 de gener de 2014. La presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral s'ha de fer mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, adreçat al Secretari General de la Universitat del dia 20 de desembre de 2013 al 10 de gener de 2014. La Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens el dia 13 de gener de 2014.
 
9. Les meses electorals han de ser constituïdes pel director, que ha de presidir la mesa, el subdirector i el secretari, que farà de secretari, del departament corresponent. La condició de membre d’una mesa electoral és incompatible amb la condició de candidat, d’interventor i de membre de la Comissió Electoral. En cas que es produeixi alguna de les incompatibilitats descrites, el director del departament ha de designar la persona que ha de substituir la que estigui afectada per la incompatibilitat.
Per votar cal identificar-se amb l’original del DNI, passaport, permís de conducció amb fotografia impresa o document universitari que acrediti la personalitat del votant.
El director del departament ha d’adoptar les mesures pertinents per garantir el secret del vot dels electors.
 
10. D'acord amb l'article 34.1 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, a les eleccions han de resultar elegits els candidats que hagin obtingut el nombre més alt de vots. En cas d’empat entre candidats, s’aplicaran les disposicions de l’article 35.1 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears.
 
11. El vot anticipat s'ha d’exercir d'acord amb el que disposa l’article 19 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears.
 
12. Un cop hagin tingut lloc les eleccions, s’han de comunicar immediatament, i en tot cas abans del dia 28 de gener de 2014, els noms de les persones elegides al Rector i al Secretari General.
 

Calendari electoral

 
— Dia 18 de desembre de 2013: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
— Dia 19 de desembre de 2013 (FOU extr. núm. 392): publicació de la convocatòria d'eleccions.
— Del dia 20 de desembre de 2013 al 10 de gener de 2014: exposició pública del cens a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Del dia 20 de desembre de 2013 al 10 de gener de 2014: presentació de reclamacions sobre el cens davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat a la Secretaria General de la Universitat.
— Dia 13 de gener de 2014: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.
— Dia 13 de gener de 2014: la Comissió Electoral exposarà públicament el cens definitiu a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Del dia 13 de gener de 2014 fins a les 13 hores de dos dies abans que tinguin lloc les eleccions: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
— Del dia 13 de gener de 2014 fins a les 13 hores del dia anterior al de les eleccions: presentació del vot anticipat al Registre General.
— Del dia 17 de gener de 2014 al 24 de gener de 2014: eleccions.
— Dia 27 de gener de 2014: data límit de comunicació al Rector i al Secretari General dels resultats de les eleccions.
 
Nota: Els dies del període de vacances de Nadal, comprès entre el 23 de desembre i el 6 de gener, ambdós inclosos, no es consideren hàbils a l’efecte d’aquest calendari.
 

Annex 3. Elecció dels representants dels estudiants als consells de departament

1. El consell de departament és l’òrgan de govern del departament, de conformitat amb el que estableix l’article 31 dels Estatuts. Les decisions que adopti en l’àmbit de les seves competències vinculen els altres òrgans del departament.
En el consell de departament s'integra una representació dels alumnes que estan matriculats a les assignatures que el departament imparteix consistent en el quinze per cent de l’apartat a) de l’article 33.1 dels Estatuts, garantida la representació dels alumnes de grau i postgrau.
Els representants han de ser elegits mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret, entre els estudiants matriculats d’ensenyaments de grau conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat i de títols oficials de postgrau.
 
2. La durada del mandat dels electes és de dos anys, de conformitat amb el que estableix l'article 33.2 dels Estatuts.
 
3. La condició de membre del consell de departament es perd en els casos enumerats a l'article 35.1 de la normativa electoral de la Universitat.
 
4. En tot cas, els requisits exigits per exercir el dret del sufragi actiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions, mentre que els exigits per exercir el dret de sufragi passiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions i mantenir fins al dia de la votació.
 
5. Els electors poden votar un nombre igual o menor dels tres quarts per excés del nombre de representants, de conformitat amb el que estableix l'article 85.2 dels Estatuts. Per això, si escau, a les paperetes hi ha de figurar el nombre de representants que corresponen i a continuació el nombre màxim de representants que es poden votar.
S'anul·laran totes les paperetes en què figuri un nombre superior de vots.
 
6.a) D’acord amb les disposicions de l’article 3.2 de la normativa electoral, són electors i elegibles els estudiants matriculats a la Universitat en els termes següents:
– Estudiants de grau: són els estudiants matriculats d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols que tinguin caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’Estat.
Es consideren estudiants de grau els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives.
– Estudiants de màster universitari: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de màster conduents a l’obtenció de títols que tinguin caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’Estat.
– Estudiants de doctorat: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de doctorat conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat, així com els doctorands que hagin superat el període formatiu i facin la tesi doctoral en les condicions legalment establertes.
b) D’acord amb les previsions de la disposició transitòria segona de la normativa electoral, de manera transitòria i mentre s’imparteixin a la UIB estudis conduents a l’obtenció de títols de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria com a estudis en extinció, els alumnes que estiguin matriculats dels estudis esmentats tindran la mateixa consideració que els estudiants matriculats d’estudis de grau.
A efectes electorals, es consideren estudiants de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures troncals, obligatòries i optatives.
c) Quant a l’assignació de docència, s’han de tenir en compte les previsions següents:
Per als estudis de grau i als efectes electorals prevists als articles 5.2 i 46.1.c), segon paràgraf, de la normativa electoral, s’ha de tenir la següent assignació de la docència d'estudis de grau als departaments (Acord normatiu 9580/2010, de 21 d’octubre, pel qual es reforma la normativa electoral —FOU núm. 338, de 28 d’octubre):
Departament
Estudi
Biologia
Biologia, Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Bioquímica
Ciències de la Terra
Geografia
Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Història, Història de l’Art
Ciències Matemàtiques i Informàtica
Enginyeria Informàtica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Telemàtica, Matemàtiques
Dret Privat
Dret
Dret Públic
Dret, Relacions Laborals
Economia Aplicada
Administració d’Empreses, Economia, Turisme
Economia de l’Empresa
Administració d’Empreses, Turisme
Filologia Catalana i Lingüística General
Llengua i Literatura Catalanes
Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Llengua i Literatura Espanyoles, Estudis Anglesos, Educació Primària, Turisme
Filosofia i Treball Social
Filosofia, Treball Social
Física
Edificació, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Física
Infermeria i Fisioteràpia
Fisioteràpia, Infermeria
Pedagogia i Didàctiques Específiques
Educació Social, Educació Infantil, Educació Primària, Pedagogia
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Educació Social, Educació Infantil, Educació Primària, Pedagogia
Psicologia
Psicologia
Química
Química
 
– Així mateix, als efectes electorals prevists als articles 5.2 i 46.1.c), segon paràgraf, de la normativa electoral, es fa la següent assignació de la docència d’estudis en extinció als departaments (Acord normatiu 9580/2010, de 21 d’octubre, pel qual es reforma la normativa electoral —FOU núm. 338, de 28 d’octubre):
Departament
Estudi
Biologia
Biologia, Enginyeria Tècnica Agrícola
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Bioquímica
Ciències de la Terra
Geografia
Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Història, Història de l’Art         Ciències Històriques i
Ciències Matemàtiques i Informàtica
Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, Enginyeria Tècnica Industrial, Matemàtiques
Dret Privat
Dret
Dret Públic
Dret, Turisme
Economia Aplicada
Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Empresarials, Economia, Turisme
Economia de l’Empresa
Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Empresarials, Turisme
Filologia Catalana i Lingüística General
Filologia Catalana
Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Filologia Hispànica, Filologia Anglesa, Mestre
Filosofia i Treball Social
Filosofia, Treball Social
Física
Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica Industrial, Física
Infermeria i Fisioteràpia
Fisioteràpia, Infermeria
Pedagogia i Didàctiques Específiques
Educació Social, Mestre, Pedagogia
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Educació Social, Mestre, Pedagogia
Psicopedagogia
Psicologia
Psicologia
Química
Química
– Quant a l’assignació dels estudis de postgrau als departaments, cal tenir en compte, d’acord amb les previsions de la disposició addicional segona, segon apartat, de la normativa electoral, l’assignació feta pel Consell de Direcció (Acord executiu 10844/2013, de 3 de desembre, sobre assignació, als efectes electorals, de la docència dels estudis de postgrau als departaments de la UIB —FOU núm. 392, de 19 de desembre):
 
Estudis de màster oficials
Departament
Estudi
Biologia
Màster Universitari en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies, Màster Universitari en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular, Màster Universitari en Ecologia Marina, Màster Universitari en Microbiologia Avançada
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
 
Màster Universitari en Ciències Mèdiques i de la Salut,* Màster Universitari en Neurociències, Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments, Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada
Ciències de la Terra
Màster Universitari en Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals, Màster Universitari en Relacions Euromediterrànies2
Ciències Històriques i Teoria de les Arts
 
Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió
Ciències Matemàtiques i Informàtica
Màster Universitari en Matemàtiques,* Màster Universitari en Tecnologia de la Informació i les Comunicacions,* Màster Universitari en Tecnologies de la Informació
Dret Privat
Màster Universitari en Pràctica Jurídica,1 Màster Universitari en Advocacia2
Dret Públic
Màster Universitari en Pràctica Jurídica,1 Màster Universitari en Advocacia2
Economia Aplicada
Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme,1 Màster Universitari en Economia del Turisme i Medi Ambient, Màster Universitari en Relacions Euromediterrànies2
Economia de l’Empresa
Màster Universitari en Comptabilitat,1 Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria,2 Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme,1 Màster Universitari en Gestió, Organització i Economia de l’Empresa
Filologia Catalana i Lingüística General
Màster Universitari De l’Oral a l’Escrit: la Llengua i la Literatura Catalanes des de la Perspectiva de l’Oralitat,* Màster Universitari en Llengua i Literatura Catalanes: Oralitat i Escriptura
Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Màster Universitari en Llengües i Literatures Modernes
Filosofia
Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana, Màster Universitari en Filosofia Contemporània
Física
Màster Universitari en Enginyeria Electrònica,1 Màster Universitari en Física, Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos2
Infermeria i Fisioteràpia
Màster Universitari en Ciències Mèdiques i de la Salut,1 Màster Universitari en Ciències Socials Aplicades a l’Atenció Sociosanitària1
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Màster Universitari en Educació Inclusiva, Màster Universitari en Gestió Cultural, Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans: Intervenció Psicològica i Pedagògica, Màster Universitari en Formació del Professorat, Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d’Intervenció, Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement
Pedagogia i Didàctiques Específiques
Màster Universitari en Formació del Professorat, Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família
Psicologia
Màster Universitari en Ciències Mèdiques i de la Salut,1 Màster Universitari en Ciències Socials Aplicades a l’Atenció Sociosanitària,1 Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana, Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans: Intervenció Psicològica i Pedagògica, Màster Universitari en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere
Química
Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química, Màster Universitari en Química Orgànica Experimental i Industrial, Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional, Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)
 
 * Màsters universitaris en extinció, corresponents al Reial decret 56/2005.
1 Màsters universitaris en extinció, corresponents al Reial decret 1393/2007.
2 Noves titulacions del Reial decret 1393/2007.
 
Estudis de doctorat 
Departament
Estudi
Biologia
Doctorat en Biologia de les Plantes,2 Doctorat en Ecologia Marina,2 Doctorat en Microbiologia, Ambiental i Biomèdica,2 Doctorat en Biotecnologia i Biomèdica Evolutiva (encara en tràmit),2 Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença2
Doctorat en Biologia de les Plantes,1 Doctorat en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular,1 Doctorat en Ecologia Marina,1 Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia1
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Biologia,* Doctorat en Biologia de Plantes Mediterrànies,* Doctorat en Ciències Marines,* Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia,* Doctorat dins el POP en Ciències Experimentals i Tecnologies (en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies i en Microbiologia Avançada),** Doctorat dins el POP en Ciències de la Salut i el Comportament (en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular)**
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
 
Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada,2 Doctorat en Neurociències,2 Doctorat en Nutrició i Ciències dels Aliments,2 Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença2
Doctorat en Tecnologia i Qualitat dels Aliments,1 Doctorat en Ciències Biosociosanitàries,1 Doctorat en Neurociències,1 Doctorat en Nutrició Humana,1 Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada1
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Biologia Fonamental,* Doctorat en Ciències Mèdiques Bàsiques,* Doctorat en Nutrició Humana,* Doctorat dins el POP en Ciències de la Salut i el Comportament (en Nutrició Humana, en Neurociències i en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada)**
Ciències de la Terra
Doctorat en Història, Història de l’Art i Geografia,2 Doctorat en Turisme2
Doctorat en Geografia1
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Societat, Territori i Medi Ambient,* Doctorat en Geografia*
Ciències Històriques i Teoria de les Arts
 
Doctorat en Història, Història de l’Art i Geografia,2 Doctorat en Turisme2
Doctorat en Història,1 Doctorat en Història de l’Art1
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Història - Història de l’Art,* Doctorat en Perspectives Metodològiques de la Investigació Històrica i Historicoartística,* Doctorat dins el POP en Humanitats i Ciències Socials (en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió)**
Ciències Matemàtiques i Informàtica
Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions2
Doctorat en Informàtica,1 Doctorat en Matemàtiques1
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Informàtica,* Doctorat dins el POP en Ciències Experimentals i Tecnologies (en Matemàtiques i en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions)**
Dret Privat
Doctorat en Dret,2 Doctorat en Turisme2
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Dret Privat*
Dret Públic
Doctorat en Dret2
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Dret Privat i Dret Públic i Dret del Turisme,* Doctorat en Dret Públic*
Economia Aplicada
Doctorat en Economia Aplicada2
Doctorat en Economia del Turisme i del Medi Ambient1
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Economia i Empresa,* Doctorat en Globalització Econòmica i Benestar Social,* Doctorat dins el POP en Ciències Econòmiques i Jurídiques (en Economia del Turisme i del Medi Ambient)**
Economia de l’Empresa
Doctorat en Economia Aplicada,2 Doctorat en Economia, Organització i Gestió / Doctorate in Economics, Management and Organization2
Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics)1
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Economia de l’Empresa*
Filologia Catalana i Lingüística General
Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Filologia Catalana i Lingüística General,* Doctorat dins el POP en Humanitats i Ciències Socials (De l’Oral a l’Escrit: la Llengua i Literatura Catalanes des de la Perspectiva de l’Oralitat)**
Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Doctorat en Llengua i Literatures Modernes
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Filologia Espanyola, Moderna i Llatina,* Doctorat en Història de la Literatura i Literatura Comparada,* Doctorat en Llengües i Lingüística Aplicada*
Filosofia i Treball Social
Doctorat en Cognició i Evolució Humana2
Doctorat en Cognició i Evolució Humana,1 Doctorat en Filosofia
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Crisi de la Modernitat,* Doctorat en Filosofia,* Doctorat dins el POP en Humanitats i Ciències Socials (en Cognició i Evolució Humana i en Filosofia Contemporània)**
Física
Doctorat en Enginyeria Electrònica,2 Doctorat en Física2
Doctorat en Enginyeria Electrònica,1 Doctorat en Física1
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Física,* Doctorat dins el POP en Ciències Experimentals i Tecnologies (en Enginyeria Electrònica i en Física)**
Infermeria i Fisioteràpia
Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença2
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Infermeria i Salut Internacional*
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Doctorat en Educació,2 Doctorat en Tecnologia Educativa2
Doctorat en Educació Inclusiva, Doctorat en Educació: Primera Infància, Menors i Família,1 Doctorat en Tecnologia Educativa: Aprenentatge Virtual i Gestió del Coneixement1
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Educació Ambiental,* Doctorat en Educació Inclusiva,* Doctorat en Investigació i Innovació en Educació,* Doctorat en Tecnologia Educativa,* Doctorat dins el POP en Humanitats i Ciències Socials (en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement)**
Pedagogia i Didàctiques Específiques
Doctorat en Educació2
Doctorat en Educació: Primera Infància, Menors i Família1
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Ciències de l’Educació,* Doctorat en Investigació i Innovació en Educació*
Psicologia
Doctorat en Cognició i Evolució Humana,2 Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença2
Doctorat en Cognició i Evolució Humana1
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Psicologia,* Doctorat dins el POP en Humanitats i Ciències Socials (en Cognició i Evolució Humana)**
Química
Doctorat en Ciència i Tecnologia Química,2 Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença,2 Doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional / Theoretical Chemistry and Computational Modelling (encara en tràmit)2
Doctorat en Ciència i Tecnologia Química,1 Doctorat en Química Orgànica Experimental i Industrial,1 Doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional1
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat en Química Orgànica a la Indústria Quimicofarmacèutica,* Doctorat dins el POP en Ciències Experimentals i Tecnologies (en Ciència i Tecnologia Química i en Química Teòrica i Modelització Computacional)**
 
1 Doctorats en extinció, corresponents al Reial decret 1393/2007.
2 Doctorats corresponents al Reial decret 99/2011 nous que s’imparteixen el curs 2013-14.
d) Els estudiants que deixin de complir els requisits establerts als paràgrafs anteriors deixaran de gaudir de la condició d’elegits.
e) No són electors ni elegibles els estudiants que estiguin matriculats d’ensenyaments que s’imparteixin en centres docents adscrits.
 
7. La circumscripció electoral són els estudis de grau o de postgrau.
 
8.a) La distribució s'ha fet de forma proporcional entre els alumnes dels departaments matriculats als estudis de grau i als de postgrau (màsters oficials i doctorat). Per tant, a cada departament corresponen els representants dels estudiants que s’indiquen:
 
Consells de departament
Biologia: 8     
Grau:
6
vot:      5
Postgrau:
2
vot:      2
 
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut: 4        
Grau:
2
vot:      2
Postgrau:
2
vot:      2
 
Ciències de la Terra: 4
Grau:
3
vot:      3
Postgrau:
1
vot:      1
 
Ciències Històriques i Teoria de les Arts: 6          
Grau:
4
vot:      3
Postgrau:
2
vot:      2
 
Ciències Matemàtiques i Informàtica: 14
Grau:
13
vot:      10
Postgrau:
1
vot:      1
 
Dret Privat: 5
Grau:
4
vot:      3
Postgrau:
1
vot:      1
           
Dret Públic: 5
Grau:
4
vot:      3
Postgrau:
1
vot:      1
 
Economia Aplicada: 7                      
Grau:
6
vot:      5
Postgrau:
1
vot:      1
 
Economia de l’Empresa: 7              
Grau:
6
vot:      5
Postgrau:
1
vot:      1
 
Filologia Catalana i Lingüística General: 3
Grau:
2
vot:      2
Postgrau:
1
vot:      1
 
Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica: 7           
Grau:
6
vot:      5
Postgrau:
1
vot:      1
 
Filosofia i Treball Social: 5  
Grau:
4
vot:      3
Postgrau:
1
vot:      1
 
Física: 11       
Grau:
10
vot:      8
Postgrau:
1
vot:      1
 
Infermeria i Fisioteràpia: 6
Grau:
5
vot:      4
Postgrau:
1
vot:      1
 
Pedagogia i Didàctiques Específiques: 5    
Grau:
4
vot:      3
Postgrau:
1
vot:      1
 
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació: 6  
Grau:
5
vot:      4
Postgrau:
1
vot:      1
 
Psicologia: 6
Grau:
5
vot:      4
Postgrau:
1
vot:      1
 
Química: 6
Grau:
4
vot:      4
Postgrau:
2
vot:      2
 
b) La situació de les meses electorals serà la següent:
Departament
Edifici
Biologia
Guillem Colom Casasnovas
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Guillem Colom Casasnovas
Ciències de la Terra
Ramon Llull
Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Ramon Llull
Ciències Matemàtiques i Informàtica
Anselm Turmeda
Dret Privat
Gaspar Melchor de Jovellanos
Dret Públic
Gaspar Melchor de Jovellanos
Economia Aplicada
Gaspar Melchor de Jovellanos
Economia de l’Empresa
Gaspar Melchor de Jovellanos
Filologia Catalana i Lingüística General
Ramon Llull
Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Ramon Llull
Filosofia i Treball Social
Ramon Llull
Física
Mateu Orfila i Rotger
Infermeria i Fisioteràpia
Guillem Cifre de Colonya
Pedagogia i Didàctiques Específiques
Guillem Cifre de Colonya
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Guillem Cifre de Colonya
Psicologia
Guillem Cifre de Colonya
Química
Mateu Orfila i Rotger
Estudis impartits a la Seu universitària d’Eivissa i Formentera
Seu universitària
Estudis impartits a la Seu universitària de Menorca
Seu universitària
 
c) Les meses s'han d'obrir a les 12 hores i s'han de tancar a les 17 hores.
 
9. La Universitat ha de tenir actualitzades les llistes dels censos electorals corresponents, les quals s’han de fer públiques a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/), del 20 de desembre de 2013 al 10 de gener de 2014.
 
10.a) Per a les eleccions del representants dels estudiants s’ha de constituir una mesa per circumscripció, formada per un president i dos vocals i pels suplents respectius.
b) Els tres membres que integraran les meses seran designats per la Comissió Electoral per comunicació personal o pública en el moment oportú.
c) La condició de membre d’una mesa electoral és incompatible amb la condició de candidat, d’interventor i de membre de la Comissió Electoral.
d) Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris i no retribuïts. La designació s’ha de notificar amb temps suficient a les persones interessades, que disposen d’un termini que acaba cinc dies abans de fer-se les eleccions per al·legar, davant el secretari de la Comissió Electoral (Secretari General), causa justificada i documentada que els impedeixi d’acceptar el càrrec. El Secretari General decidirà i comunicarà, si escau, la substitució que hagi tingut lloc.
e) La inassistència no justificada dels membres de les meses electorals pot donar lloc a les sancions oportunes.
f) Les eleccions s’han de fer davant les meses electorals constituïdes d’acord amb la reglamentació electoral i, si no, segons les normes dictades per la Comissió Electoral.
g) Són funcions de les meses:
— Presidir la votació.
— Mantenir l’ordre.
— Verificar la identitat dels votants.
— Fer l’escrutini.
— Vetllar per la puresa del sufragi.
h) Per votar cal identificar-se amb l’original del DNI, del passaport, del permís de conducció amb fotografia impresa o d’un document universitari que acrediti la personalitat del votant.
 
11. La Comissió Electoral, si ho creu oportú, pot demanar que s'aturin durant una o diverses hores les classes per facilitar la votació.
 
12. En cas que un estudiant estigui inclòs en dos o més censos electorals, i si aquesta circumstància deriva del fet de pertànyer a un estudi la docència del qual està assignada a dos o més departaments de forma molt semblant, només pot optar a presentar-se com a candidat a un dels departaments afectats, a elecció de la persona interessada. Per contra, en aquest supòsit pot exercir el dret de sufragi actiu en més d’una circumscripció.
 
13. La condició de candidat a les eleccions de representants dels estudiants als consells de departament s'ha de manifestar formalment mitjançant escrit, segons el model oficial, de la persona interessada adreçat a les secretaries dels centres o al Registre General de la Universitat. L’horari de presentació és de 9 a 14 hores. El procediment és el següent:
a) L'escrit de presentació de cada candidatura ha d'expressar clarament el nom i els cognoms del candidat, el DNI, l'estudi al qual pertany i l'òrgan col·legiat a què es presenta (consell de departament), com també l'acceptació expressa del candidat, que ha de complir les condicions d'elegibilitat. A aquest efecte, les secretaries dels centres o la Secretaria General facilitaran un model de sol·licitud i/o es podrà extreure el model de la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
b) Les candidatures no poden ser objecte de modificació una vegada presentades, encara que es poden retirar en qualsevol moment abans del dia de les eleccions, mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral (Rector) i presentat al Registre General de la Universitat, de 9 a 14 hores.
 
14. De conformitat amb l’article 34.2 de la normativa electoral, si en una circumscripció el nombre de candidatures presentades és igual o inferior al nombre de llocs que s’han de cobrir, s’han de proclamar automàticament representants els candidats presentats, sense necessitat de fer cap elecció.
 
15. D'acord amb l'article 34.1 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, a les eleccions han de resultar elegits els candidats que hagin obtingut el nombre més alt de vots. En cas d'empat, quedaran proclamats els candidats en funció d’un sorteig, tal com estableix la lletra e) del precepte indicat.
 
16. El vot anticipat s'ha d’exercir d'acord amb el que disposa l’article 19 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears.
 
17. Els candidats que es presentin a les eleccions poden nomenar interventors, perquè siguin presents a les votacions i l'escrutini, a les meses electorals en què es pugui votar la seva candidatura mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral, que s’ha de registrar al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera fins a tres dies abans de començar les votacions.

 

Calendari electoral

— Dia 18 de desembre de 2013: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
— Dia 19 de desembre de 2013 (FOU extr. núm. 392): publicació de la convocatòria d'eleccions.
— Del dia 20 de desembre de 2013 al 10 de gener de 2014: exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Del dia 20 de desembre de 2013 al 10 de gener de 2014: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat a la Secretaria General de la Universitat.
— Del dia 20 de desembre de 2013 al 10 de gener de 2014: presentació de candidatures.
— Dia 13 de gener de 2014: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.
— Dia 13 de gener de 2014: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.
— Dia 13 de gener de 2014: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Dia 13 de gener de 2014: la Comissió Electoral exposarà públicament les candidatures a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Del dia 13 de gener de 2014 al 21 de gener de 2014 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
— Del dia 13 de gener de 2014 al 22 de gener de 2014 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.
— Del dia 14 de gener de 2014 al 21 de gener de 2014: campanya electoral.
— Dia 14 de gener de 2014: presentació de reclamacions davant la Comissió Electoral sobre la proclamació de candidats mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
— Dia 15 de gener de 2014: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions sobre la proclamació de candidats.
— Dia 15 de gener de 2014: la Comissió Electoral proclamarà definitivament els candidats dels estudiants i exposarà públicament les candidatures definitives a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Fins al dia 17 de gener de 2014: els candidats podran nomenar els interventors.
— Dia 22 de gener de 2014: jornada de reflexió.
— Dia 23 de gener de 2014: eleccions.
 
Nota: Els dies del període de vacances de Nadal, comprès entre el 23 de desembre i el 6 de gener, ambdós inclosos, no es consideren hàbils a l’efecte d’aquest calendari.